Karjalan kieli ja kulttuuri

Melkein kuin suomea muttei sittenkään

Puhuiko suomalainen isoäitisi outoa kieltä tai murretta? Jos isoäitisi oli Karjalan evakko ja asui sotien jälkeen Itä-Suomessa tai Oulun seudulla, hän saattoi puhua karjalaa.

Karjala on suomen kielen lähin sukukieli. Karjalan ja suomen suurimpina eroina ovat tietyt äännepiirteet sekä etenkin sanasto, jossa on paljon aineksia venäjän kielestä. Kielten perusrakenne ja kieliopillinen järjestelmä ovat sen sijaan varsin samanlaiset.

Karjalaa puhutaan Venäjällä ja Suomessa. Karjalan kielen puhujia oli Suomessa ennen toista maailmansotaa 30 000 - 40 000 henkeä, mutta heidän lukumääräänsä ei ole koskaan tilastoitu virallisesti. Karjalankieliset olivat asuma-alueillaan Raja-Karjalassa alkuperäisempää väestöä kuin suomen kielen puhujat. Karjalan evakuoinnin jälkeen karjalan kielen käyttö väheni voimakkaasti uusilla asuinseuduilla.

Nykyään karjalan kielen käyttäjiä on Suomessa joitakin tuhansia, Venäjällä enemmän. Venäjällä karjalaa puhutaan pääasiassa Karjalan tasavallassa sekä Tverin kaupungin ympäristössä. Karjalan kielen puhujien määrä vähenee kaiken aikaa, mutta kieltä elvytetään ja kehitetään parhaillaan niin Suomessa kuin Venäjälläkin.

Täydellinen kokonaisuus omaleimaisesta kotimaisesta kielestä

Karjalan kieli ja kulttuuri on Suomessa omana oppiaineenaan vain Itä-Suomen yliopistossa, jossa on myös karjalan kielen ainoa professuuri. Opetuskielinä ovat suomi ja karjala. Karjalan kieltä käsittelevän pro gradu -tutkielman voit tehdä suomen kielen oppiaineessa. Opinnot sopivat kieliaineiden opiskelijoiden lisäksi esimerkiksi kulttuuriaineiden, historian tai teologian opiskelijoille. Voit valita karjalan kielen ja kulttuurin vapaasti sivuaineeksesi.

Karjalan kielen ja kulttuurin opinnoissa saat monipuolisen kuvan suomen lähisukukielestä karjalasta sekä Karjalan alueen kulttuurista ja historiasta. Opintoihin sisältyy sekä käytännön kielitaidon opetusta että kielen rakenteeseen, kielioppiin, historiaan ja yhteiskunnalliseen asemaan liittyviä opintojaksoja. Saat perustiedot vähemmistökielten asemaan liittyvistä kysymyksistä sekä kielen elvyttämisestä, kielen standardoimisesta ja kirjakielen luomisesta. Lisäksi tutustut karjalaisten asemaan idän ja lännen rajamaastossa.

Karjalan kielen ja kulttuurin opinnot antavat mahdollisuuden toimia karjalan kielen ja karjalaisen kulttuurin asiantuntemusta vaativissa tehtävissä, kuten opettajana, tutkijana, toimittajana tai kulttuurialan ammattilaisena. Uhanalaisen kielen elävänä pitäminen vaatii mahdollisimman monen karjalan asiantuntijan ja toimijan aktiivista panosta.

Kuva kielestä täydentyy tutkimuksen avulla

Karjalan kieli tarjoaa kielentutkijalle monipuolisen ja monelta osin koskemattoman tutkimuskentän ja runsaasti selvittämättömiä tutkimusongelmia. Vaikka karjalan kieltä on tutkittu yhtä kauan kuin suomea, tutkijoita on aina ollut vähän. 1800- ja 1900-luvun kieleen painottuvia aineistoja on käytettävissä paljon.

Oppiaineemme tutkimus kohdistuu karjalan eri murteisiin ja varieteetteihin. Viime vuosina olemme saaneet ulkopuolista tutkimusrahoitusta Suomessa puhutun karjalan, ns. rajakarjalaismurteiden, tutkimiseen. Tässä yhteydessä huomion kohteena ovat olleet mm. karjalan kontaktit naapurikieliinsä. Teemme tiivistä tutkimusyhteistyötä etenkin suomen kielen oppiaineen kanssa.

Kuva karjalan kielestä täydentyy kaiken aikaa, kun tutkimuksessa sovelletaan kielitieteen ajantasaisia ja uudistuvia menetelmiä. Yliopistotutkimus luo perustaa myös esimerkiksi karjalan kieliopilliselle kuvaukselle ja tarjoaa samalla aineksia ja tietopohjaa karjalan opetukseen, oppimateriaalien tuottamiseen, kielen elvytykseen ja kirjakielen kehittämiseen.

Yhteystiedot

Opetus- ja tutkimushenkilöstö
Hallinto- ja toimistohenkilöstö