Uudelle matematiikan ja fysiikan opiskelijalle

Syksy 2018

 

Hei!

Tervetuloa opiskelemaan matematiikkaa ja fysiikkaa Joensuuhun Itä-Suomen yliopistoon!

Opinnot alkavat maanantaina 3.9. klo 10.00 Metria-rakennuksen salissa M100.

Tutustu Smart Start -oppaaseen.

 

Seuraavassa esitellään muutamia opintoihin liittyviä perusasioita.

Tutkintorakenne ja opintojen laajuus

Yliopisto-opinnot ovat tutkintorakenteen suhteen kaksiosaisia siten, että ensin suoritetaan niin sanottu alempi korkeakoulututkinto ja tämän jälkeen ylempi korkeakoulututkinto. Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa alempaa tutkintoa kutsutaan luonnontieteiden kandidaatin tutkinnoksi ja ylempää tutkintoa filosofian maisterin tutkinnoksi. Kandidaatin tutkinnon minimilaajuus on 180 ja maisterin tutkinnon minimilaajuus 120 opintopistettä. Kandidaatin tutkinto on käytännössä niin sanottu välitutkinto, joka ei yleensä anna pätevyyttä mihinkään ammattiin tai tehtävään. Niinpä heti alusta alkaen tavoitteeksi kannattaa ottaa maisterin tutkinnon suorittaminen.

Yliopisto-opintojen laajuutta mitataan opintopisteillä . Yksi opintopiste vastaa laskennallisesti noin 27 tunnin työtä, sisältäen kontaktiopetukseen osallistumisen lisäksi myös itsenäisen opiskelun. Yleinen suositus on, että päätoimisten opiskelijoiden tulisi pyrkiä suorittamaan lukuvuoden aikana vähintään 60 opintopisteen edestä opintoja. Kela edellyttää opintotuen saamisen ehtona, että lukuvuoden aikana jokaista tukikuukautta kohti opintosuorituksia tulee kertyä keskimäärin vähintään viisi opintopistettä. Jos siis esimerkiksi nostat opintotukea yhdeksälle kuukaudelle syyskuusta toukokuuhun, tulee hyväksyttyjä opintosuorituksia kertyä vähintään 45 opintopisteen edestä.

Katso lisää Kelan sivuilta.

 

Hakukohteet ja koulutusohjelmat

Olet todennäköisesti hakenut yhteishaussa joko a) aineenopettajan, b) aineenopettajan ja luokanopettajan tai c) matematiikan, fysiikan ja kemian koulutusohjelmaan. Näissä kaikissa vaihtoehdoissa voit opintojen aikana valita pääaineeksi joko matematiikan, fysiikan tai kemian ja aineenopettajan vaihtoehdossa lisäksi tietojenkäsittelytieteen. Kunkin pääaineen sisällä ovat hakukohteiden mukaiset koulutusohjelmat, joilla kullakin on hieman toisistaan poikkeavat tutkintovaatimukset. Nämä on esitelty opinto-oppaissa erikseen kandidaatin ja maisterin tutkinnoille.

Esimerkiksi matematiikan ollessa pääaineena voit suorittaa kandidaatin ja maisterin tutkinnot joko a) aineenopettajan, b) aineenopettajan ja luokanopettajan tai c) matematiikan koulutusohjelman mukaan. Oletuksena on, että koulutusohjelmasi on yhteishaun hakukohteesi mukainen: Jos siis esimerkiksi sinut on yhteishaussa hyväksytty aineenopettajan ja luokanopettajan hakukohteeseen ja valitset pääaineeksesi matematiikan, on koulutusohjelmasi oletuksena matematiikan aineenopettajan ja luokanopettajan koulutusohjelma. Koulutusohjelmaa on mahdollista vaihtaa seuraavin ehdoin:

  • Aineenopettajan hakukohteeseen hyväksytty opiskelija voi vapaasti vaihtaa matematiikan koulutusohjelmaan.
  • Aineenopettajan ja luokanopettajan hakukohteeseen hyväksytty opiskelija voi vapaasti vaihtaa joko aineenopettajan koulutusohjelmaan tai matematiikan koulutusohjelmaan.
  • Matematiikan, fysiikan ja kemian hakukohteeseen hyväksytty opiskelija voi vaihtaa aineenopettajan koulutusohjelmaan hakemalla opinto-oikeutta opettajan pedagogisiin opintoihin ja suorittamalla aineenopettajakoulutuksen soveltuvuuskokeen hyväksytysti. Haku opettajan pedagogisiin opintoihin tapahtuu vuosittain kevätlukukaudella.
  • Aineenopettajan hakukohteeseen tai matematiikan, fysiikan ja kemian hakukohteeseen hyväksytty opiskelija ei voi vaihtaa aineenopettajan ja luokanopettajan koulutusohjelmaan. Tällainen siirto edellyttää uutta hakua yhteishaun kautta aineenopettajan ja luokanopettajan hakukohteeseen.

Aineenopettajan ja aineenopettajan ja luokanopettajan koulutusohjelmissa opettajan pedagogiset opinnot ovat pakollisena sivuaineena. Niiden opiskelu suositellaan aloitettavaksi toisena opintovuonna. Aineenopettajan ja luokanopettajan koulutusohjelmassa pakollisena sivuaineena pakollisena sivuaineena ovat lisäksi luokanopettajan monialaiset opinnot. Niiden opiskelu suositellaan aloitettavaksi jo ensimmäisen vuoden syksyllä. Aineenopettajan koulutusohjelmassa tulee lisäksi perus- ja aineopinnot suorittaa vähintään yhdestä sivuaineesta, niin sanotusta toisesta opetettavasta aineesta. Perus- ja aineopintokokonaisuus antaa aineenopettajan pätevyyden opettaa kyseistä oppiainetta koulussa. Myös aineenopettajan ja luokanopettajan koulutusohjelman opiskelijoille suositellaan perus- ja aineopintojen suorittamista joko toisesta opetettavasta aineesta tai esimerkiksi erityispedagogiikasta. Toisen opetettavan aineen opinnot kannattaa aloittaa ensimmäisen vuoden syksyllä ja edetä ajoitussuosituksen mukaan. Ajoitussuosituksista poikkeaminen johtaa useissa tapauksissa opetusaikojen päällekkäisyyksiin.

Matematiikan, fysiikan ja kemian koulutusohjelmissa omaa pääainetta opiskellaan muita koulutusohjelmia enemmän ja nopeampaan tahtiin. Tässä koulutusohjelmassa tulee valita vähintään yksi sivuaine. Tarkemmat tutkintovaatimukset on esitetty kunkin pääaineen opinto-oppaassa. Opinto-oppaissa on myös esitetty ajoitussuositukset pääaineen opinnoille. Matematiikan, fysiikan ja kemian koulutusohjelmissa sivuaineiden opintojen ajoitusta kannattaa harkita tapauskohtaisesti. Kuitenkin sivuaineen opintojen aloittaminen jo ensimmäisenä opiskeluvuonna on suositeltavaa.

 

HOPS ja opintojen ohjaus

Opintojen kuluessa opiskelija laatii itselleen henkilökohtaisen opetussuunnitelman eli HOPS :in. Tässä ja muutenkin opintojen suunnittelussa auttavat HOPS-ohjaajat. Lisäksi tutor-opettajat ja opiskelijatutorit neuvovat opintojen alussa aloittavia opiskelijoita.

Seuraavassa ovat pääaineittain tutor-opettajien ja HOPS-ohjaajien nimet ja linkit sähköposteihin.

Matematiikka: Tutor-opettaja Antti Viholainen 

HOPS-ohjaaja Visa Latvala, aineenopettajan koulutusohjelma sekä aineenopettajan ja luokanopettajan koulutusohjelma

HOPS-ohjaaja Janne Gröhn, matematiikan koulutusohjelma

Fysiikka:           Tutor-opettaja ja HOPS-ohjaaja Martti Mäkinen 

 

Ensimmäinen tapaaminen HOPS-ohjaajien kanssa on opintojen alkupäivinä, ks. ensimmäisen viikon ohjelma 

Jos et pääse tähän tapaamiseen, ota yhteyttä esimerkiksi sähköpostilla HOPS-ohjaajaasi.