Takaisin

Omistajapäättäjien sidosryhmäpainotusten muutos osana perheyrityksen sukupolvenvaihdosta

Väitös yrittäjyyden alalta

Väittelijä: KTM Raimo Kovanen

Aika ja paikka: 12.8.2016 klo 12, Snellmania, SN201, Kuopion kampus

Suomalaisessa perheyritysmaailmassa eletään suurta sukupolvenvaihdosten aikaa 2000-luvun alussa. Joka toinen suomalainen perheyritys on sukupolvenvaihdoksen kynnyksellä. Määrällisesti arvioiden perheyritysten sukupolvenvaihdos on lähivuosina ajankohtainen 70 000–80 000 yrityksessä.

Jos perheyritykselle ei ole jatkajaa, yritys tulee usein myydyksi sen lähimmille sidosryhmille kuten toimivalle johdolle, henkilöstölle, kilpailijoille tai yhteistyökumppaneille. Seuraavan vuosikymmenen aikana Euroopassa arvellaan olevan noin 2,8 miljoonaa työntekijää töissä yrityksissä, joilla on edessä sukupolvenvaihdos.

Kauppatieteiden maisteri Raimo Kovanen tutkii väitöstutkimuksessaan kuuden kotimaisen osakeyhtiömuotoisen perheyrityksen omistaja-toimitusjohtajan, omistaja-puheenjohtajan tai hallituksen sidosryhmäpainotuksissa tapahtuneita muutoksia ennen sukupolvenvaihdosta.

Perheyritysten primääri- ja sekundaarisidosryhmät

Tutkimus pohjautuu käsitykseen primääri- ja sekundaarisidosryhmien olemassaolosta, joiden sisälle on muodostettu useampia sidosryhmäympäristöjä. Kovanen on jakanut tutkimuksen sidosryhmät Näsin sidosryhmäteoriatulkinnan mukaan niin, että sidosryhmistä liikkeenjohdollinen ympäristö, taloudellinen ympäristö ja tekninen ympäristö muodostavat primäärisidosryhmän, kun taas sosiaalinen ympäristö ja poliittinen ympäristö muodostavat sekundaarisidosryhmän.

Tutkimuksen teoreettisessa osassa analysoidaan, mitä sisällöllisiä ulottuvuuksia on omistajuuden käsitteellä ja siihen liittyvällä päätöksenteolla, ja miten niitä sovelletaan erityisesti perheyrityksen sidosryhmäkontekstiin. Lisäksi tutkitaan sitä, kuinka toimintakertomusteksteihin tukeutuen voidaan kuvata omistaja-toimitusjohtajan, omistaja-puheenjohtajan tai hallituksen sidosryhmäpainotuksissa tapahtuneita muutoksia sidosryhmätoimintaan ja päätöksentekoon.

Tutkimuksen empiirinen osa pyrkii kuvaamaan perheyritysten vuosikertomusten sisältämien omistajapäättäjien katsauksissa tapahtunutta sidosryhmäpainotusmuutosten ilmiökenttää, jonka voidaan katsoa rakentuvan siitä, miten sidosryhmäpainotukset ovat muuttuneet, ja kuinka ne ajoittuvat ennen sukupolvenvaihdosta. Tieteellinen kontribuutio pyrkii valottamaan myös sitä, kuinka saada teorian avulla jäsennellyksi perheyrityksen omistaja-toimitusjohtajan, omistaja-puheenjohtajan tai hallituksen sidosryhmäviestinnässä tapahtuneet muutokset perheyrityksen sukupolvenvaihdoksen toteutuessa.

Sidosryhmäpainotusmuutokset voimakkaimpia lähellä sukupolvenvaihdosta

Tutkimustulosten mukaan sukupolvenvaihdosvuotena sekä sitä edeltävinä kahtena vuotena sidosryhmäpainotusmuutokset niin primäärisidosryhmiin kuin sekundaarisidosryhmiin esiintyvät voimakkaimpina, kun taas vertailuvuosina neljä, viisi ja kuusi vuotta ennen sukupolvenvaihdosta sidosryhmäpainotusten muutosten osuus näkyy hyvin heikkona. Lisäksi tutkimus osoittaa, että sidosryhmäajattelu on käytännössä erityisen merkityksellistä silloin, kun sidosryhmät saavat aikaan tai estävät synnyttämästä toimintaa.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, kuinka tärkeää yritystoiminnassa on sen tiedostaminen, että joissain tilanteissa sidosryhmän jäsenet voivat kuulua useampiin sidosryhmiin. Sidosryhmien jäsenillä voidaan ajatella olevan erilaisia rooleja eri yhteyksissä, ja yritysjohtajalla voi olla oman organisaationsa ulkopuolisen sidosryhmätoimijan optio.

Kovasen tutkimus ja sen tulokset tuovat uutta lisäarvoa tieteelliseen keskusteluun pohdittaessa omistajapäättäjien sidosryhmätoimintaa perheyrityksen sukupolvenvaihdokseen liittyvinä kytkentöinä.

Kauppatieteiden maisteri Raimo Kovasen yrittäjyyden alaan kuuluva väitöskirja Perheyrityksen omistajapäättäjien sidosryhmäpainotusten muutos ennen sukupolvenvaihdosta. Monitapaustutkimus vuosikertomusaineistosta. tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Marja-Liisa Tenhunen Shanghain yliopistosta ja kustoksena dosentti Matti Koiranen Itä-Suomen yliopistosta.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa

https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/10012?encoding=UTF-8