KLUSTERIMALLI OSAAMISEN TUOTTEISTAMISTA VENÄJÄN MARKKINOILLE

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa nopeasti käytäntöön sovellettavaa tietoa konkreettisista liiketoiminnan kehittämistarpeista ja niiden rahoitusmahdollisuuksista Moskovan ja/tai Pietarin alueella yhteistyössä venäläisten kumppaneiden kanssa. Tavoitteena oli myös koota Pohjois-Savon alueen eri toimijoita ja osaamista yhteen liiketoiminnan kehittämistarpeisiin vastaamiseksi sekä pilotoida konkreettista klusteriyhteistyömallia, jolla elinkeinoelämän ja tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden toisiaan täydentävää osaamista tuotteistetaan yhteiseksi palvelukokonaisuudeksi.

Kokeilun tavoitteena oli edistää pk-yritysten kansainvälistä kilpailukykyä, vahvistaa Venäjä-liiketoimintaosaamista sekä alueen elinkeinoelämän ja tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden yhteistyötä. Hankkeen aikana kartoitettiin potentiaalisia liiketoiminnan mahdollisuuksia ja koottiin taustatietoja neljästä eri kehittämiskohteesta ja analysoitiin niiden potentiaalia pohjoissavolaisille toimijoille.

Klusterityöskentelyä kokeiltiin maatalous-, jätteenkäsittely- ja rakennusteknologia –teemoissa. Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä olivat klusteriyhteistyöhön osallistuneet pohjoissavolaiset pk-yritykset, joilla on asiakastarpeisiin vastaavia tuotteita ja palveluita, elinkeinojen kehittämisyhtiöt ja yritystukiorganisaatiot, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot sekä muut asiantuntijaorganisaatiot. Hankkeen tuloksia olivat konkreettiset Venäjälle suuntautuvan liiketoiminnan mahdollisuudet, joihin etsittiin toimijoita Pohjois-Savosta. Lisäksi hankkeen tuloksena syntyi raportti klusterimallisen toimintatavan pilotoinnista ja pilotoinnin kokemusten perusteella laadittu suunnitelma Venäjään liittyvien uusien liiketoiminnan mahdollisuuksien tuotteistamisen tukemisesta.

Hankkeen toiminta-aika oli 1.6.2015 – 31.12.2016. Hanketta rahoittivat Euroopan aluekehitysrahasto, Pohjois-Savon liitto, Savonia-ammattikorkeakoulu sekä Aducate.

 

RAHOITTAJAT:

Pohjois-Savon liitto
EUVipuvoimaa
Savonia

OTA YHTEYTTÄ

Sanna Iskanius
Koulutusjohtaja
050 382 3801

sähköposti
etunimi.sukunimi@uef.fi