Terveystieteiden ja farmasian opinnot Avoimessa yliopistossa

Ergonomian ja työhyvinvoinnin opinnoissa perehdytään ergonomian ja työhyvinvoinnin kehittämisen perusteisiin. Opinnot toteutetaan työpaikalla, jossa tehdään henkilöstölle työhyvinvointiselvitys. Opinnot soveltuvat omasta ja työyhteisön hyvinvoinnista kiinnostuneille; mm. työsuojelu- ja työhyvinvointitoimijat, lähiesimiehet ja työterveyshuolloissa toimivat henkilöt. 

Farmasian opinnoissa tutustutaan farmaseuttiseen kemiaan, lääkkeiden tehoon ja turvallisuuteen vaikuttaviin tekijöihin sekä lääkkeisiin terveydenhuollon ja yhteiskunnan näkökulmasta. Opinnot soveltuvat urakehityksensä eri vaiheissa oleville terveydenhuollon ammattilaisille, omaa ammatillista osaamistaan kehittäville ja/tai päivittäville, opiskelijoille sekä muuten aiheesta kiinnostuneille. 

Gerontologian opinnoissa johdatetaan realistisen ja kriittisen, tutkittuun tietoon perustuvan näkemyksen omaksumiseen vanhuudesta, ikääntymisestä ja näiden suhteesta terveyteen, sairauteen sekä yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin ilmiöihin. Opinnot vahvistavat käytännön vanhustyössä toimivien tietoutta ja laajentavat hallinto- ja suunnittelutehtävissä työskentelevien näkökulmia ikääntymisestä laaja-alaisena ilmiönä.

Hoitotieteen aineopinnoissa opiskelijat perehtyvät hoitotieteen teoreettiseen perustaan sekä yksilö- ja yhteisötason terveyden edistämiseen, eettiseen toimintaan ja potilasturvallisuuteen. Opiskelijat saavat valmiuksia hankkia, arvioida ja hyödyntää kriittisesti hoitotieteellistä näyttöön perustuvaa tietoa.  

Hoitotyön johtamisen opinnoissa kehitetään johtamisvalmiuksian uudistuvan terveyspalvelujärjestelmän tarpeisiin sekä potilasturvallista, -keskeistä ja väestön terveyttä edistävää vaikuttavaa hoitotyötä erilaisissa terveydenhuollon konteksteissa. Opinnoissa saadaan valmiuksia ihmisten, talouden ja muutoksen johtamiseen eri näkökulmista. 

Kansanterveystiede tarkastelee väestön terveyden edistämiseen ja ylläpitoon vaikuttavia tekijöitä sekä toimenpiteitä, jotka liittyvät sairauksien ehkäisyyn ja parantamiseen.

Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin opintojen tavoitteena on lisätä ymmärrystä ja tietoa lasten ja nuorten hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Opinnot antaa valmiuksia kohdata nyky-yhteiskunnan ja tämän päivän haasteita lasten ja nuorten moninaisella tehtäväkentällä. Opinnot soveltuvat lasten ja nuorten vanhemmille ja isovanhemmille sekä terveys-, sosiaali-, kasvatus- ja nuorisotyötä tekeville henkilöille.

Liikuntalääketieteen opinnoissa opiskelija saa valmiuksia tarkastella liikunnan, fyysisen kunnon, ravinnon ja terveyden välisiä yhteyksiä sekä liikunnan käyttömahdollisuuksia sairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Opinnot soveltuvat mm. liikunnanohjaajille ja – opettajille sekä muille liikunnan ammattihenkilöille, terveydenhuollon eri tehtävissä työskenteleville, terveyden edistämistyötä tekeville, urheiluvalmentajille.  

Lääketieteen perusteita -kokonaisuudessa esittellään lääketieteen, terveystieteiden ja kansanterveyden nykytilaa, historiaa ja tulevaisuuden näkymiä, eri-ikäisen väestön terveydentilaa ja yleisimpiä sairauksia sekä niiden ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta.

Ravitsemustiede selvittää ravitsemuksen merkitystä terveyden edistämisessä ja sairauksien hoidossa sekä hyvinvoinnin osatekijänä. Opinnot tarjoavat mahdollisuuden täydentää ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta työelämässä ja sopivat mm. opettajille, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle, liikunnan ja urheilun parissa toimiville, ruokapalvelualalla ja elintarviketeollisuudessa toimiville, alan opiskelijoille, opintoihin tähtääville ja sivuaineeksi/osaksi tutkintoa.

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen opintojen painopistealueita ovat mm. sosiaali- ja terveydenhuollon johtaminen, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden rakenne, niiden organisointi ja arviointi, sekä ohjaus ja toiminnan nykyiset ja tulevat muutokset.

Terveystaloustieteen opinnot tutustuttavat alan keskeisten elementtien kuten tehokkuuden, tuottavuuden, oikeudenmukaisuuden ja taloudellisen organisoinnin kysymyksiin sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä palvelujärjestelmän toimintaan kokonaisuutena. Opinnot soveltuvat niin sosiaali- ja terveysalalla jo toimiville asiantuntijoille ja alasta kiinnostuneille.

Terveyden edistäminen opinnot soveltuvat sosiaali- ja terveyspalveluissa, opetustyössä sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville, sivuaineopinnoiksi terveystieteiden ja kasvatustieteiden opiskelijoille. Terveyden edistäminen ja terveystieto perus- ja aineopinnot (60 op) antavat opettajille terveystiedon aineenhallinnan opettajakelpoisuuden.

Urheiluravitsemuksen opinnoissa perehdytään mm.  eri lajien asettamiin ravitsemusfysiologisiin vaatimuksiin ja suorituskyvyn, palautumisen ja kehittymisen optimointiin, urheiluravitsemukseen eri ikäryhmissä, urheilijan syömiseen liittyviin ongelmiin sekä urheilijan psyykkiseen hyvinvointiin ja sen tukemiseen. Opinnot soveltuvat kaikille työn, harrastusten tai oman mielenkiinnon vuoksi urheilun ja ravitsemuksen parissa toimiville, mm. valmentajille, ohjaajille ja urheilijoille sekä kaikille ravitsemuksesta, terveydestä ja omasta hyvinvoinnista kiinnostuneille.

Opintokokonaisuudet

Ergonomian ja työhyvinvoinnin perusopinnot 25 op ja aineopinnot
Farmasian opintoja, erillisiä opintojaksoja yhteensä 25 opintopistettä.
Gerontologian perusopinnot 25 op
Hoitotieteen aineopinnot 31 op
Hoitotyön johtaminen 31 op
Ihmisen biologia 16 op
Kansanterveystieteen perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op
Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin perusopinnot 25 op
Liikuntalääketieteen perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op
Lääketieteen perusteita 25 op
Ravitsemustieteen perusopinnot 25 op ja aineopinnot 36 op
Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto 25 op
Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot 30 op
Terveyden edistämisen ja terveystiedon perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op
Terveyshallintotieteen perusopinnot 30 op
Terveystaloustieteen perusopinnot 26-27 op
Urheiluravitsemuksen perusopinnot 30 op

Opetustarjonta

Tutustu terveystieteiden opintotarjontaan.

Opintomaksut

Tutustu Avoimen yliopiston opintomaksuihin.

Neuvonta ja ohjaus

Pia Eronen
No image.
Nimike
suunnittelija
Nimikkeen lisätietoja
- lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi, sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto, sosiaali- ja terveyshallintotiede, terveystaloustiede
Sähköposti
pia.eronen@uef.fi
GSM-numero
0503759045
Suora numero
0294457126
Huoneen tiedot
Kuopio Tietoteknia 2452

Ulla Kekäläinen
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikkeen lisätietoja
- työelämäyhteistyö, toinen reitti yliopistoon -hanke, gerontologia, innostu ikääntymisestä - asiakaslähtöinen palveluiden suunnittelu, AVOT-hanke
Sähköposti
ulla.kekalainen@uef.fi
GSM-numero
0403553936
Suora numero
0294457039
Huoneen tiedot
Kuopio Tietoteknia 2415

Maria Luojus
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikkeen lisätietoja
- terveyden edistäminen ja terveystieto, kansanterveystiede sekä yksittäiset opintojaksot Esteettömyys ja ICF-luokituksen käyttöönotto, Kuntoutujakohtainen kuntoutussuunnittelu
Sähköposti
maria.luojus@uef.fi
GSM-numero
0403553388
Suora numero
0294457036
Huoneen tiedot
Kuopio, Tietoteknia 2432

Maria Mukkala
No image.
Nimike
suunnittelija
Nimikkeen lisätietoja
- hoitotiede, hoitotyön johtaminen, preventiivinen hoitotiede, liikuntalääketiede
Sähköposti
maria.mukkala@uef.fi
GSM-numero
0504766782
Suora numero
0294457010
Huoneen tiedot
Kuopio Tietoteknia 2456

Merja Mäkitalo
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikkeen lisätietoja
- ergonomia ja työhyvinvointi, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, lääketieteen perusteita, tietojenkäsittelytiede, tilastotiede, ihmisen biologia
Sähköposti
merja.makitalo@uef.fi
GSM-numero
0403553387
Suora numero
0294457041
Huoneen tiedot
Kuopio, Tietoteknia 2436

Marja-Liisa Niemi
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikkeen lisätietoja
- ravitsemustiede, urheiluravitsemus
Sähköposti
marja-liisa.niemi@uef.fi
GSM-numero
0403552336
Suora numero
0294457045
Huoneen tiedot
Kuopio, Tietoteknia 2435

Riitta Sutinen
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikkeen lisätietoja
- farmasia
Sähköposti
riitta.sutinen@uef.fi
GSM-numero
0503418524
Suora numero
0294457100
Huoneen tiedot
Kuopio, Tietoteknia 2455

Helena Karisto-Lautanen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikkeen lisätietoja
- liikuntalääketiede, ravitsemustiede, urheiluravitsemus, sosiaalityö
Sähköposti
helena.karisto@uef.fi
GSM-numero
0403553906
Suora numero
0294457037
Huoneen tiedot
Kuopio Tietoteknia 2430

Pia Koponen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikkeen lisätietoja
- gerontologia, ihmisen biologia, innostu ikääntymisestä, lääketieteen perusteita, sosiaali- ja terveyshallintotiede, sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto, terveystaloustiede
Sähköposti
pia.koponen@uef.fi
GSM-numero
0403552116
Suora numero
0294457040
Huoneen tiedot
Kuopio Tietoteknia 2424

Marjo Talvikki Mustonen
No image.
Nimike
koulutussihteeri
Nimikkeen lisätietoja
- kansanterveystiede, kuntoutus, liikuntalääketiede, terveyden edistäminen ja terveystieto
Sähköposti
marjo.mustonen@uef.fi
GSM-numero
0505744390
Suora numero
0294457020
Huoneen tiedot
Kuopio Tietoteknia 2422

Helka Pukarinen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikkeen lisätietoja
- farmasia, fysiikka, kemia, kieli- ja viestintäopinnot, matematiikka, tietojenkäsittelytiede, tilastotiede, ympäristötiede ja biologia
Sähköposti
helka.pukarinen@uef.fi
GSM-numero
0403553934
Suora numero
0294457042
Huoneen tiedot
Kuopio Tietoteknia 2426

Tuula Tanskanen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikkeen lisätietoja
- ergonomia, hoitotiede, hoitotyön johtaminen, lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi, preventiivinen hoitotiede, sosiaalinen markkinointi terveyden edistämisessä
Sähköposti
tuula.tanskanen@uef.fi
GSM-numero
0403553950
Suora numero
0294457047
Huoneen tiedot
Kuopio Tietoteknia 2411