Musiikkitiede

Kuuntele maailmaa

Oppiaineen nimi muuttuu 1.8.2018 alkaen etnomusikologiaksi.

Itä-Suomen yliopiston musiikintutkimuksessa ja opinnoissa kuuntelemme monin eri tavoin maailmaa soivina elinympäristöinä. Tule mukaan inspiroitumaan musiikista, äänimaisemien eri ulottuvuuksista ja uusista kuulokulmista kulttuuriin!

Opetuksemme painottuu etnomusikologiaan, joka tarkastelee musiikkia sen kulttuurisessa viitekehyksessä. Kurssien sisällöt johdattavat kysymään, miten musiikki on kytkeytynyt erilaisiin yhteiskunnallisiin, sosiaalisiin, etnisiin, hyvinvointi-, ympäristö-, sukupuolikysymyksiin nyt ja eri aikoina. Opinnoissa etsit vastauksia siihen, miten kulttuurisia merkityksiä muodostetaan arjessa ja monissa nykyaikamme kulttuurisissa rituaaleissa - niin maailman perinteisten taiteen, musiikkien, instituutioiden kuin omaehtoisempien ryhmien musiikki- ja tanssikulttuurien piirissä.

Etnomusikologina toimiminen on myös konkreettisten ongelmien ratkaisemista ja vaikutustyötä. Jo opintojen aikana sinulle tarjoutuu mahdollisuuksia soveltaa uuden tiedon tuottamisen ja analysoinnin taitoja työskentelemällä nykypäivän musiikki- ja kulttuuritoimijoiden kanssa.

Kuuntele, soita, katsele, lue ja keskustele

Perusopinnoissa paneudut yleisesti joihinkin musiikkitieteen osa-alueisiin. Aineopinnoissa keskityt yksityiskohtaisemmin musiikintutkimuksen eri aloihin ja opiskelet kenttätyömetodeja, kulttuuritieteiden metodologiaa ja tieteellistä kirjoittamista. Musiikkia koskevan tieteellisen kirjoittamisen harjoitteleminen nivoutuu musiikin kuunteluun, soittamiseen, katseluun ja musiikista lukemiseen ja keskustelemiseen. Suoritat opintoja sekä kontaktiopetuksessa että esseitä kirjoittaen.

Musiikkitieteessä opettelet muodostamaan erilaisia musiikkia käsitteleviä tutkimusaineistoja ja esittämään niille kysymyksiä, hankkimaan tietoa musiikin roolista osana ympäröivää kulttuuria ja tarkastelemaan musiikkielämässä vaikuttavia valtasuhteita kriittisesti.

Näin haet opiskelemaan musiikkitiedettä

Hae musiikkitieteen opiskelijaksi yhteishaussa hakukohteessa kulttuurintutkimuksen koulutusohjelma.

Musiikkitiede on kaikille yliopiston opiskelijoille avoin sivuaine. Lisätietoja Sivuaineopinnot-sivulta löytyvästä Sivuaineopintojen hakuoppaasta.

Musiikkitiede on pääaine humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnossa (HuK). Maisterin tutkintoon (FM) kuuluvissa syventävissä opinnoissa sitä opiskellaan kulttuurintutkimus-oppiaineen erikoistumisalana etnomusikologia.

Kulttuurista vuorovaikutusta ja äänimaisemia

Itä-Suomen yliopistossa musiikkia tutkitaan etnomusikologisesti kulttuurisesta viitekehyksestään käsin eri oppiaineiden yhteistyönä. Kulttuuritieteiden menetelmät tarjoavat mahdollisuuksia valita laajasta kirjosta erilaisia näkökulmia. Tutkimus painottuu monitieteisesti musiikin eri alojen rooliin kulttuurisessa vuorovaikutuksessa ja musiikin merkitysten syntymiseen yhdessä muiden kulttuuristen käytäntöjen kanssa. Perinteisten ja kokeilevien etnografisten menetelmien käyttö yhdistää keskenään erilaisia tutkimuksia.

Tutkimuksessa on mahdollista syventyä monenkirjavaan kulttuuriseen vuorovaikutukseen: populaarien, kansanomaisten ja kokeilevien musiikki(kulttuuri)en harrastamisen, vaikutteiden yhdistelemisen, soveltamisen ja hyödyntämisen tapoihin.

Joensuun kampuksella etnomusikologinen tutkimus painottuu erityisesti äänimaiseman, populaarimusiikin, sekä ympäristökulttuurin tutkimukseen.

Yhteystiedot

Opetus- ja tutkimushenkilöstö
Hallinto- ja toimistohenkilöstö