Lukiolaisille

Lukiolaiset voi opiskella haluamiaan opintoja Avoimessa yliopistossa. Tutustu opetustarjontaan sekä ilmoittautuminen ja maksut -osioon.

Kuopion kaupunki on sopinut erikseen kaupungin lukioiden opiskelijoiden opiskelusta Avoimessa yliopistossa.

Opiskeluohjeet Kuopion kaupungin lukiolaisille

Tervetuloa opiskelemaan Avoimeen yliopistoon!

Kun suunnittelet omaa kurssitarjotinta ja haluat saada syventävää tietoa jostain Itä-Suomen yliopiston tieteenalasta tai oppiaineesta, voit valita opintojaksoja Avoimen yliopiston tarjonnasta. Avoimen yliopiston opinnot ovat osa yliopistotutkintoa ja saat opiskeltua yliopiston opintopisteitä jo lukio-opiskelun aikana.

Opinnot Avoimessa yliopistossa ovat joko verkko-opintoja tai osallistut yliopiston perusopiskelijoiden päiväopetukseen. Opintojaksojen suoritustavat ja aikataulut vaihtelevat, joten tutustu huolellisesti opintojaksojen kuvauksiin. Apua ja neuvoja opintojaksojen valintaan saat omalta opinto-ohjaajaltasi.

Opintojaksojen työmäärä määritellään opintopisteinä. Yksi opintopiste on noin 27 tuntia opiskelua. Huomioi tämä opintojaksoa valitessasi. Erityisesti verkko-opinnoissa opiskelun aikataulutus on tärkeää, jotta sinulla on lukujärjestyksessä riittävästi aikaa opintojakson suorittamiseen.

Kun olet tutustunut opetustarjontaan ja löytänyt sieltä sopivan opintojakson, varaa aika omalle opinto-ohjaajallesi. Sovi hänen kanssaan opintojakson sijoittuminen lukujärjestykseen. Opinto-ohjaaltasi saat myös tarkemmat ilmoittautumisohjeet.

Jos haluat tietää tarkemmin opiskelusta Avoimessa yliopistossa tai opintojakson suorittamisesta, niin voit olla yhteydessä Avoimen yliopiston opinto-ohjaajaan, katso yhteystiedot.

Syksy 2018, opetustarjonta Kuopion kaupungin lukiolaisille

Katso myös opetustarjonta kevätlukukaudella 2019.

Humanistiset alat

Historian perusopinnot  Orientaatio historiaan 5 op
  Maailman historian kehityslinjat 1500-lopulle saakka 5 op
  Maailman historian kehityslinjat 1600-luvulta 2000-luvulle 5 op
  Suomen historia kehityslinjat keskiajalta 2000-luvulle 5 op
  Historian ajankohtaisena tieteenä 5 op

Yleisen teologian perusopinnot

Uuden testamentin tutkimus 5 op
  Johdatus systemaattiseen teologiaan 2 op
  Johdastus käytännölliseen teologiaan 2 op
  Uskonto käsitteenä ja tutkimuskohteen 2 op

Ortodoksisen teologian perusopinnot

Kirkkomusiikin slaavilainen perinne 2 op

Yhteiskunnalliset alat

Filosofian yleisopintojaksot Johdatus filosofiaan 2 op
  Etiikka I 2 op
  Yhteiskuntafilosofia I 2 op
Filosofian perusopinnot Filosofian perusteet 6 op
Psykologian perusopinnot Kehityspsykologian perusteet 5 op 
  Kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian perusteet 5 op 
  Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op 
  Psykologisen tutkimuksen perusteet 5 op
  Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op
Sosiaalitieteiden perusopinnot Sosiaalipedagogiikan perusteet 5 op
  Sosiaalipsykologian perusteet, kirjallisuus 5 op 
  Sosiologian perusteet 5 op
Sosiaalipedagogiikan perusopinnot Sosiaalipedagogiikan perusteet 5 op
Sosiaalipsykologian perusopinnot Sosiaalipsykologian perusteet, kirjallisuus 5 op 
Sosiologian perusopinnot Sosiologian perusteet 5 op
Taloustiede Taloustieteen perusteet 6 op
Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä 3 op
  Viestintä ja vuorovaikutus 3 op
  Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta 2 op
  Työ ja psyykkinen hyvinvointi 3 op
Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot Yhteiskuntapolitiikan perusteet 5 op
 

Kauppa ja hallinto, oikeustieteet

Kauppatieteen perusopinnot Johtamisen perusteet 6 op
  Markkinoinnin perusteet 6 op
  Laskentatoimen perusteet 6 op
  Rahoituksen perusteet 6 op
Taloustieteen perusteet Taloustieteen perusteet 6 op
Oikeustieteet Oikeustieteen perusteet 1 op

Luonnontieteet

Fysiikan perusopinnot Johdanto yliopistofysiikkaan 4 op, syksy 2018
  Fysiikan peruskurssi I 6 op, syksy 2018
  Fysiikan peruskurssi II 6 op, syksy 2018 - kevät 2019
  Fysiikan peruskurssi III 6 op, kevät 2019
  Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt 3 op, syksy 2018 - kevät 2019
Kemia Kemian perusteet 6 op, syksy 2018
Matematiikan perusopinnot Yliopistomatematiikan johdantokurssi 3 op, syksy 2018
  Matematiikan peruskurssi 3 op, syksy 2018
  Matriisilaskenta 3 op, syksy 2018
  Reaalianalyysi a 4 op, kevät 2019
  Reaalianalyysi b 5 op, kevät 2019
  Lineaarialgebra 5 op, kevät 2019
Ympäristötieteen ja biologian perusopinnot  Ekologian perusteet ja ekosysteemien toiminta 7 op
  Ympäristöriskit ja ympäristöterveys 8 op
  Solu- ja mikrobiologian perusteet 7 op
  Eliökunnan monimuotoisuus 7 op

 

Terveys- ja hyvinvointialat

Gerontologian perusopinnot Johdatus gerontologiaan 2 op 
  Vanheneminen kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä 6 op, kevät 2019
  Vanhuuden sairaudet ja lääkehoidot 6 op, kevät 2019
Kansanterveystieteen perusopinnot Kansanterveystieteen perusteet 3 op
  Johdatus epidemiologiaan ja biostatistiikkaan 4 op
  Kansalliset ja globaalit terveysongelmat 3 op
  Terveyspolitiikka, terveyspalvelut ja -lait 3 op
Liikuntalääketieteen perusopinnot Elimistön rakenne ja toiminta 4 op
Lääketieteen perusteita -perusopinnot Elimistön rakenne ja toiminta 4 op
  Johdanto lääketieteen perusteisiin 5 op
Terveyden edistämisen ja terveystiedon perusopinnot Terveyden edistämisen perusteet 5 op, syksy 2018 ja kevät 2019
  Kansanterveystieteen perusteet 3 op, syksy 2018 ja kevät 2019
  Terveyspedagogiikan perusteet 5 op, kevät 2019

Kevät 2019, opetustarjonta sopimuslukioiden opiskelijoille

Tämä tarjonta on suunnattu Kuopion kaupungin lukiolaisille. Käymme parhaillaan neuvotteluja yhteistyöstä myös Pohjois-Karjalan lukioiden sekä Varkauden lukion kanssa.

Tarjonta on luokiteltu verkko/etäopintoihin sekä lähiopetukseen Joensuun ja Kuopion kampuksilla.

Verkko-/etäopinnot

Humanistiset alat

Historian perusopinnot

Yleisen teologian perusopinnot

Ortodoksisen teologian perusopinnot

Yhteiskunnalliset alat

Filosofian perusopinnot

Psykologian perusopinnot

Sosiaalipedagogiikan perusopinnot   

Sosiaalipsykologian perusopinnot

Sosiologian perusopinnot

Sosiaalitieteiden perusopinnot

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot

Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot

Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

Kauppatieteen perusopinnot

Kansantaloustiede

Oikeustieteet   

Terveystieteet

Gerontologian perusopinnot    

Kansanterveystieteen perusopinnot

Liikuntalääketieteen perusopinnot     

Lääketieteen perusteita, perusopinnot

Terveyden edistämisen ja terveystiedon perusopinnot

Lähiopetus Joensuun kampuksella

Humanistiset alat

Kirjallisuuden perusopinnot 30 op

Kulttuuriantropologian perusopinnot 30 op

Mediakulttuurin ja viestinnän perusopinnot 30 op

Vapaavalintaisten kielten opintojaksot(2 opiskelijapaikkaa/kurssi):

Luonnontieteellinen ala

Fysiikan perusopinnot

Matematiikan perusopinnot

Ympäristötieteen ja biologian perusopinnot

Lähiopetus Kuopion kampuksella

Humanistiset alat

Vapaavalintaisten kielten opintojaksot (2 opiskelijapaikkaa/kurssi):

Yhteiskunnalliset alat

Filosofian yleisopintojaksot

Luonnontieteelliset alat

Fysiikan perusopinnot

Matematiikan perusopinnot

Ympäristötieteen ja biologian perusopinnot