Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Itä-Suomen yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö perustuu lainsäädäntöön ja yliopiston arvoihin. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön lähtökohtana ja tavoitteena on tunnistaa ja ennaltaehkäistä eriarvoisuutta ylläpitäviä tai lisääviä ilmaisuja, rakenteita ja toimintoja sekä lisätä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta yliopiston kaikilla tasoilla.

Itä-Suomen yliopistossa edistetään yhdenvertaisuutta kaikkien yhdenvertaisuuslaissa mainittujen syrjintäperusteiden osalta. Tasa-arvolain mukaan naisten ja miesten tasa-arvon lisäksi tulee huomioida sukupuolten moninaisuus ja ennaltaehkäistä sukupuolivähemmistöön kuuluvien syrjintää.  Yhdenvertaisuuslaki edellyttää lisäksi työnantajalta ja koulutuksen järjestäjältä kohtuullisten mukautusten tekemistä vammaisten henkilöiden osalta. Kohtuullisilla mukautuksilla turvataan yhdenvertaisuus koulutuksen saannissa, työtehtävistä suoriutumisessa sekä uralla etenemisessä.

Itä-Suomen yliopistossa toimii yhdenvertaisuustoimikunta, jossa on henkilöstöjärjestöjen, ylioppilaskunnan ja työnantajan edustus. Yliopiston rehtori nimeää yhdenvertaisuustoimikunnan jäsenet kuultuaan henkilöstöjärjestöjä ja ylioppilaskuntaa. Lisätietoa toimikunnasta löytyy vasemman reunan valikosta avautuvilta alasivuilta.

Yhdenvertaisuustoimikunta on laatinut Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman vuosille 2017 - 2018, jossa kuvataan yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon tilannetta yliopistossa sekä toimenpiteitä, joilla tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta toteutetaan ja edistetään niin henkilöstön kuin opiskelijoiden osalta. Alla on suunnitelman pääkohdat ja tavoitteet. Suunnitelman voimassaoloa tullaan jatkamaan tarvittavilla päivityksillä vuosille 2019 - 2020. Suunnitelma kokonaisuudessaan löytyy alempana olevasta linkistä.

  • Itä-Suomen yliopisto on esteetön opiskelu- ja työpaikka.
Esteettömyydellä tarkoitetaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön toteuttamista siten, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa.
 
  • Itä-Suomen yliopistossa ei hyväksytä syrjintää, häirintää tai kiusaamista.
Syrjintä tarkoittaa, että henkilöä tai tiettyä ihmisryhmää kohdellaan eriarvoisesti henkilön tai ihmisryhmän mielipiteen, ominaisuuden tai taustan perusteella. Häirinnällä ja epäasiallisella kohtelulla tarkoitetaan lain, sopimuksen ja hyvän tavan vastaista käyttäytymistä.
 
  • Opiskelijoita kohdellaan tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti opintopolun kaikissa vaiheissa.

Tähän pyritään muun muassa sähköisen valintakokeen käyttöönottamisella, kehittämällä oppimisympäristöjä ja huomioimalla opiskelijoiden yksilölliset tarpeet.

  • Henkilöstön kohtelun lähtökohtina ovat yhdenvertaisuus ja mahdollisuuksien tasa-arvo.

Tähän pyritään muun muassa selvittämällä ja ottamalla käyttöön erilaisia toimia, joilla naisia voitaisiin tukea ja kannustaa urakehityksessä sekä huolehtimalla, että tehtävien jakaminen ja uralla eteneminen perustuvat osaamiseen, ansioihin ja kuormittavuuden tasapuoliseen jakautumiseen.

Suunnitelmasta laaditaan kevään 2018 aikana verkkokoulutusmateriaali yksiköiden käyttöön. Jokaisella yliopiston yksiköllä on velvollisuus säännöllisesti käsitellä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioita. Yksikkö voi toteuttaa tämän yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa tukevilla menetelmillä. Yksikkö voi hyödyntää olemassa olevia rakenteita (esim. laatutyön tai TYKE-yhteyshenkilöverkoston kautta) tai perustaa erillisen työryhmän.

Verkkokoulutusmateriaaliin voi tutustua julkaisun jälkeen alla olevan linkin kautta.

  • Verkkokoulutusmateriaali Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta  (julkaistaan kevään 2018 aikana)