Pro gradu -tutkielma

Maisterin tutkintoa varten opiskelijan tulee osoittaa pääaineen hyvää tuntemusta, valmiutta soveltaa tieteellistä tietoa, tieteellisten menetelmien tuntemusta, valmiutta tieteelliseen jatkokoulutukseen ja jatkuvaan opiskeluun sekä tieteellisen viestinnän tuntemusta ja riittävää viestintätaitoa.

Ylempää korkeakoulututkintoa varten opiskelijan on suoritettava pääaineen syventäviin opintoihin kuuluva pro gradu -tutkielma. Tutkielma voi olla myös kahden opiskelijan yhteinen työ, jossa opiskelijalla on selvästi osoitettavissa ja arvioitavissa oleva itsenäinen osuus. Myös maisterin tutkintoon kuuluu kypsyysnäyte. Kypsyysnäyte suoritetaan ennen pro gradu -tutkielman arvostelua.

Pro gradu -tutkielman toimittaminen tarkastettavaksi

Filosofinen tiedekunta kerää kaikki pro gradu -työt sähköisessä muodossa. Tutkielmalle on ennen arvosteltavaksi palauttamista tehtävä alkuperäisyyden tarkastus Turnitin-ohjelmalla. Ennen tarkastukseen toimittamista opiskelijan on varmistettava tutkielman ohjaajalta, että tutkielma on valmis tarkastukseen toimitettavaksi. Tarkastukseen toimittamisen jälkeen tutkielmaan ei saa tehdä muutoksia.

Pdf-tiedoston ominaisuudet

Pro gradu -tutkielma toimitetaan sähköisenä PDF/A-tiedostona. PDF/A-tiedosto on arkistointia ja julkaisua varten. Tiedosto nimetään opiskelijan nimen ja työn valmistumisvuoden vuosiluvun mukaan (Sukunimi Etunimi20XX). Kaikkien kappaleiden tulee olla samanlaisia ja viimeisteltyjä. PDF/A-tiedoston suojausasetukisssa tulee kaikki valinnat jättää asetuksille "sallittu".

Pro gradu -tutkielman julkaisu

Opiskelijan tulee valita, julkaistaanko pro gradu-tutkielma avoimesti verkossa (Open Access -julkaiseminen) vai onko se sähköisesti käytettävissä ainoastaan kirjastossa. Open Access -muodossa julkaistut opinnäytteet ovat luettavissa Internetin välityksellä kirjaston e-julkaisut sivulla. Yliopisto suosittelee Open Access -julkaisemista.

Tiivistelmä

Pro gradu -tutkielmassa tulee olla kaksi tiivistelmää: suomenkielisen pro gradu tutkielman tiivistelmä kirjoitetaan suomeksi ja englanniksi. Mikäli työ on kirjoitettu ruotsiksi tai vieraalla kielellä, tiivistelmä kirjoitetaan tutkielman kielellä ja suomeksi. Kumpikin tiivistelmä on yksisivuinen. Tiivistelmät liitetään tutkielmaan nimikelehden jälkeen. Tiivistelmäpohjan voi ladata kohdasta Oppaat, ohjeet ja lomakkeet.

Pro gradu -tutkielman jättäminen tarkastukseen sähköisesti

Ohjeet:

  • Opiskelija palauttaa gradun plagiaatintunnistukseen Moodlessa opinnäytetyön ohjaajalle.
  • Ohjaaja tarkastaa plagiaatintunnistusraportin ja lähettää tarkastuksesta sähköpostiviestin opiskelijalle.
  • Opiskelija tekee gradusta PDF/A-tiedoston, verkkosivuilla on ohjeet tätä varten.
  • Gradu palautetaan sähköisen asioinnin kautta tarkastukseen jättölomakkeella (Teamplace), jonka jälkeen opiskelijan tulee ilmoittaa gradun jättämisestä sähköpostitse oman oppiaineensa mukaisesti alla oleville henkilöille.
  • Opiskelija merkitsee lomakkeeseen pääohjaajan ja palauttaa gradun tarkastukseen.
  • Ohjaaja saa sähköpostiin ilmoituksen, että gradu on jätetty tarkastusprosessiin. Sähköpostissa on linkki lomakkeeseen.
  • Huom! Kahden tekijän graduissa toiselle tekijälle tulee hyväksymispyyntö opinnäytteen tarkastukseen jättämisestä
  • Ohjaaja lisää lomakkeeseen toisen tarkastajan ja lähettää lomakkeen eteenpäin. Osastossa valmistellaan tarkastajista päätös, jonka allekirjoittaa laitoksen johtaja. Tarkastusprosessi käynnistyy tästä.

(Lisätiedot; Riitta-Liisa Mustonen)

Tarkastukseen toimittamisen jälkeen

Tutkielman tarkastukseen toimittamisen jälkeen tutkielmalle määrätään tarkastajat. Tarkastajilla on kuukausi aikaa antaa kirjallinen lausunto tutkielmasta ja ehdotus arvosanasta. Määräaikoihin ei lueta jaksoja, jolloin opetusta ei rehtorin päätöksen mukaisesti anneta, eikä 15.6.-15.8. välistä aikaa. Lausunto lähetetään opiskelijalle/opiskelijoille sähköpostitse (student-sähköpostiosoitteeseen). Tämän jälkeen opiskelijan tulee viivytyksettä ilmoittaa, onko hänellä huomauttamista lausunnosta.

Tutkielmien vastaanottajat

Erityispedagogiikka
Futura 310
amanuenssi Päivi Walling
paivi.walling(at)uef.fi
0294 45 2048

Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede; MDP in Learning, Teaching and Counselling in Intercultural Context
Futura 114b
opintosihteeri Riitta-Liisa Mustonen
riitta-liisa.mustonen(at)uef.fi
0294 45 2039

Opinto-ohjaajan koulutus
Futura 114b
opintosihteeri Riitta-Liisa Mustonen
riitta-liisa.mustonen(at)uef.fi
0294 45 2039

Psykologia
Metria 317
opintosihteeri Birgitta Puustinen
birgitta.puustinen(at)uef.fi
0294 45 2045

Oppaat, ohjeet ja lomakkeet