Takaisin

Tasapainotaidolla yhteys lukemaan oppimisessa

Ma 15.5.2017 

Päivittäinen liikkuminen on kuulunut luokanopettaja Päivi Ruotsalaisen elämään lapsesta saakka. Luontoretket perheen kanssa, liikunnalliset harrastukset ja kilpaurheilu ovat luoneet pohjakunnon aktiiviselle kestävyysliikunnan harrastajalle.

Huoli lasten motoristen taitojen heikkenemisestä ja liikkumisen vähäisyydestä herätti Ruotsalaisen kiinnostuksen tutkia tarkemmin lasten motoristen taitojen harjaannuttamisen merkitystä. 

– Väitöstutkimukseni lähtökohta oli tutkia, voidaanko luokkahuoneessa tehdyillä liikunnallisilla harjoitteilla vaikuttaa oppilaiden motoristen perustaitojen ja lukutaidon kehittymiseen ensimmäisen kouluvuoden aikana, hän kertoo. 

Päivi Ruotsalaisen interventiotutkimus toteutettiin kahdessa pohjoiskarjalaisessa koulussa lukuvuoden 20102011 aikana. Mukana oli 68 oppilasta. Opettajilla oli käytössään Ruotsalaisen laatimat toiminnalliset ohjeet, joista he valitsivat koulupäivän eri tilanteisiin sopivimmat. 

– Alussa luokissa oli harjoitteiden aikana levottomuutta, mutta toiminnan muuttuessa rutiiniksi joustavuus ja liikunnalliset harjoitteet olivat luonnollinen osa päivittäistä opiskelua.

Tutkimuksessa havaittiin, että oppilaiden motoriset perustaidot kehittyivät tasaisesti, eikä toteutetulla interventiolla ollut vaikutusta kokonaismotoriikan kehittymiseen. Kuitenkin liikunnallisilla harjoitteilla havaittiin olevan vaikutusta oppilaiden tasapainotaidon ja teknisen lukutaidon loppumittauksessa. 

– Koulu on keskeinen lasten toimintaympäristö, ja siksi se on merkittävässä roolissa myös lasten motorisen kehityksen ja päivittäisen hyvinvoinnin tukemisessa. Liikunnallisuuden lisäämisestä koulupäivään puoltavat tutkimukset, jotka osoittavat, ettei koulupäivän aikana järjestetyn liikunnan ole todettu vaikuttavan negatiivisesti koulumenestykseen, vaikka muiden oppiaineiden opiskeluun käytetty aika mahdollisesti vähenisi. 

Tutkimuksessa mukana olleiden poikien motorisilla taidoilla – etenkin hienomotoriikalla ja pallotaidoilla oli yhteyttä tekniseen lukutaitoon. Tulos antaa viitteitä havaintomotoristen ja käsittelytaitojen hyödystä oppimiseen. 

Näyttää siltä, että pojat hyötyvät tyttöjä enemmän eri menetelmin toteutetuista harjoitteista. Motoriset perustaidot tukevat opiskeluvalmiuksia, kuten kehon hallintaa, kykyä muistaa, keskittyä ja kuunnella. 

– Omassa työssäni olen nähnyt, että liikkumisella on vaikutusta monien eri taitojen kehitykseen – sosiaalisiin taitoihin, minäkäsitykseen ja itsetuntoon. Välituntiliikkumisen tehostamiset ovat hyvä lisä, mutta liikettä tarvitaan myös oppitunneilla. 

– Toiminnallisuus on tänä päivänä tärkeä osa omaa opetustani – lukujonotaitoja harjoitellaan hyppimällä ja lukemista harjoitellaan liikkuvan pallon päällä, kuvailee Ruotsalainen.

Oma tutkimus antaa varmuutta jatkaa tutulla tiellä. 

– Toivottavasti tutkimus rohkaisee myös muita opettajia lisäämään liikettä ja harjoittamaan toiminnallisia opetusmenetelmiä oppitunneillaan. 

Päivi Ruotsalaisen väitöstutkimus ” Interventiotutkimus oppilaiden motoristen taitojen ja lukutaidon kehittymisestä sekä niiden välisistä yhteyksistä ensimmäisen lukuvuoden aikana” tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa perjantaina 21. huhtikuuta 2017. 

Teksti ja kuvat Arja Rintala