Oikeustieteet tai filosofia sivuaineena

Oikeustieteet ja filosofia kuuluvat Itä-Suomen yliopiston strategian mukaisesti vapaan sivuaineopinto-oikeuden piiriin. Tämä tarkoittaa, että kuka tahansa Itä-Suomen yliopiston perus- ja jatkotutkinto-opiskelija saa vapaasti opiskella sivuaineena oikeustieteitä tai filosofiaa. Sivuaineopiskelijaksi ei tarvitse siis hakea erikseen tai suorittaa pääsykokeita. Lukuunottamatta muutamia opintokokonaisuuksien sisältöjä koskevia yksityiskohtia, sivuaineopiskelijoiden opintokokonaisuudet ja opintovaatimukset ovat muuten täysin samat kuin oikeustieteiden tai filosofian pääaineopiskelijoilla.

Opiskelijan on suoritettava samaa oppiainetta vähintään 15 opintopistettä (sivuaineopinnot) saadakseen tutkintotodistukseensa merkinnän sivuaineesta. Vähintään 25 opintopisteen laajuinen suoritus (perusopinnot) merkitään myös opintorekisteriin. 

Kokonaisuusmerkinnät pyydetään sähköpostitse amanuenssi Riitta Sinkkoselta (riitta.sinkkonen (at) uef.fi) tai amanuenssi Hanna Partiselta (hanna.partinen (at) uef.fi). Filosofian kokonaisuusmerkinnät pyydetään Minna Paroselta (minna.paronen (at) uef.fi).

Sivuaine-esite (päivitetty 20.9.2017, muutokset mahdollisia)

Oikeustieteet sivuaineena  

Oikeustieteiden perus- ja aineopinnot  

Sivuaineopinnot voidaan suorittaa eurooppaoikeudessa, finanssioikeudessa, hallinto-oikeudessa,  lainsäädäntötutkimuksessa, rikos- ja prosessioikeudessa ja rikollisuuden tutkimuksessa, siviilioikeudessa ja ympäristöoikeudessa. Opiskelija voi suorittaa perusopinnot tai aineopinnot (yhteensä 60 op) haluamassaan oppiaineessa. Perus- ja aineopintojen vaatimukset sivuaineopiskelijoille ovat samat kuin pääaineopiskelijoille. Valtiosääntöoikeudesta voi suorittaa sivuaineena perusopinnot 25 op. Tarkempia tietoja oppiaineiden perus- ja aineopintojen suorittamisesta löytyy opinto-oppaasta. Sivuainekokonaisuudet, opetusohjelma ja opintojaksokuvaukset löytyvät WebOodista (ks. opintojaksot / opetus oppaittain > Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta > Oikeustieteiden laitos > Oikeustieteet, julkisoikeus (HTK/HTM), 2016-17)

  • Eurooppaoikeuden perus- (5311101, 25 op) ja aineopinnot (5311102, 35 op)
  • Finanssioikeuden perus- (5311201, 25 op) ja aineopinnot (5311202, 35 op)
  • Hallinto-oikeuden perus- (5311301, 25 op) ja aineopinnot (5311302, 35 op)
  • Lainsäädäntötutkimuksen perus- (5311401, 25 op) ja aineopinnot (5311402, 35 op)
  • Rikos- ja prosessioikeuden ja rikollisuuden tutkimuksen perus- (5311501, 25 op) ja aineopinnot (5311502, 35 op)
  • Siviilioikeuden perus- (5311601, 25 op) ja aineopinnot (5311602, 35 op)
  • Ympäristöoikeuden perus- (5311701, 25 op) ja aineopinnot (5311702, 35 op)
     

Syventävät opinnot sivuaineena

Opiskelija voi suorittaa oikeustieteiden oppiaineen sivuaineopinnot aina syventäviin opintoihin saakka (ns. sivulaudatur). Opiskelijan on täytynyt suorittaa ko. oppiaineesta aineopinnot ennen kuin voi suorittaa syventäviä opintoja. Jos opiskelijan pääaine on eurooppaoikeus, finanssioikeus, hallinto-oikeus, lainsäädäntötutkimus, rikos- ja prosessioikeus ja rikollisuuden tutkimus, siviilioikeus tai ympäristöoikeus ja sivuaine syventäviin opintoihin saakka on tarkoitus suorittaa ko. oppiaineista jossain muussa kuin pääaineessa, on tällöin huomattava ettei pää- ja sivuaineen aine- ja syventäviin opintoihin voi kuulua samoja opintojaksoja. On tärkeää sopia sivulaudaturin tekemisestä etukäteen oppiaineen professorin kanssa. Sivuaineessa tehty pro gradu -tutkielma arvostellaan samoin kuin pääaineopiskelijan tutkielma.
 

Oikeustieteiden erityiset opintokokonaisuudet

Opintokokonaisuuksien opintojaksokuvaukset löytyvät opintokokonaisuuksittain WebOodista (opintojaksot / opetus oppaittain > Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta > Oikeustieteiden laitos > Oikeustieteet, julkisoikeus (HTK/HTM), 2016-17 > erilliset opintokokonaisuudet).

Perusopinnot (vähintään 25 op) voidaan suorittaa jollakin seuraavista erityisaloista: lainvalmistelu (1.8.2017 alkaen), valtiosääntöoikeus kansainvälinen oikeus, sosiaalioikeus, työ- ja virkamiesoikeus, metsäoikeus, informaatio- ja tietoteknologiaoikeus, julkiset hankinnat, Venäjän oikeus, International Study Programme in Law, empiirinen oikeustutkimus sekä  oikeuspsykologia. Yritysjuridiikasta on mahdollista suorittaa vähintään 25 op:n laajuinen perusopintokokonaisuus tai 60 op:n laajuinen aineopintokokonaisuus. Opetushallinnosta ja kansainvälisestä kauppaoikeudesta voi suorittaa 25 op:een laajuisen perusopintokokonaisuuden. Sivuaineopiskelija voi valita opintojaksot vapaasti kyseisten kokonaisuuksien sisältä, kuitenkin niin, että kyseisen opintokokonaisuuden alleviivatut jaksot sisältyvät opintoihin (ks. alta). Opintokokonaisuuksien koostumusta voidaan perustellusta syystä muuttaa.

Opintojakson voi liittää vain yhteen opintokokonaisuuteen eli sivuaineessa ei voi olla pääaineen tai muiden sivuaineiden kanssa samoja opintojaksoja. Pääaineeseen rinnastuvia opintokokonaisuuksia ei voi ottaa sivuaineeksi (esim. hallinto-oikeus pääaineena ja sosiaalioikeus sivuaineena).

Lainvalmistelun perusopinnot 25 op (5311072) (suoritettavissa 1.8.2017 alkaen)

Lainvalmistelun opinnot antavat valmiudet työskennellä asiantuntijana sääntelyn valmistelussa ja soveltamisessa sekä sidostyhmien edunvalvontaan liittyvissä työtehtävissä. Opintokokonaisuus soveltuu hyvin myös näissä tehtävissä toimivien lisäopinnoiksi. Se on mahdollista suorittaa myös avoimen yliopiston kautta. Lainvalmistelun perusopintoihin on sisällytettävä opintojaksot Lainsäädäntötutkimuksen perusteet (4 op) ja Lainvalmistelu (5 op). Muut opintojaksot voi valita vapaasti kokonaisuuteen kuuluvista opintojaksoista.

5311418 Lainsäädäntötutkimuksen perusteet (4 op)
5311095 Lainvalmistelu (5 op)
5311091 Valtiosääntöoikeus (5 op)
5311104 Eurooppaoikeuden perusteet (5 op)
5311106 EU law in member states (5 op)
5311117 EU-lainvalmistelu (5 op)
5311305 Informaatio-oikeus (5 op)
5311407 Johdatus empiiriseen oikeustutkimukseen (5 op)
5311414 Oikeustaloustieteen perusteet (6 op)
5311415 Sääntelyteoria (6 op)
5311504 Rikos- ja prosessioikeuden perusteet (5 op)
5311636 Yksityisoikeuden perusteet (5 op)
5210110 Taloustieteen perusteet (6 op)

Vastuuhenkilö: professori Anssi Keinänen
 

Valtiosääntöoikeuden perusopinnot 25 op (5311090)

Kokonaisuus suoritetaan seuraavista opintojaksoista. Mikäli opiskelija suorittaa yleiset oikeusjärjestysopinnot (60 op) ‑kokonaisuuden, sisältyy opintojakso 5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op em. kokonaisuuteen. Tällöin opiskelija täydentää valtiosääntöoikeuden perusopintokokonaisuuden 25 opintopisteen laajuiseksi suorittamalla valitsemansa opintojaksot alla mainituista opintojaksoista.

5311091      Valtiosääntöoikeus 5 op
5311092      Perus- ja ihmisoikeudet 5 op
5311093      Public International Law 5 op
5311094      Eurooppalainen valtiosääntöoikeus 5 op
5311095      Lainvalmistelu 5 op
5311314      Laillisuusvalvonta 5 op
5311319      Julkinen palvelujärjestelmä 5 op

Vastuuhenkilö: yliopistonlehtori Maija Dahlberg


Basic Studies in International Law 25 cp (5311063)

Basic Studies in International Law (25 cp) consist of two obligatory courses. Besides the two obligatory courses, students are free to choose how they compile the courses for the basic studies (25 cp). Basic Studies in International Law are a suitable minor for example for students studying European Law as their major. Also, Basic Studies in International Law can be recommended for students who wish to add an international perspective into their studies or students who are interested in international placements or career after gradua­tion.

5311093      Public International Law 5 op
5311014      Seminar on International Dispute Settlement 5 op

5311115      International Energy Law and Policy 5 op
5311720      International Environmental Law I 5 op
5311721      Climate Change Law and Policy 5 op
5311722      Seminar on International and European International Law 5 op

Contact person: Kati Kulovesi


Sosiaalioikeuden perusopinnot 25 op (5311051)

Sosiaalioikeuden sivuaineopinnot soveltuvat erityisen hyvin niille, jotka jo työskentelevät sosiaali- ja terveysalalla kuntien palveluksessa tai sosiaalivakuutuslaitoksissa tai ovat suuntautumassa sellaisiin tehtäviin.

5311308      Sosiaalioikeus, yleinen osa  5 op
5311309      Sosiaalioikeus, toimeentuloturva ja sosiaali- ja terveyspalvelut  5 op
5311318      Terveydenhuolto-oikeus 5 op

5311638      Lapsen oikeudet 5 op
5311304      Yleishallinto-oikeus 5 op
5311305      Informaatio-oikeus 5 op
5311306      Kunnallisoikeus 5 op
5311612      Työoikeus 5 op

Lisätiedot: Opintokokonaisuus ei voi olla hallinto-oikeuden pääaineopiskelijan HTK/HTM-tutkinnon sivuaine.

Vastuuhenkilö: professori Toomas Kotkas


Työ- ja virkamiesoikeuden perusopinnot, väh. 25 op (5311052)

Työ- ja virkamiesoikeuden sivuaineopinnot ovat tarkoitetut niille opiskelijoille, jotka suuntautuvat henkilöstöhallinnon tehtäviin julkishallinnossa tai yrityksissä. Opintokokonaisuus soveltuu hyvin myös näissä tehtävissä toimivien lisäopinnoiksi ja se on mahdollista suorittaa avoimen yliopiston kautta.

5311612      Työoikeus 5 op
5311657      Työoikeuden jatkokurssi 5 op
5311307      Virkamiesoikeus 5 op

5311626      EU Employment Law 5 op
5311650      Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työoikeudessa 5 op
5311651      Kollektiivinen työoikeus – kansallisia ja kansainvälisiä näkökulmia 5 op
5311205      Henkilöverotuksen perusteet 5 op
5311304      Yleishallinto-oikeus 5 op
5311309      Sosiaalioikeus, toimeentuloturva ja sosiaali- ja terveyspalvelut 5 op
5311504      Rikos- ja prosessioikeuden perusteet 5 op
5311605      Sopimusoikeus 5 op

Vastuuhenkilö: yliopistonlehtori Marjo Ylhäinen


Yritysjuridiikan perusopinnot väh. 25 op (5311053) ja Yritysjuridiikan aineopinnot väh. 35 op (5311054)

Opintokokonaisuus soveltuu opiskelijoille jotka ovat kiinnostuneita yritystoiminnasta ja liike-elämästä. Kurssikokonaisuudella tähdätään liike-elämän päätöksentekoa tukevan juridiikan opetukseen. Yritystoimintaa koskevan sääntelyn hallitseminen on perusedellytys yrityselämässä toimiville henkilöille. Opintokokonaisuus sisältää muun muassa sopimus- ja yhtiöoikeuden kurssit sekä kandidaattiseminaarin, jolla voidaan erikoistua johonkin yritysjuridiikan osa-alueeseen. Yritysjuridiikan perusopintoihin (25 op) on sisällytettävä opintojaksot yksityisoikeuden perusteet (5 op) ja sopimusoikeus (5 op). Muutoin yritysjuridiikan perusopinnot suositellaan koottavan seuraavista opintojaksoista:

Perusopinnot 25 op

5311636      Yksityisoikeuden perusteet 5 op
5311605      Sopimusoikeus 5 op

5311612      Työoikeus 5 op
5212401      Yhtiöoikeus 5 op
5311618      Markkinointi- ja kuluttajansuojaoikeus 5 op

Aineopinnot 35 op

5311204      Vero-oikeuden perusteet 5 op
5311206      Elinkeinoverotuksen perusteet 5 op
5311608      Introduction to Russian Law and State 5 op
5311609      Vahingonkorvaus- ja vakuutusoikeus 5 op
5311657      Työoikeuden jatkokurssi 5 op
5311647      Yhtiöoikeuden jatkokurssi 5 op
5311655      Intellectual Property Rights and International Trade 5 op
5311632      Law and the Internet 5 op
5311634      Sopimus ja kolmas 5 op
5311635      Contract Negotiations 5 op
5311639      International Business Contracts 5 op
5311641      EU Food Law 5 op
5311642      Intellectual Property Rights in Food 5 op
5212321      Arvopaperimarkkinaoikeus 5 op
5311699      Yritysjuridiikan kandidaattiseminaari 10 op
(siviilioikeuden kandidaattiseminaarin kanssa yhteinen seminaari on pakollinen aineopintokokonaisuuden suorittaville)

Lisätiedot: Opintokokonaisuus ei voi olla siviilioikeuden pääaineopiskelijan HTK/HTM-tutkinnon sivuaine.

Vastuuhenkilö: professori Matti Niemi


Kansainvälisen kauppaoikeuden perusopinnot väh. 25 op (5311055)

Siviilioikeuden tarjoamista englanninkielisistä kansainvälisen kauppaoikeuden opintojaksoista voi muodostaa kansainvälisen kauppaoikeuden perusopinnot (vähintään 25 op).

5311608      Introduction to Russian Law and State 5 op
5311655      Intellectual Property Rights and International Trade 5 op
5311632      Law and the Internet 5 op
5311639      International Business Contracts 5 op
5311641      EU Food Law 5 op
5311642      Intellectual Property Rights in Food 5 op
5311635      Contract Negotiations 5 op
5311621      Client Consultation 5 op

Lisätiedot: Opintokokonaisuus ei voi olla siviilioikeuden pääaineopiskelijan HTK/HTM-tutkinnon sivuaine.

Vastuuhenkilö: professori Katja Lindroos


Metsäoikeuden perusopinnot väh. 25 op (5311058)

Metsäoikeuden sivuaineopinnot soveltuvat erityisen hyvin metsätieteiden opiskelijoille sekä muille, jotka ovat suuntautumassa metsäalan tehtäviin julkishallinnossa tai yrityksissä. Opintokokonaisuus soveltuu hyvin myös näissä tehtävissä toimivien lisäopinnoiksi.

5311704      Ympäristöoikeuden perusteet 5 op
5311706      Luonnonvara- ja luonnonsuojeluoikeus 5 op
5311730      Metsäoikeus 5 op

5311211      Maa- ja metsätalousverotuksen perusteet 5 op
5311504      Rikos- ja prosessioikeuden perusteet 5 op
5311705      Ympäristönsuojeluoikeus 5 op
5311707      Kaavoitus- ja rakentamisoikeus 5 op
5311728      Kiinteistöoikeus 5 op

Lisätiedot: Opintokokonaisuus ei voi olla ympäristöoikeuden pääaineopiskelijan HTK/HTM-tutkinnon sivuaine.

Vastuuhenkilö: professori Tapio Määttä


Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden perusopinnot 25 op (5311064)

Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden sivuaineopinnot ovat tarkoitetut niille opiskelijoille, jotka suuntautuvat tietohallinnon, asiakirjahallinnon ja IT-alan tehtäviin julkishallinnossa tai yrityksissä. Opintokokonaisuus soveltuu hyvin myös näissä tehtävissä toimivien lisäopinnoiksi ja se on mahdollista suorittaa avoimen yliopiston kautta.

5311305      Informaatio-oikeus 5 op
5311317      Tietoteknologiaoikeus 5 op

5211632      Law and the Internet 5 op
5311304      Yleishallinto-oikeus 5 op
5311653      Internet Crime 5 op
5311625      Julkiset hankinnat 5 op
5311627      Immateriaalioikeus 5 op
5311605      Sopimusoikeus 5 op

Vastuuhenkilö: professori Tomi Voutilainen


Julkisten hankintojen perusopinnot, väh. 25 op (5311065)

5311209      Finanssihallinto-oikeus 5 op
5311625      Julkiset hankinnat 5 op
5311605      Sopimusoikeus 5 op

5216101      Julkisten hankintojen strateginen johtaminen 5 op
5311116      EU Competition Law 5 op
5311635      Contract Negotiations 5 op

Vastuuhenkilö: professori Anssi Keinänen


Venäjän oikeuden perusopinnot, väh. 25 op (5311066)

Venäjän oikeuden perusopinnot on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka aikovat työskennellä Venäjällä tai haluavat suuntautua opintojen jälkeen Venäjään liittyviin tehtäviin julkishallinnossa tai yrityksissä. Perusopintokokonaisuus soveltuu hyvin myös syyttäjiksi tai asianajajiksi aikovien lisäopinnoiksi. Venäjän oikeuden perusopintojen tarkoituksena on antaa perustiedot Venäjän oikeuskulttuurista ja Venäjän oikeusjärjestelmästä. Venäjän oikeuden perusopinnot koostuvat kahdesta pakollisesta kurssista sekä vähintään kolmesta vapaavalintaisesta kurssista. Opetus järjestetään englannin kielellä.

5311608      Introduction to Russian Law and State 5 op
5311416      Russian Legal Culture 5 op

5311014      Seminar on International Dispute Settlement 5 op
5311109      Internal Market Law 5 op
5311114      EU Energy Law and Policy 5 op
5311115      International Energy Law and Policy 5 op
5311215      European Tax Law 5 op
5311513      Basic Concepts of Criminal Law 5 op
5311515      Nordic and Comparative Criminal Law 5 op
5311655      Intellectual Property Rights and International Trade 5 op
5311632      Law and the Internet 5 op
5311635      Contract Negotiations 5 op
5311639      International Business Contracts 5 op
5311731      International Water Law 5 op
5311732      WTO: Environment, Clean Energy and Natural Resources (trade and resources) 5 op

Vastuuhenkilö: yliopistonlehtori Heikki Kallio


International Study Programme in Law 25 cp (5311060)

The International Study Programme in Law is a non-degree study programme taught in English at the Department of Law in the University of Eastern Finland. The programme is intended for both international and Finnish students who wish to familiarise themselves with judicial questions and legal practices. The programme offers a wide variety of courses in the different fields of law, e.g. International Trade Law, Environmental Law, Public Inter­national Law and European Law.

Introductory studies
5311012      Introduction to Legal Studies and Finnish Legal System 2 cp          

Basic and subject studies
5311093      Public International Law 5 cp                                              
5311105      Public EU Law 5 cp
5311106      EU Law in the Member States 5 cp
5311107      Objectives, Principles and Interpretation of EU Law 5 cp
5311109      Internal Market Law 5 cp
5311114      EU Energy Law and Policy 5 cp                                                       
5311115      International Energy Law and Policy 5 cp
5311116      EU Competition Law 5 cp                                                                         
5311416      Russian Legal Culture 5 cp
5311513      Basic Concepts of Criminal Law 5 cp                                              
5311515      Nordic and Comparative Criminal Law 5 cp
5311518      International Criminal Law and Law of Criminal Procedure 5 cp            
5311608      Introduction to Russian Law and State 5 cp                                                       
5311639      International Business Contracts 5 op
5311640      Animal Law and Policy 5 cp
5311641      EU Food Law 5 cp
5311642      Intellectual Property Rights in Food 5 cp
5311656      Intellectual Property Rights and International Trade 3 cp
5311644      Law and the Internet 3 cp
5311654      Food Law and Policy 5 cp
5311653       Internet Crime 5 cp
5311709      European Environmental Law 4 cp                                                                                                
5311719      Introduction to Environmental Law 4 cp
5311720      International Environmental Law I 5 cp                                          
5311721      Climate Change Law and Policy 5 cp
5311732      WTO: Environment, Clean Energy and Natural Resources (trade and resources) 5 cp
5311736      International Environmental Law II 5 cp

Seminars
5311014      Seminar on International Dispute Settlement 5 cp
5311112      Economic and Institutional European Law 5 cp
5311635      Contract Negotiations 5 cp                                                              
5311717      Environmental and Social Impact Assessment 5 cp
5311722      Seminar on International and European Environmental Law 5 cp
5311731      International Water Law 5 cp
5311621      Client Consultation 5 op
5319305       Workshops, conferences, doctoral dissertations and other extra-curricular activities 2−5 cp

Courses available as independent studies
5311215      European Tax Law 5 cp
5311414      Introduction to Law and Economics 5 cp
5311415      Theory of Regulation 6 cp                                                                

Advanced studies                                                                                               
5311918      Philosophy of Human Rights 5 cp
5311933      Approaches for Empirical Legal Research 5 cp
5311932       Common Law approaches to research methodologies 5 op
 

Empiirisen oikeustutkimuksen opintokokonaisuus, väh. 25 op (5311061)

Empiirisen oikeustutkimuksen opintokokonaisuus soveltuu erityisen hyvin niille opiskelijoille, jotka haluavat saada metodiset valmiudet empiirisen tutkimuksen tekemiseen, suunnittelevat käyttävänsä empiiristä tutkimusmenetelmää opinnäytetyössään tai ovat suuntautumassa tehtäviin, joissa hyödynnetään empiirisellä tutkimuksella tuotettua tietoa.  

Oikeustieteiden järjestämät opintojaksot (kuvaukset WebOodissa):

5311407      Johdatus empiiriseen oikeustutkimukseen 5 op
5311916      Empiirisen oikeustutkimuksen seminaari 5 op

5311927      Oikeussosiologia ja kriminologia 5 op

Muiden yksiköiden järjestämät opintojaksot (kuvaukset WebOodissa):

5010102      Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op
5010103      Laadullisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op
5010104      Tilastollisten menetelmien jatkokurssi 5 op
5010105      Haastattelu- ja tekstiaineistojen analyysi 5 op
3622210      Kuvaileva tilastotiede ja aineiston hankinta (Tilastotiede) 4 op
3622211      Tilastolliset mallit ja testaus (Tilastotiede) 4 op
3622212      Todennäköisyysmallit, päättely ja epäparametriset menetelmät (Tilastotiede) 5 op
3622213      Regressiotekniikat (Tilastotiede) 4 op
3622222      SPSS-kurssi (Tilastotiede) 2 op

Lisäksi opintosuorituksena voidaan hyväksyä muu, vastuuopettajan kanssa erikseen sovittava empiirisen tutkimuksen menetelmäkurssi.

Lisätiedot: Opintokokonaisuus ei sovellu ennen 1.8.2011 aloittaneiden oikeustieteiden pääaineopiskelijoiden HTK-tutkintoon oi­keustieteiden sivuaineeksi (25 op, lukuvuoden 2010–2011 tai aiemman opinto-oppaan mukainen tutkintorakenne).

Vastuuhenkilö: professori Anssi Keinänen
 

Oikeuspsykologian perusopintokokonaisuus 25 op (2240400)

Opintokokonaisuuden tavoitteena on perehdyttää opiskelijat oikeuspsykologian keskeisimpiin kysymyksiin ja menetelmiin sekä teoriaan että käytäntöön soveltamiseen. Jokaiseen opintojaksoon liittyy aiheen tarkastelu sekä oikeustieteen että psykologian viitekehyksestä. Tavoitteena on lisätä näiden kahden tieteenalan opiskelijoiden ymmärrystä toistensa näkökulmista ja helpottaa yhteistyötä.

Opintokokonaisuuden voivat suorittaa oikeustieteen ja psykologian pääaineopiskelijat, jotka ovat suorittaneet aineopinnot pääaineessaan. Oikeustieteen opiskelijoilta edellytetään ennen opintokokonaisuuden aloittamista Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet (5 op) kurssin suorittamista ja psykologian opiskelijoilta Rikos- ja prosessioikeuden peruskurssin suorittamista (5 op).

Opintojaksot

2240401 Oikeudellinen päätöksenteko ja todistajan kuulustelu 5 op  
2240403 Rikollinen käyttäytyminen, rikostutkinta- ja todistajan psykologia 5 op
2240404 Psykologinen arviointi, interventiot ja eettiset kysymykset oikeuspsykologiassa  5 op
2240402 Lapset ja perheet oikeusprosesseissa  5 op
2240405 Uhrin asema ja oikeudet rikosprosessissa 5 op

Lisätiedot: Opintokokonaisuus ei sovellu ennen 1.8.2011 aloittaneiden oikeustieteiden pääaineopiskelijoiden HTK-tutkinnon oikeustieteiden sivuaineeksi (25 op, lukuvuoden 2010–2011 tai aiemman opinto-oppaan mukainen tutkintorakenne). Opintojaksot eivät ole oikeudellisia, eikä niitä voida sisällyttää oikeustieteiden pääaineeseen ns. 19 op:een säännön nojalla.

Lisätietoja ja opintoneuvonta (kokonaisuusmerkinnät): toimistosihteeri Birgitta Puustinen. Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden ja psykologian osasto/Psykologian oppiaine
 

Opetushallinto, väh. 25 op (2231000)

Monitieteisen opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on saanut asetuksen Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998) edellyttämät perustiedot ja -valmiudet toimia koulujen ja oppilaitosten johtotehtävissä sekä muissa opetusalan hallinnollisissa tehtävissä. Opiskelija tuntee opetushallintoa koskevan keskeisen lainsäädännön ja osaa toimia opetushallinnon suunnittelu-, kehittämis- ja johtotehtävissä.

Opintokokonaisuuden suorittaminen täyttää opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2.4 § säädetyn vaatimuksen rehtorilta vaadittavista opinnoista. Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevassa asetuksessa (2 §) todetaan, että: "rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on: 1) ylempi korkeakoulututkinto; 2) tässä asetuksessa säädetty asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus; 3) riittävä työkokemus opettajan tehtävissä; sekä 4) opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot taikka muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus."

Sivuaineopinnot on tarkoitettu Itä-Suomen yliopistossa perustutkintoa suorittaville opiskelijoille. Opintokokonaisuudelle ei tarvita ennakkoilmoittautumista. Opetushallinnon opintoihin kuuluu kaikille pakollisia (15 op) ja vapaavalintaisia opintojaksoja (vähintään 10 op). Opintojaksojen keskinäinen suoritusjärjestys on vapaa, mutta opiskelijaa suositellaan aloittamaan kaikille pakolliset opinnot Yleishallinto-oikeus opintojaksolla.

Opintokokonaisuuteen ei voi käyttää sellaisia opintojaksoja, jotka ovat sisältyneet tai sisältyvät toiseen opintokokonaisuuteen. Lisäksi on huomioitava, että Opetushallinnon opintokokonaisuus ei voi koostua yksinomaan oikeustieteiden laitoksen tarjoamista opintojaksoista.

Pakolliset opintojaksot (15 op)

5311304      Yleishallinto-oikeus 5 op
5311307      Virkamiesoikeus 5 op
5311316      Koulutusoikeus 5 op

Valinnaiset opintojaksot (väh. 10 op)

5311305      Informaatio-oikeus 5 op
5311209      Finanssihallinto-oikeus 5 op
5311306      Kunnallisoikeus 5 op
2230208      Arviointi kehittämisen tukena 3 op
2230211      Koulutuspolitiikka ja koulutusjärjestelmä 3 op
2230213      Työssä oppiminen ja henkilöstötyö 3 op
2240207      Organisaatiopsykologia 3 op
5210104      Johtamisen perusteet 6 op

Lisätiedot: Opintokokonaisuus ei sovellu ennen 1.8.2011 aloittaneiden oikeustieteiden pääaineopiskelijoiden HTK-tutkinnon oikeustieteiden sivuaineeksi (25 op, lukuvuoden 2010–2011 tai aiemman opinto-oppaan mukainen tutkintorakenne).

Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden ja psykologian osasto