75+ lisäkuluitta kuntoon

75+ lisäkuluitta kuntoon -tutkimushankkeessa (1.9.2015–31.8.2017) arvioidaan poikkihallinnollista yhteistyötä ja sen merkitystä ikäihmisten liikkumisen tukemisessa. Hankkeen tavoitteena on etsiä valtakunnallisen Voimaa vanhuuteen -terveysliikuntaohjelmaan liittyvän ainutlaatuisen aineiston avulla niitä kriittisiä tekijöitä, jotka mahdollistavat, edistävät ja estävät poikkihallinnollista yhteistyötä iäkkäiden ihmisten toimintakyvyn tukemisessa.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksen ja Ikäinstituutin kanssa ja sen rahoittajana toimii Kunnallisalan kehittämissäätiö. Tutkimuksen aineisto koostuu ohjelmaan osallistuvien kuntien päätösasiakirjoista, ohjelman seuranta- ja arviointitiedoista sekä tutkimuksen aikana fokusryhmähaastattelujen ja postikyselyn avulla kerättävistä ohjelman toteuttamiseen osallistuneiden toimijoiden kokemuksista.

Kuntia kannustetaan poikkihallinnolliseen yhteistyöhön terveyspolitiikan käytännön toteuttamisessa ja terveyserojen vähentämisessä. Toistaiseksi on kuitenkin vähän tietoa siitä, millä reunaehdoilla poikkihallinnollinen yhteistyö onnistuu ja miten se voi juurtua osaksi kunnan tavanomaista toimintaa. Ikäihmisten toimintakyvyn edistäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa on keskeistä, jotta kunnat selviäisivät väestön ikääntymisen aiheuttamista palveluihin kohdistuvista haasteista. Vain joka kymmenes yli 65-vuotias liikkuu riittävästi terveytensä ja toimintakykynsä kannalta.

Valtakunnallisessa Voimaa vanhuuteen -terveysliikuntaohjelmassa on poikkihallinnollisen yhteistyön avulla järjestetty liikuntatoimintaa kotona asuville, toimintakyvyltään heikentyneille iäkkäille ihmisille 38 kunnassa vuosina 2010–2015. Ohjelma tarjoaa ainutlaatuisen aineiston tutkia sitä, miten yhteistyö eri toimijoiden välillä käytännössä on tapahtunut ja mitä kokemuksia toimijoilla on yhteistyön onnistumisesta ja siinä kohdatuista vaikeuksista.

Tutkimus tuottaa tietoa siitä, miten terveyttä edistävä toiminta onnistuu poikkihallinnollisena yhteistyönä kunnissa, miten paikallisia ja kulttuurisia yhteistyön esteitä on kunnissa voitettu ja yhteistyön edistäjiä hyödynnetty. Hankkeen tuloksena syntyy kuvauksia hyvistä poikkihallinnollisista käytännön toimintatavoista iäkkäiden kuntalaisten toimintakyvyn tukemiseen sekä laajemmin terveyden edistämisen ja liikunnan toimenpideohjelmien toteuttamiseen. Hankkeen tulokset julkaistaan raporttina sekä yleistajuisina ja tieteellisinä artikkeleina ja katsauksina. Tuloksia levitetään seminaarien, verkkosivujen, tiedotteiden ja viestintäkampanjoiden kautta.

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto:

Sari Rissanen, professori, YTT, TtT, yhteiskuntatieteiden laitos
Sanna Laulainen, yliopistonlehtori, YTT, sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos
Helena Taskinen, yliopistotutkija, FT, sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

Ikäinstituutti:

Päivi Topo, johtaja, sosiaaligerontologian ja terveyssosiologian dosentti, VTT
Elina Karvinen, toimialapäällikkö, TtL, LitM
Erja Rappe, vanhempi tutkija, dosentti, MMT
Jere Rajaniemi, tutkija, VTM