Laatu

Itä-Suomen yliopiston laatutyö ja kestävän kehityksen edistäminen ovat oleellisia osia yliopiston strategian toteuttamista. Laatu ja kestävä kehitys ovat osa yliopiston jokapäiväistä toimintaa. Lisäksi Itä-Suomen yliopisto tekee aktiivisesti yhteistyötä laadun ja kestävän kehityksen saralla Itä-Suomen alueen ja myös muiden korkeakoulujen kanssa.

Löydät tästä linkistä yliopiston päälaatukäsikirjan.

Yliopisto on läpäissyt hyväksytysti  21.4.2017 Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVIn  joulukuussa 2016 tekemän auditoinnin.  Edellinen auditointi oli tehty vuonna 2010.  Yliopisto sai laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta. Yliopiston laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnan kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia periaatteita ja suosituksia.  Löydät tästä linkistä Karvi-auditoinnin raportin.

Yliopistollamme on ollut oikeus käyttää Reilun kaupan yliopiston arvonimeä vuodesta 2014. Yliopistopalveluilla on Green Office diplomi vuodesta 2012. Lisäksi yliopistolla on Euroopan Komission vuonna 2013 myöntämä Diploma Supplement -tunnustus siitä, että yliopisto noudattaa Diploma Supplement ‑liitejärjestelmän sääntöjä kaikilta osin (Europass – kansainvälinen tutkintotodistuksen liite). Yliopistomme on saanut myös vuonna 2014 tutkijoiden ammatilliseen osaamiseen ja tutkijanuran houkuttelevuuteen liittyvästä kehittämistyöstään oikeuden käyttää EU:n myöntämää tunnusta, HR Excellence in Research -logoa. Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen yliopisto on allekirjoittanut vuonna 2015. Suomen kestävän kehityksen toiminnasta valtakunnalllisesti löytyy tarkemmin tietoa kestavakehitys.fi -sivuilta

Yliopiston kestävän kehityksen toiminnasta on enemmän tietoa Kestävän kehityksen omilla www-sivuilla.

Laatu Itä-Suomen yliopistossa

Tarkoittaa johtamisen, koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen toimintojen tarkoituksen mukaisuutta ja tulosten korkeatasoisuutta. Toimintamme lähtökohtana ovat asiakkaan tarpeet ja odotukset sekä niiden täyttyminen. Toimintaa kehitetään asiakkailta saadun palautteen sekä toiminnan jatkuvan arvioinnin perusteella ja hyviä käytänteitä levitetään tehokkaasti yliopiston sisällä.

Yliopiston laatukulttuuri ilmenee siten, että henkilöstö ja opiskelijat ovat sitoutuneita omaan työhönsä ja opiskeluunsa ja he toimivat yhdessä yliopiston arvojen ja tavoitteiden mukaisesti noudattaen yhteisiä toimintatapoja.

Yliopiston laatutyö

Perustuu yliopiston strategiaan
Tukee strategisten tavoitteiden saavuttamista ja toimintamme jatkuvaa kehittämistä
Osallistaa opiskelijat, henkilökunnan sekä sidosryhmät

Laatutyöstä ja laatujärjestelmästä viestitään avoimesti sekä henkilökunnalle että opiskelijoille ja  
koko yliopistoväellä on mahdollisuus osallistua laatutyöhön ja sen kehittämiseen monenlaisten eri
kanavien kautta.

Tärkeintä laatutyössä on, että se nähdään strategisen johtamisen ja toiminnan jatkuvan kehittämisen välineenä ja että sitä tehdään toimintayksiköiden omien tarpeiden pohjalta johdon tuella kaikkien yliopistolaisten yhteisenä työnä.

Laatupolitiikka

Yliopiston hallituksessa hyväksytyt laatupolitiikka ja laatutyön tavoitteet antavat lähtökohdan yliopiston laadunhallintajärjestelmälle.

Itä-Suomen yliopiston
− laadunhallintajärjestelmä tukee yliopiston perustehtävien suorittamista ja kehittämistä luotettavasti ja kansainvälisestikin korkealaatuisesti yksilön, yhteiskunnan ja ympäristön tarpeet huomioon ottaen
− ammattimaisesti tutkimusta ja opetusta tukeva strateginen johtaminen ja toiminnan jatkuva kehittäminen perustuvat arviointien ja palautteiden pohjalta tuotettuihin analyyseihin
− yliopisto on innovatiivinen, kansainvälisesti arvostettu ja tavoiteltu opiskelu-, työ- ja tutkimusyhteisö sekä pitkäjänteinen ja luotettava strateginen yhteistyökumppani
− yliopiston toiminta on avointa, tasa-arvoista, osallistavaa ja yhteisöllistä
− yliopisto edistää henkilökunnan ja opiskelijoiden työhyvinvointia ja huomioi toiminnassaan monikulttuurisuuden, globaalin yhteiskuntavastuun ja kestävän kehityksen periaatteet.

Laatujärjestelmä

Liittyy tiiviisti yliopiston strategiseen ja operatiiviseen johtamiseen ja on oleellinen osa kaikkien yliopistoyhteisön jäsenten arjen toimintaa.
Kattaa yliopiston kaikki toiminnat: johtamisen tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen sekä niihin liittyvät tukipalvelut.
Luo rakenteet ja määrittää vastuut ja menettelytavat hyvin toimivalle laadunhallinnalle.
Sisältää kestävän kehityksen ja vastuullisuuden edistämisen. Myös yliopiston kokonaisarkkitehtuuri on liitetty osaksi johtamista ja laatutyötä. Kokonaisarkkitehtuurista on tarkemmin kerrottu Julkisen hallinnon neuvottelukunnan (JUHTA) suosituksessa

Yliopisto näkee laatujohtamisen oleellisena osana strategista johtamista. Tätä on kuvattu oheisessa kuvassa.

Kuva 1. Strateginen johtaminen, toiminnanohjaus ja laadunhallinta Itä-Suomen yliopistossa


Itä-Suomen yliopiston laatujärjestelmää on lyhyesti kuvattu myös oheisessa Prezi-esityksessä

Yliopiston laatutyö pohjautuu yliopistolakiin ja Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (KARVI:n) laadunvarmistustavoitteisiin. Siinä on myös piirteitä ISO9001 standardista, ja siinä on otettu huomioon European University Associationin (EUA:n) ja European Higher Education Arean (EHEA:n)
ohjeet ja suositukset.

Yliopiston laadunhallintajärjestelmä noudattaa jatkuvan kehittämisen periaatetta suunnittelu – toteutus – arviointi – kehittäminen (Plan-Do-Check-Act) –sykliä  eli nk. Demingin ympyrää:

Kuva 2. Demingin ympyräLaadunhallintajärjestelmämme noudattaa myös European Higher Education Arean standardeja (ESG).


Laatutyön ja laadunhallintajärjestelmän tavoitteena on
− tuottaa tietoa yliopiston strategioiden ja tavoitteiden toteutumisesta
− auttaa yhteisten toimintatapojen ja yhteisen oppivan laatuorganisaation toimintakulttuurin luomista ja hyvien käytäntöjen levittämistä
− tukea toiminnan ydinprosessien kehittymistä sekä tutkimus- ja oppimistulosten jatkuvaa paranemista
− tukea globaalin vastuun, monikulttuurisuuden, yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden sekä avoimuuden periaatteita
− viestiä toiminnan laadusta henkilöstölle ja opiskelijoille sekä korkeakouluyhteisöille ja yhteistyökumppaneille
− kehittää ja levittää laatutyöhön sekä sen arviointeihin liittyvää osaamista ja valmiuksia.

Laatujärjestelmän dokumentointi 

Yliopiston laadunhallintajärjestelmä on dokumentoitu päälaatukäsikirjaan ja sille alisteisiin, tiedekuntien, erillis- ja palvelulaitosten sekä yliopistopalveluiden laatukäsikirjoihin, joissa on tarkemmat toimintaohjeet, menetelmät ja määräykset. Tiedekuntien yksiköillä voi lisäksi olla omaa täydentävää laatudokumentointia. Näistä jokainen yliopistolainen löytää helposti oikeassa asiayhteydessä tarvitsemansa tiedon laatujärjes-telmästä ja sen menettelyistä.
 

Kuva 3.  Laatukäsikirjojen kokonaisuusYliopiston laatujärjestelmä kytkeytyy Itä-Suomen yliopiston strategiaan 2015-2020 ja sen toteuttamisohjelmaan. Koska toiminnanohjaus on keskeinen laadunhallinnan prosessi, laatudokumentaatioon kuuluvat myös tavoiteohjelmat ja toimintasuunnitelmat, erilaiset arviointiraportit samoin kuin toimintaa ohjaavat säännöt ja menettelytapaohjeet.
Itä-Suomen yliopiston strategia 2015 - 2020
Strategian toteutusohjelma 2015 - 2020

Yliopiston ja sen yksiköiden laatudokumentaatiota voidaan kuvata pyramidina, jossa ylimpänä on laatukäsikirja ja sen alapuolella prosessikaaviot ja menettelyohjeet, työohjeet, muu laatujärjestelmään liittyvä dokumentaatio kuten toimintaa ohjaavat lait, asetukset ja määräykset sekä erilaiset toiminnassa tarvittavat ja muodostuvat asiakirjat.
 

Kuva 4.  Laatudokumentaatio
 

Laatukäsikirjat

Päälaatukäsikirjassa kuvataan yliopiston johtaminen, perustehtävät ja palvelut. Päälaatukäsikirja rakentuu toiminnan kuvauksista ja niihin linkitetyistä jatkuvasti päivitettävistä dokumenteista.

Päälaatukäsikirja dokumentoi yliopiston yhteisiä käytäntöjä ja laadunhallinnan menettelyitä. Se tukee yliopistolaisia heidän työssään, toimii perehdyttämisen apuvälineenä, tuo läpinäkyvyyttä toimintaan sekä helpottaa mm. eri yksiköiden parhaiden käytänteiden löytämistä ja toiminnan kehittämistä.

Muut laatukäsikirjat

Tiedekunnat, laitokset ja erillislaitokset ovat laatineet omat laatukäsikirjansa tukeutuen yliopiston dokumentteihin ja ne on integroitu yliopiston intranetin muihin sisältöihin. Yksiköiden laatukäsikirjat ovat alisteisia yliopiston päälaatukäsikirjalle.

Prosessikuvaukset

Yliopiston prosessikartassa esitetään yliopiston ydin- ja tukiprosessit ja niiden väliset yhteydet.

Kuva 5. Prosessikartta


 

Prosessit (toiminnot) ovat oleellinen osa laadunhallintajärjestelmää. Niiden kautta yliopisto ja sen toimintayksiköt suorittavat tehtäväänsä. Prosesseja kuvataan niille tarkoituksenmukaisimmalla tavalla
joko sanallisesti kuvaamalla, toimintaa havainnollistavalla kuvalla tai piirtämällä prosessikaavio Visio-ohjelmalla.  Monia toimijoita sisältävien prosessien kuvaamiseen käytetään nelitasoista JHS-152 mallia.
Laatukäsikirjoja ja prosessikuvauksia täydentävät tarkemmin toimintaa ja yksittäisiä työtehtäviä kuvaavat menettelytapa- ja työohjeet sekä eri toiminnoissa tarvittavat asiakirjat ja lomakkeet.

Yliopiston laatuverkkosivuilta henkilöstö, opiskelijat sekä muut sidosryhmät löytävät tietoa yliopiston laatujärjestelmästä ja sen dokumentaatiosta. Yliopiston ja yksikköjen omilta intranetsivuilta löytyvät tarkemmat eri toimintoja koskevat ohjeistukset. 

Muu laatudokumentaatio

Kaiken toiminnan tuloksena syntyy paljon erilaista dokumentaatiota. Laatujärjestelmän dokumentaatiota ovat mm. eri työryhmien ja elinten pöytäkirjat, työnkuvaukset, opiskelijapalautteiden yhteenvedot ja analyysit, tutkimuksen ja koulutuksen arviointien raportit sekä auditointien, benchmarkingien ja johdonkatselmusten raportit.

Laatudokumentaatiosta yliopiston päälaatukäsikirja sekä yksiköiden laatukäsikirjat ovat julkisia ja ne löytyvät yliopiston internetsivuilta tai yksiköiden omilta sivuilta. Muu laatudokumentaatio on yliopiston ja sen yksiköiden intranetissä.

Laadunhallinnan organisointi ja vastuut

Yliopiston hallitus linjaa laatutyötä ja – periaatteita. Yliopiston ja tiedekuntien sekä erillis- ja palvelulaitosten johto vastaa toiminnan ja tulosten kokonaislaadusta. Käytännön laatutyöstä yliopistotasolla vastaavat laatupäällikkö ja laatukoordinaattori sekä tiedekuntien ja yksikköjen tasolla toimivat laatuvastaavat varahenkilöineen. Jokainen henkilökuntaan kuuluva on omalta osaltaan vastuussa yliopiston laadukkaasta toiminnasta ja tavoitteiden mukaisesta tuloksesta. Myös opiskelijoiden edellytetään osallistuvan toiminnan kehittämiseen antamalla palautetta ja osallistumalla edustajiensa kautta eri elinten toimintaan.

Kuva 6. Roolit laatujärjestelmässä

Miten laatua arvioidaan ja hallitaan?

Keskeisimpiä toiminnan ja tulosten laatua varmistavia menettelyitä ovat mm. laatudokumentaatio kuten laatukäsikirjat ja prosessikuvaukset, auditoinnit ja arvioinnit, benchmarkkaukset, johdonkatselmukset sekä palautejärjestelmät. Näiden avulla yliopisto saa tietoa toimintansa laadusta ja sen kehittämistarpeista. Näistä menettelyistä laatudokumentaatiota on kuvattu lyhyesti jo aiemmin tällä sivulla, auditointeja, arviointeja, benchmarkingia ja johdonkatselmuksia kuvataan kutakin erikseen omilla alasivuillaan.

Auditointi joulukuussa 2016

Itä-Suomen yliopiston ulkoinen auditointi tehtiin joulukuussa 2016. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI auditoi yliopistomme 13.-15.12. Auditointimme oli tällä kertaa kansainvälinen ja auditointikielenä  englanti. Auditointiryhmä muodostui sekä suomalaisista että ulkolaisista auditoijista. Auditointimme hyväksytty tulos julkaistiin 21.4.2017. KARVI-auditoinnin omalla sivulla on tarkempaa tietoa auditoinnista.

Ota yhteyttä:

Yliopiston laatutyöhön ja laatujärjestelmään liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä joko yliopiston laatupäällikköön tai laatukoordinaattoriin.

Laatutyön ohjausryhmänä toimii yliopiston johtoryhmä.

Yliopiston tiedekuntien ja yksiköiden yhteyshenkilöinä laatuasioissa toimivat niiden laatuvastaavat, joiden yhteystiedot löytyvät niiden laatusivuilta tai laatuintrasta.

Laatukoordinaattori
Saila Vaittinen

Itä-Suomen yliopisto
Yliopistopalvelut
PL 1627, 70211 Kuopio
Gsm 040 564 8985
Sähköposti: saila.vaittinen(at)uef.fi