Takaisin

Niko Soiniselle oikeustieteen vuoden väittelijän palkinto

Suomalainen Lakimiesyhdistys on palkinnut OTT Niko Soinisen vuoden väittelijänä. Soininen väitteli oikeustieteiden laitoksella syyskuussa 2016 väitöskirjallaan ”Vesioikeudellinen perusteluvelvollisuus. Tutkimus vesilain intressivertailuperustelujen oikeudellisista edellytyksistä.”

Vuoden väittelijän puheessaan perjantaisessa Oikeuskulttuurin päivässä Helsingissä Soininen käsitteli tulkinnan roolia lainopin metodologiassa, tulkinnan ja perustelemisen kohtalonyhteyttä sekä teoreettisen ja käytännöllisen tutkimuksen yhdistämisen haasteita.

”Palkinto merkitsee minulle henkilökohtaisesti erityisen paljon siksi, että koulutustaustani on julkisoikeudessa, ja Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitos, jossa väitöstutkimukseni tein ja sitä puolustin, on vasta vajaan kahdenkymmenen vuoden iässä. Tulkitsen tätä palkintoa niin, ettei hyvä oikeustieteellinen tutkimus määrity muodollisen koulutustaustan, väitöskirjan kielen, taustaorganisaation tai tutkimuksen rahoituspohjan perusteella. Hyvää oikeustieteellistä tutkimusta määrittää sisältö. Tämä palkinto on minulle tutkijana muistutus siitä, että hyvä oikeustieteellinen tutkimus on yhtäältä teoreettisia, toisaalta käytännöllisiä maailmoja syleilevää. Ja tutkimus, se on parhaimmillaan tekijälleen kutsumus kysyä, saada vastauksia, ja sopeuttaa kantaansa kritiikin pyörteessä. Aivan samoin kuin avoimet ja rationaaliset perustelut ovat hyvän oikeudellisen ratkaisun merkki, ovat ne sitä myös oikeustieteessä”, totesi Soininen puheessaan.

Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen palkintoperusteluissa todetaan, että Soinisen väitöskirjassa "yhdistetään oivallisella ja itsenäisellä otteella oikeusteoria, lainoppi ja oikeustapausempiria. Soininen tukeutuu oikeusteoreettiseen keskusteluun samalla kun hän on paneutunut syvällisesti muun muassa korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuihin niiden perusteluiden analysoimiseksi." Lakimiesyhdistyksen perustelut Soinisen palkitsemiselle:

https://www.lakimiesyhdistys.fi/wp-content/uploads/2017/11/2016vuodenv%C3%A4ittelij%C3%A4.pdf

Lakimiesyhdistyksen oivallisen oikeustieteen maisterintutkielman palkinnon sai Itä-Suomen yliopistosta OTM, HTM Joonas Alaranta tutkielmastaan "Vaarallisten kemikaalien rajoittamiskeinot EU-sääntelyssä".