ERGONETTI

Ergonomian ja työhyvinvoinnin verkko-opintokokonaisuus (25 op)

Ergonomia on monitieteinen ihmisen ja työn välisiä vuorovaikutussuhteita tutkiva asiakokonaisuus. Ergonomian tavoitteena on työntekijän terveys ja hyvinvointi. Tähän pyritään kehittämällä työtä vastaamaan työntekijän fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ominaisuuksia ja tarpeita.

Ergonetti

Ergonetti on Itä-Suomen Avoimen yliopiston ergonomian perusopintokokonaisuus verkossa. Ergonetissä opitaan arvioimaan ja kehittämään työtä, työoloja ja työyhteisöä sekä edistämään työntekijöiden hyvinvointia todellisessa työympäristössä. Opintokokonaisuudessa opiskelija saa tietokoneen välityksellä käyttöönsä ”ergonomian työkalut”, joiden avulla arvioidaan työtä, työoloja ja työyhteisöä sekä laaditaan kehittämissuunnitelma kohdetyöpaikan työhyvinvoinnin ja ergonomian edistämiseksi.

Ergonetin oppimisprosessi perustuu osallistuvan suunnittelun toimintamalliin eli nelivaiheiseen kehittämissykliin. Kehittämissykli käynnistyy nykytilanteen analyysilla, työpaikalla tehtävillä mittauksilla ja selvityksillä. Mittaustuloksista tehdään yhteenveto, joka esitellään työpaikalla, ja josta kehittämistyöryhmä valitsee yhteiset tärkeimmät kehittämiskohteet. Tämän jälkeen opiskelija perehtyy verkko-oppimisympäristössä olevaan oppimateriaaliin eli hakee kirjallisuudesta perusteluja sille, miksi kehittämistoimia tarvitaan työyhteisössä. Viimeisessä vaiheessa laaditaan yhteinen kehittämissuunnitelma toimenpide-ehdotuksineen ja aikatauluineen.

Ergonetti-opiskelija toimii verkossa pienryhmässä, jota ohjaa asiantuntijatuutori. Opiskelu on vuorovaikutteista ja opiskelija saa ohjausta ja tukea tarvitessaan. Ergonetti-opintoihin ei ole pohjakoulutusvaatimuksia, joten opinnot soveltuvat hyvin kaikille aiheesta kiinnostuneelle. Toisaalta opinnot sopivat laaja-alaisuutensa vuoksi myös täydennyskoulutukseksi ergonomian parissa toimiville.

Ergonettiin kuuluu viisi opintojaksoa: Työhyvinvoinnin kehittämisen avaimet (4 op), Työn monipiirteinen kuormittavuus (7 op), Työympäristö (4 op), Työyhteisö ja osaaminen (7 op) ja Yhteenveto (3 op). Ensimmäisellä opintojaksolla selvitetään työpaikan kokonaistilanne, jota seuraavilla opintojaksoilla tarkastellaan syvällisemmin osa-alueittain. Työn kehittämisen avaimet -opintojakso tulee suorittaa ensin, mutta seuraavat opintojaksot opiskelija voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä. Opintojaksoja voi suorittaa myös useampia yhtä aikaa. Yhteenveto-opintojakso suoritetaan kokonaisuuden viimeisenä opintojaksona.
 

Ergonomian ja työhyvinvoinnin perusopinnot 25 op sisältää seuraavat opintojaksot:Lisätietoja ergonomiaopinnoista:

Suunnittelija Merja Mäkitalo: puhelin 040 355 3387, merja.makitalo@uef.fi
Koulutussihteeri Tuula Tanskanen: puhelin 040 355 3950, tuula.tanskanen@uef.fi