Takaisin

Aiempaa tarkempi menetelmä lääkekäytön keston mallinnukseen rekisteritutkimuksessa

Väitös lääketutkimuksen alalta

Väittelijä: filosofian lisensiaatti Antti Tanskanen

Aika ja paikka: 13.9.2019 klo 12 alkaen, Vanha juhlasali, Niuvanniemen sairaala, Kuopio

Filosofian lisensiaatti Antti Tanskasen väitöstutkimus osoitti, että Tanskasen kehittämä lääkkeiden käyttöjaksojen mallinnusmenetelmä PRE2DUP tuottaa tarkkoja lääkkeiden käyttöjaksoja rekisteriaineistoista lääke-epidemiologiseen tutkimukseen. Väitöskirjatutkimuksessa kehitettiin uuden polven lääkkeiden käyttöjaksojen mallinnusmenetelmä, jonka tuottamien lääkejaksojen oikeellisuutta selvitettiin usealla eri tavalla. Asiantuntija-arvion mukaan PRE2DUP yhdisti lääkeostot oikean mittaisiksi jaksoiksi yli 80 prosentissa arvioiduista tapauksista. Tutkimuksessa havaittiin lisäksi, että mallinnuksen mukainen käyttö vastasi yli 80 prosentin tarkkuudella haastattelussa todettua lääkekäyttöä useimmilla tutkituista lääkkeistä.

Tutkimuksessa vertailtiin PRE2DUP-menetelmän tuottamien lääkekäyttöjaksojen oikeellisuutta muiden, aiemmin kehitettyjen menetelmien tuottamiin jaksoihin. PRE2DUP-menetelmän tuottamista jaksoista 70–94 prosenttia oli asiantuntija-arvion mukaan oikein. Aiemmin käytetyistä menetelmistä aikaikkunamenetelmät tuottivat 0–11 prosenttia jaksoista oikein, määriteltyyn vuorokausiannokseen perustuvat, niin kutsutut DDD-menetelmät 0–41 prosenttia ja yhden tabletin päivittäisoletukseen perustuvat menetelmät 0–73 prosenttia. Kiinteisiin aika- tai annosoletuksiin perustuvien menetelmien käyttöä tulee harkita tarkkaan ja lääkeryhmäkohtaisesti. Toisin kuin PRE2DUP, muut testatut menetelmät eivät huomioi yksilöllisiä eroja lääkkeenkäytössä tai annostuksessa.

PRE2DUP-menetelmä perustuu yksilölliseen lääkekäytön mallinnukseen henkilön lääkeostohistorian avulla. Lääkkeen annos mallinnetaan ostolle liukuvalla keskiarvolla huomioiden henkilön ostojen ja annoksen säännöllisyys, mahdolliset sairaalajaksot sekä henkilöllä mahdollisesti ostohetkellä jäljellä olleet aiemmin ostetut lääkkeet. Mallinnetun annoksen ja ostetun lääkemäärän avulla lasketaan, kuinka pitkälle ajalle ostetut lääkkeet riittävät. Mikäli seuraava osto tapahtuu tämän ajan kuluessa, lääkkeiden käyttö jatkuu mallin mukaan keskeytyksettä. PRE2DUP-menetelmää käytetään lääke-epidemiologisessa rekisteritutkimuksessa. Sitä on käytetty esimerkiksi tutkittaessa masennuslääkkeiden käytön yhteyttä lonkkamurtumien ilmaantumiseen.

PRE2DUP-menetelmän kehityksessä ja validoinnissa tutkimusaineistona käytettiin valtakunnallista MEDALZ-2005 (Medication use and Alzheimer’s disease) -tutkimusta. Aineistoon kuuluvat suomalaiset, Alzheimerin taudin rajoitetun peruskorvausoikeuden saaneet henkilöt vuoden 2005 lopussa. Mallinnuksen lähtöaineistona käytettiin henkilöiden lääkeostoja Kelan Reseptitiedostosta sekä sairaalajaksoja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämästä Hoitoilmoitusrekisteristä. Lisäksi menetelmän validoinnissa käytettiin aineistoa Hyvän Hoidon Strategia (HHS) -tutkimuksesta, joka seurasi 75 vuotta täyttäneiden kuopiolaisten lääkkeenkäyttöä sekä rekisteri- että haastattelutiedoin.

Filosofian lisensiaatti Antti Tanskasen lääketutkimuksen alaan kuuluva väitöskirja Drug use modelling method PRE2DUP, From Prescriptions to Drug Use Periods (Lääkekäytön mallinnusmenetelmä PRE2DUP, Lääkeostoista lääkekäytön jaksoihin) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Vera Ehrenstein Århusin yliopistosta ja kustoksena professori Jari Tiihonen Itä-Suomen yliopistosta. Tilaisuus on englanninkielinen.