Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Itä-Suomen yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö perustuu lainsäädäntöön ja yliopiston arvoihin. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön lähtökohtana ja tavoitteena on tunnistaa ja ennaltaehkäistä eriarvoisuutta ylläpitäviä tai lisääviä ilmaisuja, rakenteita ja toimintoja sekä lisätä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta yliopiston kaikilla tasoilla.

Itä-Suomen yliopistossa edistetään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kaikkien  niiden syrjintäperusteiden osalta, jotka ovat mainittu Yhdenvertaisuuslaissa (1325/2014) sekä Laissa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986). Tasa-arvolain mukaan naisten ja miesten tasa-arvon lisäksi tulee huomioida sukupuolten moninaisuus ja ennaltaehkäistä sukupuolivähemmistöön kuuluvien syrjintää.  Yhdenvertaisuuslaki edellyttää lisäksi työnantajalta ja koulutuksen järjestäjältä kohtuullisten mukautusten tekemistä vammaisten henkilöiden osalta. Kohtuullisilla mukautuksilla turvataan yhdenvertaisuus koulutuksen saannissa, työtehtävistä suoriutumisessa sekä uralla etenemisessä.

Itä-Suomen yliopistossa toimii yhdenvertaisuustoimikunta, jossa on henkilöstöjärjestöjen, ylioppilaskunnan ja työnantajan edustus. Yliopiston rehtori nimeää yhdenvertaisuustoimikunnan jäsenet kuultuaan henkilöstöjärjestöjä ja ylioppilaskuntaa. Lisätietoa toimikunnasta löytyy vasemman reunan valikosta avautuvilta alasivuilta.

Yhdenvertaisuustoimikunta on laatinut päivitetyn Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman vuosille 2019 - 2020, jossa kuvataan yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon tilannetta yliopistossa sekä toimenpiteitä, joilla tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta toteutetaan ja edistetään niin henkilöstön kuin opiskelijoiden osalta. Suunnitelma noudattelee rakenteeltaan, sisällöltään ja tavoitteiltaan valtaosin vuosille 2017-2018 laadittua suunnitelmaa. Päivityksiä ja tarkennuksia on tehty pääasiassa suunnitelman lukuihin 1 ja 4. Alla on suunnitelman pääkohdat ja tavoitteet. Yhdenvertaisuustoimikunta on valmistellut Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa täydentävän toimenpideohjelman, jossa on kuvattu konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi.

Jokaisella yliopiston yksiköllä on velvollisuus säännöllisesti käsitellä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioita, käydä läpi kulloinkin voimassa oleva Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma sekä  omalta osaltaan edistää ja seurata suunnitelmassa kuvattujen tavoitteiden toteutumista. Yksikkö voi toteuttaa tämän yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa tukevilla menetelmillä. Yksikkö voi hyödyntää olemassa olevia rakenteita (esim. laatutyön tai TYKE-yhteyshenkilöverkoston kautta) tai perustaa erillisen työryhmän.

Päivitetystä suunnitelmasta  laaditaan kevään 2019 aikana verkkokoulutusmateriaali yksiköiden käyttöön. Edellisen (v. 2017-2018) suunnitelman verkkokoulutusmateriaali on vielä tutustuttavissa tästä (suora linkki materiaaliin on https://prezi.com/f1plenvmahn4/uef-tasa-arvo-ja-yhdenvertaisuus/).

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman 2019-2020 pääkohdat ja tavoitteet:

  • Itä-Suomen yliopisto on esteetön opiskelu- ja työpaikka.
Esteettömyydellä tarkoitetaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön toteuttamista siten, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa.
 
  • Itä-Suomen yliopistossa ei hyväksytä syrjintää, häirintää tai kiusaamista.
Syrjintä tarkoittaa, että henkilöä tai tiettyä ihmisryhmää kohdellaan eriarvoisesti henkilön tai ihmisryhmän mielipiteen, ominaisuuden tai taustan perusteella. Häirinnällä ja epäasiallisella kohtelulla tarkoitetaan lain, sopimuksen ja hyvän tavan vastaista käyttäytymistä.
 
  • Opiskelijoita kohdellaan tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti opintopolun kaikissa vaiheissa.

Tähän pyritään muun muassa sähköisen valintakokeen käyttöönottamisella, kehittämällä oppimisympäristöjä ja huomioimalla opiskelijoiden yksilölliset tarpeet.

  • Henkilöstön kohtelun lähtökohtina ovat yhdenvertaisuus ja mahdollisuuksien tasa-arvo.

Tähän pyritään muun muassa selvittämällä ja ottamalla käyttöön erilaisia toimia, joilla naisia voitaisiin tukea ja kannustaa urakehityksessä sekä huolehtimalla, että tehtävien jakaminen ja uralla eteneminen perustuvat osaamiseen, ansioihin ja kuormittavuuden tasapuoliseen jakautumiseen.