Asiantuntijat

Asiantuntijoiden sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi(at)uef.fi

Albrecht Moritz, ihmismaantiede, alueellisen biotalouden kehittäminen, kestävyys biotaloudessa, EU ja kansalliset biotalouspolitiikat

Aromaa Eeva, organisaatioteoria, innovaatiokulttuurit ja laadullinen tutkimus, kiertotalous

van Asselt Harro, ilmasto-oikeus ja -politiikka

Belinskij Antti, ympäristöoikeus, vesioikeus

Bhattarai Ira, uusia arvoketjuja, liiketoimintakonsepteja biotalouteen perustuvaan teollisuuteen

Fraccastoro Sara, digitaalinen ja sosiaalinen media born global yhtiöiden kansainvälistymisessä

Gabrielsson Mika, kansainvälistyminen, "born global", kansainvälinen myynti ja markkinointi

Haapala Antti, puubiotalous ja erityisesti sen kuitutuotteet, nanoselluloosat, puun kestävöinti ja modifiointi

Halonen Lea, metsäoikeus, luonnonsuojelu- ja luonnonvaraoikeus

Hartikainen Samuel, kierrätysmateriaalien kuten puumuovikomposiittien, kierrätyskuitujen ja kierrätysmuovien sekä muiden (bio)materiaalien sisältämien haitta-aineiden kemialliset analyysit ja ympäristöterveyden riskinarvio sekä kiinteiden materiaalien solutoksisuustestit

Hassan Kamrul, teollisuuden sivuvirrat ja niiden saatavuus ja käyttö sekä biojalostusprosessien kestävyys

Heinonen Hilkka, ympäristönsuojeluoikeus

Henttonen Kaisa, innovaatiot metsäbiomassasta, kiertotalous

Heräjärvi Henrik, puumateriaalitiede, puuteknologia, rakentaminen, puutuoteteollisuus, biotalous, cleantech, kaskadikäyttö, laatu ja sen hallinta, modifiointi

Hujala Teppo, metsäbiotalouden ennakointi

Huttunen Kimmo, metsäoikeus

Huttunen Markku, biomassan mikrobiologinen kaasuttaminen, lyhyt kierto kasvit, puussa elävät sienet

Hyttinen Marko, bioöljyjen ja kiinteiden materiaalien VOC-emissiot ja työhygienia

Häyrynen Simo, kulttuuritutkimus

Incze Emma, kansainvälinen liiketoiminta ja yrittäjyys

Jokiniemi Jorma, uusia materiaaleja biopolttoaineista ja biopolttoaineiden päästöt energiantuotannosta ja liikenteestä

Julkunen-Tiitto Riitta, ympäristövaikutukset biomassan kasvun ja laadun osalta

Jänis Janne, bioöljyt ja biopolttoaineet

Kangas Jyrki, biotalouden vaikutukset metsäluontoon ja sen hyväksyttävyys

Kaipiainen Erik, lyhytkierto kasvit ja niiden uudet käyttömahdollisuudet

Khanam Tahamina, metsäekonomia, investoinnit ja innovaatiot

Kilpeläinen Antti, metsänhoito, elinkaarianalyysi, ilmastonmuutos, hiilenkierto, bioenergia

Kivimäenpää Minna, LED-valaistus energiatehokkaassa kasvintuotannossa, biopolttoaineiden päästöjen kasvillisuusvaikutukset

Koistinen Arto, biomateriaalien karakterisointi

Koivula Matti, metsäekologia, ei - puuaineiset tuotteet

Kupiainen Laura, kemiallinen prosessitekniikka; biojalostusprosessi mallintaminen

Komppula Raija, matkailun kehittäminen, turismi ja metsien erilainen käyttö

Konu Henna, matkailun kehittäminen, turismi ja metsien erilainen käyttö

Korhonen Jenni, mikrobiologiset ja sytotoksiset (solutoksiset) testaukset erityisesti elintarvikesovelluksissa

Kortelainen Jarmo, yhteiskuntamaantiede

Kotilainen Juha, kaivospolitiikka

Kuittinen Suvi, lyhytkiertoviljelyn ja puussa elävien sienten biomassa ja uudet tuotteet ja arvoketjut

Kulovesi Kati, kansainvälinen ympäristöoikeus

Laakso Tero, metsäoikeus

Lappainen Reijo, biomassan pyrolyysi ja tuotteiden käyttö

Lau Sylas, uusia tuotteita puun mikrobeista ja sienistä

Laukkanen Tommi, kuluttajakäyttäytyminen, brandit, pankkimarkkinointi ja kvantitatiivinen markkinatutkimus

Lehto Tarja, maaperäkysymykset, metsäpuiden ravitsemus ja lannoitus

Leskinen Jari, biomateriaalien elektronimikroskopia

Mahilainen Saila, uusia tuotteita puun mikrobeista ja sienistä

Malin Kimmo, ympäristöoikeus

Marttila Juhani, puun mekaaninen modifiointi

Mohsin Mohammed, lyhytkierto kasvit ja niiden uudet käyttömahdollisuudet

Mola Blas, biomassan tuotanto energia käyttöön, tuotannon ja käytön ympäristövaikutukset, tuotosmallit ja kartoittaminen

Mustalahti Irmeli, KEHY opinnot, ympäristöhallinto, kansainvälinen metsäpolitiikka ja hallinto, sosiaalitutkimus ympäristötieteissä, vaikuttavuustutkimus, osallistaminen, PFM, REDD+

Mäkinen Marko, biomassan termisen hajoamisen tuotteet

Määttä Tapio, ympäristöoikeus, oikeustieteellinen argumentointi, ympäristöön liittyvä päätöksenteko

Natarajan, Karthikeyan, mallinnus, arvoketjuanalyysi, optimointi, biomassa, logistiikka

Packalen Petteri, metsien käytön optimointi

Pasanen Pertti, bioenergian tuotannon työhygienia

Peltola Heli, boreaalisten metsäekosysteemien dynamiikka ja kestäväkäyttö ja ilmastonmuutos

Peltonen Lasse, ympäristökonfliktien ratkaisut

Piispanen Ville-Veikko, strateginen johtaminen, Kiina-liiketoiminta ja kiertotalous

Pitkänen Sari,  biotalouden vaikutusten hyväksyttävyys, UEF biotalousohjelman koordinointi Huom! sähköposti: sari.k.pitkanen (at) uef.fi

Pykäläinen Jouni, metsäekonomia ja -politiikka

Pölönen Ismo, ympäristö-ja luonnonvaraoikeus, YVA

Raatikainen Olavi, luonnonaineiden hyödyntäminen - biologisen aktiivisuuden arviointi in silico ja in vitro -menetelmin, uudet biojalosteet

Rahman Abdul, bioenergian yhteiskunnallinen merkitys, GIS, kaukokartoitus

Raninen Kaisa, biomassojen ja luonnontuotteiden haihtuvien yhdisteiden analytiikka

Rannikko Pertti, ympäristöpolitiikka

Romppanen Seita, kansainvälinen ja EU ympäristöoikeus. Oikeudellinen biotaloustutkimus, erityisesti biopolttoaineiden, bioenergian ja uusiutuvan energian sääntelyyn ja hallintaan liittyvät kysymykset kansainvälisellä ja kansallisella tasolla. Ilmasto-oikeuden ja –politiikan tutkimus, erityisesti LULUCF ja Arktinen ympäristöhallinta.

Sairinen Rauno, ympäristö ja luonnonvarapolitiikka, sopeutuminen ilmastonmuutokseen, sosiaalisten vaikutusten arviointi

Salam Mir, lyhytkierto kasvit ja niiden uudet käyttömahdollisuudet

Sandar Sandra, uusia tuotteita metsäteollisuuden sivuvirroista

Selenius Mikko, biomassan terminen käsittely, bioöljyt ja uudet biotuotteet

Semi Jussi, metsien virkistyskäyttö, kestävyys ja maaseudun kehittäminen

Sippula Olli, biopolttoaineiden päästö- ja käytettävyystutkimukset

Soininen Niko, ympäristöoikeus, vesioikeus

Sorvari Jouni, biologisten prosessien hyödyntäminen ja monitorointi biomassan käsittelyssä

Talus Kim, eurooppaoikeus, erityisesti eurooppalainen talous- ja energiaoikeus

Teräväinen - Litardo Tuula, ympäristöpolitiikka

Tikkanen Jukka, metsäekonomia ja -politiikka

Tomppo Laura,puun ja biomassan ainetta rikkomattomat mittaustekniikat, biokomposiitit, uudet biotuotteet

Torssonen Piritta, metsäbiomassan tuotanto ja käyttö, ilmastonmuutos, UEF:n GreenHUB toiminta

Turtiainen Marjut, ei - puuaineiset tuotteet, luonnontuotteet

Tweshiningilwa Matti, lyhytkierto viljelmät ja niiden kestävyys

Vepsäläinen Jouko, biomassan NMR analytiikka

Villa Aki, lyhyellä kiertoajalla kasvatettavat puulajit biotalouskonseptien tarpeisiin

Väisänen Taneli, biokomposiitit

Zyadin, Anas, biomassaan perustuvan energiateollisuuden luotettavuus ja hyväksyttävyys