Resursseja ja materiaalia

Kokoamme tälle sivulle käyttökelpoisia työkaluja meiltä ja muualta.

 

OKM:n rahoituksella (2017-2019) kehitetyt työkalut ja materiaalit:

Aikuisten medialukutaitokurssin kouluttajan paketti: https://www.uef.fi/fi/web/opinsauna/medialukutaito

Osaamisen tunnistamisen työkalut: https://www.uef.fi/fi/web/opinsauna/skillfie

Opinsaunan hankeraportti ja opas kotoutumista ja kohtaamista tukevien oppimisen tilojen kehittäjille: http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-3153-5/

 

Käytännöllistä tietoa Suomesta maahan muuttaneille:

Työ- ja elinkeinoministeriön "Tervetuloa Suomeen" -opas eri kielillä: https://tem.fi/tervetuloa-suomeen

infoFinland.fi – Suomi sinun kielelläsi: https://www.infofinland.fi/

 

Outreach, Empowerment and Diversity (OED) -verkoston materiaaleja:

OED Resources: https://www.oed-network.eu/?page_id=93

 

Muiden hankkeiden tuotoksia:

Joensuun kaupunginteatteri. 2017. Tähtikartta 2017 -hanke. https://kaupunginteatteri.jns.fi/wp-content/uploads/2018/04/Loppuraportti-T%C3%A4htikartta-31.12.2017.pdf

Kansalaisopistojen liitto. 2017. Monikulttuurisuuden kohtaaminen kansalaisopistoissa -koulutusmateriaali (henkilöstökoulutukseen) https://peda.net/kol/foorumi/m/mkk

Kotouttaminen.fi: http://kotouttaminen.fi/etusivu

Opintokeskukset ry. 2016. Uudet suomalaiset mukaan yhdistyksiin: Ideapaketti yhdistystoiminnan kehittäjälle: https://www.ok-sivis.fi/media/hanke-materiaalit/uudet-suomalaiset-mukaan-yhdistyksiin-ideapaketti-2016.pdf

Taideyliopisto 2015-2021. Artsequal-hanke. http://www.artsequal.fi/etusivu

Vanajaveden Opisto 2018-2020. MINOS, Minä osaan – osaaminen esiin -hanke. https://www.kktavastia.fi/vanajaveden-opisto/kurssitarjonta/minos/

 

Aiheeseen liittyvää tutkimusta:

Heikkinen, A. & Peltonen, S. 2018. Liikkuvuuden ja superdiversiteetin paradoksit – yliopiston reaktioita pakolaiskriisiin. Teoksessa R. Rinne, N. Haltia, S. Lempinen, & T. Kaunisto (toim.) Eriarvoistuva maailma – tasa-arvoistava koulu? Kasvatusalan tutkimuksia 78. Helsinki: Suomen kasvatustieteellinen seura (FERA), s. 245-269.

Korkatti, M. 2012. Monikulttuurinen teatteriprojekti osallisuuden näkökulmasta. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelman opinnäytetyö. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/49458/Korkatti_Maria-Monikulttuurinen_teatteriprojekti_osallisuuden_nakokulmasta.pdf?sequence=1

Lehtonen, J. & Pöyhönen, S. 2018. Documentary theater as a platform for hope and social justice. Teoksessa E. Anttila & A. Suominen (toim.) Critical Articulations of Hope from the Margins of Arts Education: International perspectives and practices. London: Routledge, 32-45.

Wiktorin K. 2017. Inclusion of refugees through non-formal education 2017 – Nordic best practice. Denmark: Nordic Council of Ministers. http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1155216/FULLTEXT01.pdf

 

Oppaita ja raportteja:

Rauhankasvatusinstituutti. 2016. Koulu vailla vertaa – opas yhdenvertaisuussuunnitteluun. https://rauhankasvatus.fi/koulu-vailla-vertaa/

OECD. 2018. Working Together for Local Integration of Migrants and Refugees. https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/working-together-for-local-integration-of-migrants-and-refugees_9789264085350-en#page3