Yliopiston tutkimuseettisen toimikunnan ohjeet

Yliopiston tutkimuseettinen toimikunta tekee tutkimuksen eettistä ennakkoarviointia niille ei-lääketieteellisille tutkimuksille jotka eivät lain mukaan kuulu sairaanhoitopiirin arvioitavaksi. Eettinen arviointi on tarkoitettu perustutkinnon jälkeiseen tutkimustyöhön. Kun kysymyksessä on laajempi tutkimushanke, johon sisältyy esimerkiksi useita pro gradu -tutkielmia, eettinen ennakkoarviointi tulee hakea kokonaisuudelle, ei yksittäisille osatutkimuksille.

Yliopiston tutkimuseettinen toimikunta noudattaa ihmistieteisiin liittyvien tutkimusten arvioinnissa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimia eettisiä periaatteita, jotka ovat

    1. Tutkittavien itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen
    2. Vahingoittamisen välttäminen
    3. Yksityisyys ja tietosuoja
    
Tutkijoiden on hyvä tutustua näihin periaatteisiin ennen tutkimuksen suunnittelua ja lausuntopyynnön hakemista.

Milloin tutkimus tarvitsee eettisen arvioinnin?

Ihmistieteisiin liittyvä tutkimus tarvitsee aina eettisen ennakkoarvioinnin jos:

1. Tutkimuksessa puututaan tutkittavien fyysiseen koskemattomuuteen.
2. Tutkimuksessa poiketaan tietoon perustuvan suostumuksen periaatteesta (arviointia ei kuitenkaan edellytetä julkisten ja julkistettujen tietojen, rekisteri- ja asiakirja-aineistojen ja arkistoaineistojen tutkimukseen).
3. Tutkimusta ei toteuteta osana varhaiskasvatuksen toimintayksikön tai koulun normaalitoimintaa ja se kohdistuu alle 15-vuotiaisiin ilman huoltajan erillistä suostumusta tai informointia, jonka perusteella huoltajalla on mahdollisuus kieltää lasta osallistumasta tutkimukseen.
4. Tutkimuksessa tutkittaville esitetään poikkeuksellisen voimakkaita ärsykkeitä, joiden mahdollisten haittojen arviointi edellyttää erityisasiantuntemusta (esim. väkivaltaa tai pornografiaa sisältävät tutkimukset).
5. Tutkimuksessa on riski aiheuttaa tutkittaville normaalin arkielämän rajat ylittävää pitkäaikaista henkistä haittaa (trauma, masennus, unettomuus).
6. Tutkimuksen toteuttaminen voi merkitä turvallisuusuhkaa tutkittaville (esim. perheväkivaltaa koskevat tutkimukset).

Tutkija voi pyytää eettisen toimikunnan lausuntoa myös silloin, kun

    • tutkimuskohde, tutkimuksen rahoittaja tai yhteistyökumppani sitä edellyttää
    • tutkimustuloksia suunnitellaan julkaistavan tiedelehdessä, joka edellyttää eettistä ennakkoarviointia.

Ohjeet lausuntopyynnön hakemiseksi

Lausuntopyyntö liitteineen toimitetaan toimikunnan sihteerille oheisen lomakkeen ja ohjeistuksen mukaisesti. Lausuntopyynnöt tulee toimittaa kaksi viikkoa ennen toimikunnan kokousta sähköisesti yhtenä pdf-tiedostona osoitteeseen: tuetto (at) uef.fi.
Sähköisessä lausuntopyyntölomakkeessa ei tarvitse olla allekirjoitusta. Allekirjoitettu lomake ja tutkimuksesta vastaavan henkilön arviointi tutkimuksen eettisyydestä tulee toimittaa sihteerille ennen sitä kokousta, johon lausuntopyyntö on jätetty käsiteltäväksi.
Toimikunnan sihteeri: Mika Saikkonen, mika.saikkonen(at)uef.fi puh. 050 346 8118
Osoite: Joensuun kampus, PL 111, 80101 Joensuu

Toimikunta käsittelee kaikki lausuntopyyntöhakemukset ja niihin liittyvät asiakirjat luottamuksellisesti.

Lisätietoja voit kysyä toimikunnan sihteeriltä tai toimikunnan jäseniltä.

Ohjeet hakemusten uudelleenkäsittelyvaiheeseen

Tutkimuseettinen neuvottelukunta voi tarvittaessa palauttaa hakemuksen uudelleenkäsittelyyn sekä pyytää korjauksia ja täydennyksiä hakemukseen. Hakijan muokatessa hakemusta ja suunnitelmaa uudelleen, toimikunta pyytää, että muutokset esitettäisiin selvästi havaittavalla tavalla:

    • Hakija listaa erilliseen vastaus- tai saatekirjeeseen kaikki tehdyt muutokset ja
    • Muutoskohdat korostetaan näkyvällä tavalla myös hakemukseen ja suunnitelmaan.