Vinkkejä musiikkikurssin järjestäjälle

 

VETÄJIEN VINKIT

 

Varaa prosessiin riittävästi aikaa

Shared Music -pilotin kohdalla päästiin vasta alkuun. Koko lukuvuoden mittaisella kurssilla voisi soitto- ja laulutaitojen kartuttamiseen keskittyä paremmin. Aikaa jäisi paremmin myös muunlaiselle ryhmäyttävälle ja toisiin tutustuttavalle toiminnalle niin harjoituksissa kuin niiden ulkopuolellakin.

Keikat ovat suuri motivaattori, mutta varaa mahdollisia keikkoja sopivasti kurssin laajuuteen nähden. Kiire kuormittaa!

 

Kehitä kurssia yhteissuunnittelun avulla

Yhteissuunnittelu on toimiva tapa kehittää kursseja, ja sitä voisi soveltaa laajemminkin. Etenkin uusien kohderyhmien rekrytointiin olisi hyvä kehittää tällaisia toimintamalleja. Yhteissuunnittelu vaatii kuitenkin harjoittelua, sillä nykyisellään opettajat tekevät suunnittelutyötä useimmiten yksin. Kun pyrkimyksenä on saada maahan muuttaneita mukaan vaikuttamaan, voivat haasteiksi muodostua myös kielimuurit ja väärinymmärrykset. Yhteinen alkusuunnittelu vaikutti silti selvästi kokonaisuuteen.

 

Aseta kohderyhmä keskiöön

Yhteisryhmien muodostaminen kannattaa ottaa selkeäksi tavoitteeksi kurssia suunnitellessa. Heterogeenisen ryhmän koolle kutsuminen vaatii verkostoitumista ja suorien kontaktien hyödyntämistä. Kutsu toimii aina parhaiten, jos kutsujana tai vinkkaajana on riittävän tuttu taho.

Osallistujien kohdalta tulisi selvittää, kuinka esimerkiksi etäisyydet, sukupuoli, kieli, turvapaikanhakijastatus ja muut seikat vaikuttavat itse kunkin osallistumismahdollisuuksiin. Mikä olisi paras aika ja paikka kurssin toteuttamiselle? Tarvitaanko tulkkia? Entä lastenhoitoa?

 

Varaudu hallinnon kiemuroihin

Varaudu byrokratiaan ja siihen, että kaikkea ei välttämättä osaa ottaa etukäteen huomioon. Myös rahoitus voi vaatia lisäpohdintaa, sillä kaikilla ei välttämättä ole varaa maksaa kurssimaksuja. Tukea voi siis tarvita muualta. Selvitä siis rahoitus- ja talousasiat huolella ja hyvissä ajoin.

 

Toimi ryhmälähtöisesti

Ota kurssien järjestämisen lähtökohdaksi osallistujien omat tarpeet, ja pyri ryhmälähtöiseen toimintamalliin opettajakeskeisen sijaan.  Shared Music -pilotin osallistujat saivat esimerkiksi tuoda tunnille omien kotimaittensa kappaleita laulettavaksi. Tämä osoittautui toimivaksi.

Luo tervetullut ilmapiiri, ja ole avoin ryhmäläisten ideoille. Arvosta ryhmäläisten osaamista ja anna sille tilaa. Varmista myös, että kaikki saavat mahdollisuuden oppia uutta. Huomioi kulttuuriset eroavaisuudet tunneilla.

Kerää osallistujilta jatkuvaa palautetta ja huomioi se kurssitoteutuksessa. Osallistujia voi myös kannustaa esittämään ideoitaan ja mielipiteitään. Tämä vaatii luottamusta ja selkeitä rakenteita - esimerkiksi "Jos minä saisin päättää" -tyyppinen rinki jokaisen kokoontumisen yhteydessä tai oman olon kertominen eleen tai äänen avulla voivat toimia.

 

Kokoa sopiva tiimi ja ole kärsivällinen

On tärkeää valita ryhmälle soveltuva opettaja. Aiempi kokemus kulttuurienvälisten ryhmien tai aikuisryhmien ohjaamisesta on eduksi. Yhden opettajan sijaan voi muodostaa myös opettajapareja, joista ainakin toisen tulisi edustaa selkeästi "erilaisia" ryhmäläisiä.

Hyvin heterogeenisessä ryhmässä on monia ”hiertämisen” mahdollisuuksia, ja näistä tulisi olla tietoinen. Myös sitoutumisen aste voi vaihdella huomattavasti osallistujien kesken. Panosta siis siihen, että ryhmään on aina hyvä tulla! Varaudu myös eri syistä johtuviin poissaoloihin ja keskeyttämisiinkin. Tue ryhmää ja pidä ryhmän motivaatiota yllä.

Älä luovuta, jos alku näyttääkin hankalalta. Älä silti tuudittaudu siihenkään, että hyvä alku kantaa maaliin asti.

 

Vaivannäkö kannattaa!

Kurssi yhdisti ihmisiä musiikin voimalla. Se edisti kotoutumista, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Shared Music -kurssin aikana opittiin uusia asioita ja saatiin uusia tuttavia. Samalla tarjottiin uusia uusia kokemuksia ja elämyksiä niin osallistujille kuin yleisöllekin. Myös kurssin vetäjät oppivat paljon tehdessään. Haasteista huolimatta suosittelemme kulttuurienvälisen kurssien järjestämistä lämpimästi!

Prosessi antoi lisäymmärrystä oikeanlaisten verkostojen tärkeydestä ja kulttuureiltaan erilaisten aikuisten kanssa työskentelystä. Muutamille osallistujista Shared Music oli todella tärkeä oman kasvun ja unelmien toteuttamisenkin paikka.

 

OSALLISTUJIEN VINKIT

 

Huomioi aktiivisesti ryhmäläisiä

Ota osallistujien eri taitotasot huomioon harjoituksissa. Huomioi myös, että kaikki pääsisivät soittamaan ja kokeilemaan eri soittimia.

Jäsenvaihdoksiinkin kannattaa varautua. Ole tarkkana osallistujien tarpeiden suhteen, ja pitäydy sovituissa säännöissä.

Keikat koettiin tärkeäksi osaksi kurssia, mutta huolehdi että niiden määrä pysyy sopivassa suhteessa tuntimäärään nähden.

Vierailla kielillä puhuminen voi jännittää ihan kaikkia ja väärinymmärryksiäkin tapahtuu.

Tuo vaihtelevuutta tuntirunkoon. Esimerkiksi olisi voinut kokeilla erilaisia tuntien aloitustapoja ja harjoitella kappaleita myös kotona. Toisaalta tämä toteutustapa toi rentoutta tekemiseen.

 

Muista avoimuus ja koordinointi yhteissuunnittelussa

Suunnittelu oli tarpeellista, mutta ajan olisi voinut käyttää tehokkaammin. Kannattaa antaa tilaa ensin osallistujien ideoille, ettei käy niin, että ryhmä vain valitsee valmiista ideoista. Haastavinta suunnittelussa oli aikataulujen sopiminen. Tulkkaus oli suunnitteluvaiheessa tarpeen.

 

Ehdotuksia jatkosta

Osallistujat kaipaisivat jatkossa kursseja esimerkiksi musiikin teoriasta. Myös asiantuntijaluennot tulivat esille.

Keikkojen osalta ehdotettiin, että pyrittäisiin suurempiin esiintymisiin. Tämä toisi näkyvyyttä koululle ja tarjoaisi enemmän mahdollisuuksia rahoitusta haettaessa. Osallistujat pystyisivät kenties hankkimaan keikkojen kautta myös palkkaa, mikä auttaisi muun muassa matkakustannuksiin.

Jatkossa ryhmäläisille tulisi luoda online-keskustelualusta tai muu toimiva yhteydenpitokanava harjoitusten ulkopuolelle.

Ryhmä voisi olla jatkossa isompikin mitä Shared Music -pilotissa oli. Myös muualta tullut opettaja olisi voinut olla mukana toteutuksessa.

 

AIHEESEEN LIITTYVÄÄ TUTKIMUSTA:

Käyhkö, K. & Manninen, J. 2019. Using strategic alliances in developing more inclusive liberal adult education. Teoksessa A. Sprung & A. Pilch Ortega (eds.) Conference Proceedings ESREA Network on Migration, Transnationalism and Racisms ‘Building Solidarities for Anti-Racist Adult Education’ 13th – 15th June 2018, Edinburgh, UK., 42-55. http://www.esrea.org/wp-content/uploads/2019/03/conference-proceedings_esrea-edinburgh-2018.pdf

Valtonen, J. 2010. Monikulttuuriseen musiikkiryhmään osallistuneiden näkemykset ja kokemukset ryhmän toiminnasta sekä sen vaikutuksista. Aikuiskasvatustieteen kandidaatin tutkielma, Itä-Suomen yliopisto.