Tutkimuseettisen toimikunnan dokumentit

Toimintakertomukset

Tutkimusetiikkaan liittyviä julkaisuja

Hyvä tieteellinen käytäntö (TENK): http://www.tenk.fi/fi/htk-ohje/hyva-tieteellinen-kaytanto

Tutkimusaineistojen tiedonhallinnan käsikirja (julkaisija Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto)

Internet-tutkimuksen etiikan lähteitä:

Aromaa, A., Launis, V. & Lötjönen S. (2003). DNA-näytteet epidemiologisissa tutkimuksissa. Suomen Lääkärilehti 44/2003. pp. 4467-4471
Buchanan, E. A. (Ed.). (2004). Readings in virtual research ethics: Issues and controversies. Information Science Publishing.
Ethical Decision Making and Internet Research. Recommendations from the AoIR Ethics Working Committee (Version 2.0) http://www.aoir.org/reports/ethics2.pdf
Eynon, R., Fry, J. and Schroeder, R. (2008) The Ethics of Internet Research. In: N.G.Fielding, R.M.Lee and G.Blank (eds) The SAGE Handbook of Online Research Methods. London: Sage, pp. 23-41.
Kuula, A. (2006). Tutkimusetiikka. Tampere: Vastapaino. (Luku: Internet aineiston hankinnassa)
McKee, H. A., & Porter, J. E. (2009). The ethics of internet research: A rhetorical, case-based process. New York: Peter Lang Publishing.
Mann, C. & Steward, F. (2000). Internet Communication and Qualitative Research: A Handbook for Researching Online. London: Sage. (Chapter 3: An Ethical Framework)
D F Merlo, L E Knudsen, K Matusiewicz, L Niebrój and K H Vähäkangas. (2007) J. Med. Ethics 2007;33;408-413, http://dx.doi.org/10.1136/jme.2006.016212
Vähäkangas, Kirsi (2004). Commentary: Ethical aspects of molecular epidemiology of cancer. Carcinogenesis vol.25 no.4 pp.465--471, http://dx.doi.org/10.1093/carcin/bgh043
Vähäkangas K. & Länsimies E. (2004). Suostumuskäytäntö ja henkilöllisyyden suoja geenipankkitutkimuksissa. Suomen Lääkärilehti 14/2004. pp. 1552-1554

Vähäkangas K: (2008). Molecular Epidemiology and Ethics: Biomarkers for Disease Susceptibility. Kirjassa: Molecular Epidemiology of Chronic Diseases, Chris Wild,Paolo Vineis,Seymour Garte (eds.)