Työharjoittelu

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa  suoritettaviin tutkintoihin kuuluu yleensä joko pakollinen tai vapaaehtoinen työharjoittelu.

Tuettu harjoittelu

Tiedekunta jakaa vuosittain määrärahan, jolla laitokset voivat tukea opiskelijoidensa työharjoittelua. Laitokset julistavat tuetut harjoittelutukikuukaudet opiskelijoidensa haettavaksi yleensä syyslukukauden puolivälissä tai lopulla. Laitos myös päättää harjoittelutukikuukausien myöntämisestä opiskelijoilleen. Lisätietoja työharjoittelusta saat UEFin harjoittelusivuilta.

Muu harjoittelu

Harjoittelun voi suorittaa myös ilman harjoittelutukea, jolloin työnantaja vastaa kaikista kustannuksista. Palkaton harjoittelu on myös mahdollista. Saadakseen harjoittelusta opetussuunnitelman mukaiset opintopisteet, on harjoittelun vastattava työtehtäviltään harjoittelulle osoitettuja vaatimuksia. Kun kysymyksessä ei ole yliopiston tukema harjoittelu, tulee opiskelijan laatia harjoittelusta harjoittelusuunnitelma:

- Suunnitelma on max yksi A4, jossa kuvataan

►harjoitteluorganisaatio
►omat työtehtävät/rooli
►omat oppimis- ja osaamistavoitteet
►perustelut sille, kuinka harjoittelu soveltuu osaksi tutkintoa ja urasuunnitelmaa

Harjoittelusuunnitelma palautetaan laitoksen harjoitteluyhdyshenkilölle. Laitos päättää siitä, täyttääkö harjoittelu sille asetetut vaatimukset. Kun opiskelija on opintoihin kuuluvassa harjoittelussa, on hänet vakuutettu yliopiston puolesta.

Oikeustieteiden laitoksen harjoitteluohjeet

Haku vuodelle 2018

Hakukuulutus 2018
Hakemuslomake

Pysyväismääräys koskien harjoittelun suorittamista

Harjoittelu (5311007, 8 op). Minkä tahansa oikeudellisen aineen aineopintokokonaisuuteen (60 op) on mahdollista sisällyttää 19 op:n säännön mukaisesti vapaaehtoinen harjoittelu. Harjoitteluna voidaan ottaa huomioon vähintään kahden (2) kuukauden mittainen työskentely sellaisissa tehtävissä, joissa tarvitaan oikeudellisen tiedon soveltamista. Lisäksi harjoitteluna voidaan huomioida jo työelämässä mukana olevien opiskelijoiden sellainen työkokemus, jossa on joutunut soveltamaan oikeudellista tietämystä. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää käytännön työkokemuksen lisäksi harjoitteluraportin laatimista. Harjoitteluraportin aihe on sovittava laitoksen harjoittelusta vastaavan kanssa ennen harjoitteluraportin laatimista.

Harjoitteluraportille asetettuja vaatimuksia

Harjoitteluraportin tulee olla laajuudeltaan 10–15 sivua. Harjoitteluraportti laaditaan joko oppimispäiväkirjan muotoon tai esseen muotoon. Työelämässä mukana olevat laativat esseen. Raportissa tulee esitellä lyhyesti (1–2 sivua) organisaatio, jossa työskentelee sekä oma asema ja työtehtävät organisaatiossa, esitellä ja ratkaista jokin työssä esiintynyt oikeudellinen ongelma. Oikeudellisen ongelman ratkaisussa on käytettävä tarvittavia oikeuslähteitä ja dokumentoitava teksti asianmukaisesti tarvittaessa alaviittein. Raportti laaditaan tekstinkäsittelyllä normaaliasetteluin ja raportin alkuun liitetään kansilehti, sisällysluettelo ja mahdolliset lähde- ja lyhenneluettelot. Ks. tarkemmat kirjoitusohjeet: Ohjeita oikeustieteiden kirjallisten töiden laadintaan lukuvuonna 2016-2017. Harjoitteluraportti toimitetaan harjoitteluvastaavalle, nuoremmalla tutkijalle Elisa Silvennoiselle pdf-formaatissa sähköpostin liitetiedostona. Raportti arvostellaan hyväksytty/hylätty. Esseeseen liittyvistä sisällöllisistä kysymyksistä kannattaa tiedustella oman pääaineen henkilökunnalta.

Muu kuin yliopiston tukema harjoittelu

Myös muun kuin yliopiston tukeman harjoittelun suorittajat laativat harjoittelusta raportin edellä mainituin ohjein.