Uskontotiede

Ei jumala vaan ihmisen usko

Uskontotiede on humanistinen oppiaine, joka tutkii ihmis- ja yhteiskuntatieteen metodein ihmisten uskonnollisuutta. Se ei pyri antamaan vastauksia kysymyksiin esimerkiksi jumalan, perimmäisen todellisuuden ja kuolemanjälkeisen elämän luonteesta tai olemassaolosta, vaan selvittämään uskonnon ilmenemismuotoja ja vaikutuksia yksilön, yhteisön, instituutioiden ja globaalilla tasolla sekä näiden keskinäistä vuorovaikutusta historiassa ja nykypäivässä.

Uskontotiede Suomessa

Oppiaineena uskontotiede sijoittuu Suomessa sekä teologisen (Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Åbo Akademi) että humanistisen (Helsingin yliopisto, Turun yliopisto) koulutuksen yhteyteen. Itä-Suomen yliopistossa uskontotiede on teologian osaston yhteinen oppiaine. Pääaineena sitä on voinut opiskella lukuvuodesta 2009–2010 lähtien, ja jatko-opinnot mahdollistuivat vuonna 2014.

Suomen uskontotieteilijöiden yhdyselimenä toimii Suomen Uskontotieteellinen Seura, joka julkaisee kahdesti vuodessa ilmestyviä verkkolehtiä Temenos (englanninkielinen) ja Uskonnontutkija (suomen- ja ruotsinkielinen).

Uskontotiede Itä-Suomen yliopistossa

Uskontotieteellinen opetus ja tutkimus on Itä-Suomen yliopistossa painottunut nykyajan, uskonnon muuttumisen, kohtaamisen ja monikulttuurisuuden tarkasteluun. Nykyajan tarkastelussa on uusien uskonnollisten ilmiöiden lisäksi selvitetty myös esimerkiksi uusateismia. Uskontojen muutoksessa on kysytty, miten globaalit vaikutteet on tulkittu tai kiistetty paikallisesti (glokaalisti). Kohtaamisessa painopiste on ollut kristinuskon ja islamin suhteissa, ja monikulttuurisuutta on lähestytty muun muassa suvaitsevaisuutta haastavien ilmiöiden kuten antisemitismin kannalta. Samalla on pohdittu, miten monikulttuurisuus olisi ylipäätänsä mahdollista.

Uskontotieteen opinnot

Perusopinnoissa luodaan yleiskatsaus oppihistoriaan ja käsitteisiin, tutustutaan maailman uskonnolliseen kenttään sekä erikseen Suomeen. Aineopinnoissa syvennytään tarkemmin johonkin metodiin ja uskontoon, ja syventävissä samoin kuin jatko-opinnoissa perehdytään lisäksi johonkin tiettyyn aiheeseen, joka voi löytyä esimerkiksi sellaisilta alueilta kuin uskonto ja hyvinvointi, uskonnon muutos, uskontodialogi tai uskonto ja väkivalta.

Uskontotiede pääaineena valmistuneita toimii kansainvälisten järjestöjen palveluksessa, kehitysyhteistyötehtävissä, julkisten instituutioiden kuten valtion ja kirkon maahanmuuttaja- ja kehitysaputehtävissä sekä opetus- ja kulttuurialalla.

Yhteystiedot

Opetus- ja tutkimushenkilöstö
Hallinto- ja toimistohenkilöstö