Kurssit

Itä-Suomen yliopisto tarjoaa neljä kurssia ihmistieteellisen eläintutkimuksen alalta. Lisäksi aihetta opetetaan useiden muiden kurssien sisällä.

Animal Law and Policy, 5 op

Learning outcomes
After completing the course students will understand the difference between animals’ legal status in different legal systems and are able to analyze the legislation concerning animals – and the interpretation of the law – from the main current approaches presented in the scientific literature. They will also have an understanding of the development of animal policies in modern societies. Third, students will be familiarized with the animal case law and understand the aspects of enforcement.
Content
The course covers the foundations of animal law and policy and the central concepts and principles of their European dimension.
Teachers
Outi Ratamäki and Birgitta Wahlberg
Further information
Language of instruction is English.

Ihminen ja eläin, 5 op

Osaamistavoitteet
Kurssilla opiskelija saa kattavan yleiskäsityksen yhteiskuntatieteellisestä ja kulttuurisesta eläintutkimuksesta. Luennoilla pohditaan eläinten asemaa ja merkitystä kulttuurissa ja yhteiskunnassa sekä ihmisiä ja eläimiä yhdistäviä ja erottavia tekijöitä. Kurssiin kuuluvan kirjallisen ryhmätyön avulla opiskelija syventää osaamistaan eläintutkimuksessa. Ryhmätyössä opiskelija oppii soveltamaan kirjallisuuden tarjoamaa teoriatietoa käytännön esimerkkeihin.
Sisältö
Kurssilla käsitellään yhteiskuntatieteellisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen taustoja sekä keskeisiä aihepiirejä. Teemoja ovat muun muassa eläinsuhteen muutos, ihmisen ja eläimen vuorovaikutus, eläinpolitiikka ja -oikeudet, eläinten domestikaatio ja hyvinvointi sekä eläinten kulttuuriset merkitykset.

Kulttuurinen ympäristö- ja eläintutkimus, 5 op

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • tunnistaa kulttuurin ja ympäristönkäytön välisiä yhteyksiä
  • hahmottaa kulttuurisen eläintutkimuksen nykysuuntauksia ja keskeisiä käsitteitä
  • tunnistaa kulttuuriseen ympäristö- ja eläintutkimukseen liittyviä eettisiä näkökulmia

Sisältö
Tutustutaan kulttuurisen ympäristö- ja eläintutkimuksen nykysuuntauksiin.
Suoritustavat
Kirjatentti

Eläinfilosofia, 5 op

Osaamistavoitteet
Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa vastata kurssin sisältöä koskeviin kysymyksiin.
Sisältö
Eläinfilosofian keskeiset ongelmat, sovellukset ja historia.
Suoritustavat
Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen. Kirjat tentitään sähköisessä tentissä