Vuosina 2002-2009 oikeustieteissä valmistuneet pro gradu -tutkielmat:

Filosofia
Eurooppaoikeus
Finanssioikeus (31.7.2005 saakka vero-oikeus)
Hallinto-oikeus
Oikeustaloustiede
Rikos- ja prosessioikeus
Siviilioikeus
Valtiosääntöoikeus
Ympäristöoikeus
Ympäristöpolitiikka ja -oikeus

Oikeusteoria ja filosofia (suoritettavissa 31.7.2008 saakka)


Filosofia
Nimi Aihe Tarkastajat Hyv.pvm
Hannu Toivanen Me olemme velvoittavuus. Tarkastelu Kantin velvollisuuden ja velvoittavuuden käsitteiden politiikan filosofisesta ulottuvuudesta. Seppo Sajama
Jussi Kotkavirta
08.01.2002
Päivi Laurila John Searlen ontologinen subjektivismi Seppo Sajama
Matias Murole
17.01.2002
Mikko Rantanen William Jamesin pragmastinen totuusteoria Seppo Sajama
Matias Murole
04.04.2002
Mikko Pitkänen Henri Bergsonin intuitio ja kesto Seppo Sajama
Matias Murole
6.6.2002
Petri Kosonen Normin normatiivisuus Petter Korkman
Matias Murole
17.3.2003
Jukka Mikkonen Kirjallisen taideteoksen luonne ja tulkinta - Nelson Goodmanin ja Nicholas Wolterstorffin kriittinen tarkastelu Petter Korkman
Matias Murole
12.6.2003
Sari Joutsimäki Luultua edempänä siintää totuus: Platonin dialektiikka filosofian kasvatusmetodina. Seppo Sajama
Matias Murole
20.1.2004
Sivbritt Dumbrajs Att lära som ett sätt vara. En tolkning av Martin Heideggers tankar om varat. (sivulaudatur) Seppo Sajama
Matias Murole
10.2.2004
Hermanni Kekki Ajan kokeminen Henri Bergsonin filosofiassa Seppo Sajama
Matias Murole
11.6.2004
Tanja Tervonen Etsinyt itseäni: Ihminen kosmoksessa - tulkintoja Herakleitoksen fragmenteista Seppo Sajama
Matias Murole
3.11.2004
Ville Härkönen Utilitarismi ja tuntevien olentojen oikeudet Seppo Sajama
Matias Murole
15.3.2005
Jouko Pakarinen David Hume ja Jumalan olemassaolon kosmologinen todistus Seppo Sajama
Matias Murole
30.11.2005
Jari Ruotsalainen Omaishoitaja ja utilitarismi Seppo Sajama
Matias Murole
21.2.2006
Pekka Laine Järkkymättömän sielun tunteet. Oikean järjen ja luonnon mukainen elämä tunteellisuuden näkökulmasta tulkittuna stoalaisessa moraalifilosofiassa Seppo Sajama
Matias Murole
30.5.2006
Tapio Karvonen Plotinos ja sieluna olemisen idea Seppo Sajama
Maija Aalto-Heinilä
23.11.2006
Hanna Kuosmanen Kauneuskokemus Kantin filosofiassa Seppo Sajama
Maija Aalto-Heinilä
26.4.2007
Tony Nummi Välttämättömät ja kontingentit substanssit aristoteelisessa maailmankaikkeudessa Seppo Sajama
Maija Aalto-Heinilä
9.5.2007
Immo Turunen Eläinten liikkeen selitys Aristoteleen filosofiassa Seppo Sajama
Rauno Huttunen
6.6.2007
Jussi Toivomäki Kategorinen imperatiivi ja siveellisyys - Hegelin Kant-kritiikki Seppo Sajama
Matias Murole
24.9.2007
Sven-Olof Lindroos J-P Sartre på barrikaderna Seppo Sajama
Matias Murole
29.4.2008
Jari Kaksonen Sartren Husserl-kritiikki: subjektiviteetin uudelleenmuotoilua fenomenologian viitekehyksessä Seppo Sajama
Matias Murole
21.5.2008
Janne Karttunen Vapauden synty. F.A. Hayek ja kulttuurievoluutio. Seppo Sajama
Matias Murole
24.6.2008
Petri Myllynen Taiteilijan tekijänoikeudet Seppo Sajama
Matias Murole
25.6.2008
Sami Kauppinen Subjektiivisuus Päättävässä epätieteellisessä jälkikirjoituksessa. Seppo Sajama
Matias Murole
24.6.2008
Aki Haapakoski Hans-Georg Gadamerin universaali hermeneutiikka. Tiedon oikeutus ja relativismin ongelma Seppo Sajama
Maija Aalto-Heinilä
25.9.2009
Tomi Martikainen David Hume - Persoonan identiteetin ja kausaliteetin ongelmallisuus Seppo Sajama
Maija Aalto-Heinilä
7.10.2009

Eurooppaoikeus
Nimi Aihe Tarkastajat Hyv.pvm
Mari Pitkänen Työvoiman vapaan liikkuvuuden kehitys EU-kansalaisen perusvapaudeksi Juha Raitio
Jaakko Husa
5.6.2007
Ari Sormunen Vastavuoroisen tunnustamisen periaate tavaroiden vapaan liikkuvuuden alalla Juha Raitio
Jaakko Husa
19.6.2007
Pasi Lukkari Palveluiden vapaa liikkuvuus ja sen rajoittamisperusteet Juha Raitio
Mirjami Paso
19.9.2007

Finanssioikeus (31.7.2005 saakka Vero-oikeus)
Nimi Aihe Tarkastajat Hyv.pvm
Tuulikki Tuononen Näkökohtia kansainvälisen konsernin verotukseen. Kiinteän toimipaikan ja ulkomaisen tytäryhtiön verotus. Siirtohinnoitteluperiaatteet ja osingonjako kansainvälisessä konsernissa.

Matti Myrsky
Marja Hokkanen

18.01.2002
Ella Kärki Yritysverotuksesta Venäjän federaatiossa. Yritysverotuksen tarkastelua ja verotuksen tason vertailua osakeyhtiöiden voittoverotuksessa Suomessa ja Venäjän federaatiossa. Matti Myrsky
Marja Hokkanen
28.01.2002
Ari Tanskanen Osakeyhtiön sukupolvenvaihdoksen verotus. Matti Myrsky
Marja Hokkanen
14.02.2002
Mikko Siika-aho Yleishyödyllisten yhteisöiden verovelvollisuus erityisesti tuloverotuksessa Matti Myrsky
Marja Hokkanen
26.06.2002
Pia Karhula Valvontakäynnit osana verotarkastustoimintaa Matti Myrsky
Esa Aalto
22.10.2002
Auli Hirsjärvi Kiinteistöjen arvostuksesta verotuksessa erityisesti kiinteistöverotusta silmälläpitäen Matti Myrsky
Esa Aalto
25.10.2002
Riitta Suomalainen Veronkierrosta yirtysjärjestelyjen yhteydessä Matti Myrsky
Jaakko Ossa
16.12.2002
Terhi Lehikoinen Vastikkeellisesti hankittuihin vakituisena asuntona käytettäviin omistusasuntoihin liittyvät verokysymykset. Varainsiirtovero-, luovutusvoittovero- ja verovähennyskysymykset. Matti Myrsky
Jaakko Ossa
17.12.2002
Kaisa Tschokkinen Kirjanpidon ja verotuksen sidonnaisuudet lainsäädännössä Matti Myrsky
Jaakko Ossa
2.4.2003
Juhana Mätäsaho Kotimaisten konsernien verotuksesta Matti Myrsky
Jaakko Ossa
9.6.2003
Lotta Hyttinen Jälkiverotus. Erityisesti viranomaisen selvittämisvelvollisuutta ja edellytysten arviointia tuloverotuksessa silmällä pitäen. Matti Myrsky
Jaakko Ossa
23.6.2003
Juha Hämäläinen Pk -osakeyhtiön osingonjaon verosuunnittelu Matti Myrsky
Jaakko Ossa
23.6.2003
Paula Kurki Osakeyhtiöstä luopumisen verotuksesta Matti Myrsky
Jaakko Ossa
26.6.2003
Satu Tuominen Vähennysoikeuksista arvonlisäverotuksessa Matti Myrsky
Marja Hokkanen
26.6.2003
Raimo Tikka Asunto-osakeyhtiön verokysymyksiä Leila Juanto
Pekka Mehtonen
10.11.2003
Sanna Savolainen Yleishyödyllisten yhteisöjen arvonlisäverotus Leila Juanto
Pekka Mehtonen
10.11.2003
Veikko Savolainen Kiinteistöjen arvonlisäverotus. Erityisesti kiinteistön käyttöoikeuden luovutus silmällä pitäen arvonlisäverolaissa tarkoitettuja hakeutumisedellytyksiä. Leila Juanto
Pekka Mehtonen
9.3.2004
Jorma Kokkonen Maatalousverotuksen nykytila tulontasauksen sääntelyn näkökulmasta Leila Juanto
Pekka Mehtonen
19.3.2004
Marja Korhonen Matkakustannusten korvauksista ja vähennyksistä palkansaajan verotuksessa ensisijaisesti ns. erityisalalla Leila Juanto
Pekka Mehtonen
10.6.2004
Elina Hartikainen Suoran sähköisen kaupankäynnin arvonlisäverotus Leila Juanto
Pekka Mehtonen
29.6.2004
Helena Hänninen Elinkeinoharjoittajan arvioverotus Leila Juanto
Timo Räbinä
12.7.2004
Ilona Pellinen Palkkatyön ja itsenäisen yrittäjyyden välinen rajanveto ennakkoperinnässä - freelancerit ja taiteilijat Leila Juanto
Pekka Mehtonen
21.7.2004
Timo Grönroos Edustuskulut arvonlisäverotuksessa Leila Juanto
Pekka Mehtonen
26.7.2004
Harri Rekilä Osakeyhtiön jakautumisesta erityisesti välittömässä verotuksessa Leila Juanto
Pekka Mehtonen
16.8.2004
Teuvo Hatva Suomen ja Ranskan yritysverojärjestelmä Matti Myrsky
Kaisa Tschokkinen
21.12.2004
Veli-Pekka Sorsa Kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamismenetelmät - fiktiivinen menetelmä Suomen verosopimuksissa Matti Myrsky
Jaakko Ossa
21.12.2004
Petri Huhtinen Henkilöautojen autoveron ja arvonlisäveron laskeminen Leila Juanto
Matti Myrsky
21.4.2005
Heljä Niemi Palkkaa vai työkorvausta, palkan käsite ennakkoperintälaissa Matti Myrsky
Kaisa Tschokkinen
10.11.2005
Johanna Horsma Osakeyhtiön sukupolvenvaihdoksen verotuksesta Matti Myrsky
Kaisa Tschokkinen
1.12.2005
Kirsi Hanhikangas Tulolähdejaon merkitys nykyisessä tuloverojärjestelmässä Matti Myrsky
Kaisa Tschokkinen
8.12.2005
Anna-Liisa Karvinen PK-osakeyhtiön osingonjako ja yrittäjän osinkoverosuunnittelu Matti Myrsky
Kaisa Tschokkinen
12.12.2005
Anne-Maarit Falck Erikseen luovutettavien aineettomien oikeuksien - erityisesti patenttien ja tavaramerkkien - siirtohinnan määrittäminen konsernin sisäisissä transaktioissa Jaakko Husa
Matti Myrsky
15.12.2005
Marika Wahlsten Ensiasunnon varainsiirtoverovapaus Matti Myrsky
Jaakko Ossa
15.12.2005
Anne Juuti Yksityishenkilön yleisimpien sijoituskohteiden verokysymykset Matti Myrsky
Timo Räbinä
16.12.2005
Salli Haapalainen Sukupolvenvaihdoksen veroseuraamukset maatilan lahjanluonteisessa kaupassa Matti Myrsky
Timo Räbinä
5.1.2006
Mika Nissinen Optiot osakeyhtiön tuloverotuksessa Matti Myrsky
Timo Räbinä
12.1.2006
Elina Karjalainen Pienen ja keskisuuren osakeyhtiön osingonjako ja verosuunnittelu - omistajayrittäjän näkökulmasta Matti Myrsky
Timo Räbinä
16.1.2006
Kaija Syväkangas Lisääntyneiden elantokustannusten vähentäminen palkansaajan ja liikkeen- ja ammatinharjoittajan verotuksessa Matti Myrsky
Timo Räbinä
7.2.2006
Susanna Maijala Hallintolain ja hyvä verotarkastustapa -ohjeen vaikutus verotarkastukseen Matti Myrsky
Timo Räbinä
7.2.2006
Paavo Martikainen Kuuleminen oikeusturvatakeena välittömässä verotuksessa Matti Myrsky
Kaisa Tschokkinen
20.2.2006
Janne Kovanen Hakeutuminen arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistöjen luovutuksista Matti Myrsky
Leila Juanto
15.3.2006
Irja Rutonen-Rönkä Verovalitus ja liitännäisvaatimuksena täytäntöönpanon kielto- tai keskeytyshakemus hallinto-oikeusprosessissa Matti Myrsky
Timo Räbinä
5.7.2006
Aino Husso Koulutuspalvelut arvonlisäverotuksessa Matti Myrsky
Leila Juanto
23.8.2006
Eeva Partanen Vastuu toisen verosta Matti Myrsky
Niko Svensk
4.9.2006
Virpi Hurskainen PK-osakeyhtiön purkamisen veroseuraamukset Matti Myrsky
Niko Svensk
4.10.2006
Pauli Liiri Konsernin sisäiset asiantuntijapalvelut ja kansainvälinen peitelty voitonsiirto Matti Myrsky
Niko Svensk
29.11.2006
Ritva Suikkanen Yhteisökaupan valvonta Matti Myrsky
Niko Svensk
28.12.2006
Marjaana Mokkila Maanviljelijän arvonlisäverotus Matti Myrsky
Niko Svensk
29.12.2006
Anna Sirén Sijoitusomaisuusosinkojen verotus Matti Myrsky
Niko Svensk
31.1.2007
Ritva Damstén Omaisuuden siirrot yksityishenkilöiden välillä perintö- ja lahjaverotuksessa Matti Myrsky
Niko Svensk
6.2.2007
Markku Uljas Kotitalousvähennys verotuksessa osana henkilöverotuksen vähennysjärjestelmää Matti Myrsky
Niko Svensk
12.2.2007
Mari Österberg Osapuolten oikeudet ja velvollisuudet osana verotarkastusmenettelyä Matti Myrsky
Niko Svensk
9.5.2007
Liisa Saukkonen Vaiheittainen sukupolvenvaihdos osakeyhtiössä Matti Myrsky
Niko Svensk
6.6.2007
Petteri Tiainen Tuloverotuksen muutoksenhakujärjestelmä veronsaajien näkökulmasta tarkasteltuna Matti Myrsky
Niko Svensk
21.6.2007
Venla Heikkilä Yrityskauppa pienessä osakeyhtiössä - osakekauppa vai liiketoimintakauppa Matti Myrsky
Niko Svensk
27.6.2007
Riikka Luukko Sukupolvenvaihdoksen perintö- ja lahjaverohuojennukset ja osakkeiden arvostus Matti Myrsky
Niko Svensk
4.7.2007
Tarja Waissi Henkilöyhtiö osakeyhtiöksi - Yritysmuodon muutos käytännössä Matti Myrsky
Niko Svensk
9.8.2007
Liisa Vilmusenaho-Nieminen Sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotus Matti Myrsky
Niko Svensk
9.8.2007
Katri Alander Peitellyn osingon verotuksesta Matti Myrsky
Niko Svensk
27.8.2007
Nina Heinrichs Työsyhdeoptioiden verotus Suomessa ja kansainvälisessä tilanteessa Matti Myrsky
Niko Svensk
9.10.2007
Kati Huhtala Kiinteistöjen ja arvopapereiden eriarvoinen kohtelu varainsiirtoverotuksessa Matti Myrsky
Niko Svensk
30.10.2007
Mari Säteri Ulkomaisen vuokratyövoiman verotus Suomessa Matti Myrsky
Niko Svensk
24.1.2008
Timo Heinänen Koulutusmenot tulonhankkimiskuluina ja osana vähennysjärjestelmää Matti Myrsky
Niko Svensk
30.1.2008
Leena Siljander Yleishyödyllisyyskäsite ja sen merkitys verotuksessa Matti Myrsky
Niko Svensk
2.5.2008
Neira Laakso Siirtohinnoittelu ja hallintopalveluveloitukset Matti Myrsky
Niko Svensk
2.5.2008
Jaakko Nummi Käyttöomaisuusosakkeiden luovutukset osakeyhtiön verotuksessa Matti Myrsky
Niko Svensk
9.5.2008
Anne Juvonen Lisääntyneet elantokustannukset verotuksessa Matti Myrsky
Niko Svensk
21.5.2008
Tanja Liimatainen Rahoituspalvelujen arvonlisäverotus. Ongelmat ja ehdotetu muutokset - toteutuuko neutraalisuus? Matti Myrsky
Niko Svensk
30.5.2008
Merja Tolvanen Vähennysoikeuden rajoitukset arvonlisäverotuksessa Matti Myrsky
Niko Svensk
9.6.2008
Aila Hurri Osakeyhtiön sukupolvanvaihdos Matti Myrsky
Niko Svensk
11.6.2008
Kaisa Korhonen Tilapäisestä työmatkasta aiheutuneet lisääntyneet elantokustannukset palkansaajan verotuksessa Matti Myrsky
Niko Svensk
24.6.2008
Tero Alanko Yksityishenkilön pitkäaikaissäästämisen verotus Matti Myrsky
Niko Svensk
3.7.2008
Eeva Kokko Pääomasijoitustoiminnan verotus Matti Myrsky
Niko Svensk
9.7.2008
Teuvo Karppinen Tosiasioiden selvittäminen ja näytön arviointi verotarkastusprosessissa Matti Myrsky
Niko Svensk
23.7.2008
Riitta Muhonen Hallintolain vaikutus verotusmenettelyyn erityisesti selvittämisvelvollisuuden osalta Matti Myrsky
Niko Svensk
24.7.2008
Timo Partanen Osakeyhtiölain, kirjanpidollisen sääntelyn ja verolakien yhteensovittaminen kotimaisten osakeyhtiöiden sulauttamisessa. Matti Myrsky
Niko Svensk
28.7.2008
Aino Torniainen Tavanomaisia henkilökuntaetuja koskevan tuloverolain verovapaussäännöksen synty, kehitys ja nykytila Matti Myrsky
Niko Svensk
28.7.2008
Arja Aittoniemi Kiinteistöhallintapalveluiden oman käytön verotus Matti Myrsky
Niko Svensk
28.7.2008
Sanna Rasanen Yritysverouudistus 2005 - muutosten vaikutuksista pk-yritysten näkökulmasta Matti Myrsky
Niko Svensk
30.7.2008
Jani Sivusalo Suomen väliyhteisölainsäädäntö ja EY-oikeus - erityisesti tapauksen C196/04, Cadbury Schweppes näkökulmasta tarkasteltuna Matti Myrsky
Niko Svensk
31.7.2008
Sanna Hirvonen Verorajoja etsimässä. Tutkielma ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain eli väliyhtiölain soveltumisesta oikeustapausten valossa Matti Myrsky
Niko Svensk
31.7.2008
Markku Vihavainen Metsäkiinteistön vastikkeellisen luovutuksen verotus Matti Myrsky
Niko Svensk
8.1.2009
Helena Oiling Johdannaissopimuksista luonnollisen henkilön tuloverotuksessa Matti Myrsky
Niko Svensk
26.1.2009
Tarja Kärkkäinen Verovelvollisen luottamuksensuoja tuloverotuksessa Matti Myrsky
Niko Svensk
30.1.2009
Sanna-Kaisa Kettunen Osakeyhtiöiden käyttöomaisuusosakkeiden luovutusten verotus Matti Myrsky
Niko Svensk
24.11.2009
Asko Pajunen Osakeyhtiön varojenjaon verotus Matti Myrsky
Niko Svensk
25.11.2009

Hallinto-oikeus
Nimi Aihe Tarkastajat Hyv.pvm
Sauli Sivonen Ulkomaalaisvaltuutettu ulkomaalaisen aseman turvaajana vuosina 1991-1999. Tarmo Miettinen
Marja Sutela
11.4.2002
Mailis Asikainen Henkilötietojen käsittely ja yksityisyyden suoja valtion virkasuhteessa Tarmo Miettinen
Aimo Hurskainen
16.5.2002
Heli Kontkanen Natura 2000 luonnonsuojelun ohjauskeinona. Toteutuiko maanomistajan oikeusturva Natura 2000 -verkon valmistelussa. Marja Sutela
Tapio Määttä
13.5.2002
Henni Nevalainen Purku oikeusturvan takaajana hallinnossa Tarmo Miettinen
Matti Myrsky
28.6.2002
Helena Särkänlahti Määräaikaisen työsopimuksen solmimisen edellytykset Tarmo Miettinen
Jorma Saloheimo
24.10.2002
Mervi Parviainen Vallattomat naiset -naiset kuntavaikuttajina Tarmo Miettinen
Marja Sutela
4.12.2002
Aune Saarelainen Edunvalvonnasta holhoustoimilain mukaan erityisesti silmällä pitäen esteellisyyttä Marja Sutela
Aimo Hurskainen
17.12.2002
Kirsi-Tiina Ikonen Opettajien salassapitovelvollisuus. Perusopetuslain 40 §:n tulkintaa. Tarmo Miettinen
Marja Sutela
13.3.2003
Juha Kekäläinen Aravahankkeiden kilpailuttaminen ja muutoksenhaku Marja Sutela
Aimo Hurskainen
2.6.2003
Silja Parkkinen Näennäisavioliitto oleskeluluvan epäämisen perusteena ulkomaalaislain mukaan Marja Sutela
Aimo Hurskainen
5.6.2003
Kati Hynönen Hallintopäätös osana hyvää hallintoa Marja Sutela
Tarmo Miettinen
17.6.2003
Harri Pekkarinen Turvallisuusselvitysmenettely -suojelupoliisi yksikön perusoikeuksien ja yleisen edun yhteensovittajana Marja Sutela
Tarmo Miettinen
26.6.2003
Annukka Niskanen

Hallintovirkamiehen ja tuomarin esteellisyys: tarkastelun kohteena erityisesti osallisuusjäävi ja intressijäävi

Marja Sutela
Aimo Hurskainen
3.9.2003
Sari Heinonen Mielenterveyspotilaan integriteetti ja ihmisarvionen kohtelu - tarkastelussa potilaan eristäminen hoitotoimenpiteenä erityisesti Euroopan ihmisoikeussopimuksen näkökulma Pentti Arajärvi
Tarmo Miettinen
9.9.2003
Sari Heiskanen Nuorten osallistuminen poliittisena perusoikeutena - tarkastelukohteena nuorten osallistuminen paikalliseen päätöksen tekoon Marja Sutela
Aimo Hurskainen
13.1.2004
Pirkko Mustonen Avustaja vammaiselle. Vammaispalvelulain 9.1 §:n mukaiset edellytykset saada taloudellista tukea henkilökohtaisen avustajan palkkaamista varten Marja Sutela
Pentti Arajärvi
14.1.2004
Paula Sorjonen Oikeutta ja pakkohoitoa. Mielenterveyslain mukainen tahdosta riippumattomaan hoitoon määrääminen ja perusoikeuksien rajoittaminen hoidon aikana. Marja Sutela
Tarmo Miettinen
16.1.2004
Katja Koistinen Kuinka puolueettomalta kunnallisen hallintotoiminnan tulisi näyttää? HmenL:n 10 §:n 1 momentin 6 kohdan yleislausekkeen ja 11 §:n mukainen esteellisyys kunnan viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden osalta tarkasteltuna. Marja Sutela
Aimo Hurskainen
20.1.2004
Jukka Lindberg Avoimuus, tasapuolisuus, syrjimättömyys - Hankintalain keskeiset periaatteet työvoimapoliittisen ammatillisen aikuiskoulutuksen kilpailuttamisessa Marja Sutela
Pentti Arajärvi
17.5.2004
Susanna Varis Kunnallisen ammattikorkeakoulun itsehallinto

Tarmo Miettinen
Pentti Arajärvi

28.5.2004
Raita Ratilainen Tarkastuslautakunta kunnan hallinnon ja talouden valvojana Marja Sutela
Jaakko Husa
3.6.2004
Sanna Ahponen Työantajan yleinen velvollisuus edistää tasa-arvoa sekä tasa-arvosuunnitteluvelvoite ja sen toteutuminen käytännössä Marja Sutela
Tarmo Miettinen
16.6.2004
Iina Varis Opiskelijan oikeusturva yliopistossa Tarmo Miettinen
Aimo Hurskainen
28.6.2004
Heidi Laukkanen Asiakkaan oikeusturvasta yksityisesti järjestetyissä sosiaalipalveluissa - erityisesti vanhusten asumispalvelut Marja Sutela
Aimo Hurskainen
29.6.2004
Miisa Heino Terveyskantelut ja hyvä hallinto Tarmo Miettinen
Aimo Hurskainen
29.10.2004
Heli Kuittinen Lapsen itsemääräämisoikeus lapsilainsäädännössä Pentti Arajärvi
Tarmo Miettinen
7.3.2005
Samuel Haataja Kehitysvammaisten yksilöllinen erityishuolto - suunnittelu , järjestäminen ja jälkikäteinen oikeusturva Tarmo Miettinen
Pentti Arajärvi
15.6.2005
Maija Immonen Näyttötutkintoperusteisen tutkinnon suorittajan oikeusturva Pentti Arajärvi
Aimo Hurskainen
15.6.2005
Kati Moilanen Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 9 artiklan vaikutuksista Suomen ja Tanskan kunnallistalouden sääntelyyn Tarmo Miettinen
Jaakko Husa
4.7.2005
Matti Pietarinen Peruskoulun oppilaan oikeudet - Oikeus saada opetusta, oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön ja oikeus koulumatka- ja majoitusetuun Tarmo Miettinen
Pentti Arajärvi
13.9.2005
Mika Pietarinen Hyvä hallinto ja eduskunnan oikeusasiamiehen laillisuusvalvonta Tarmo Miettinen
Veli-Pekka Hautamäki
13.9.2005
Birgitta Lundström Työpaikkakiusaaminen ja häirintä Tarmo Miettinen
Matti Tolvanen
19.9.2005
Minna Lappalainen Pakko päihdehuollossa. Päihteiden ongelmakäyttäjät hoidon ja kontrollin kohteena Suomessa 1800-luvulta 2000-luvulle. Pentti Arajärvi
Tarmo Miettinen
28.9.2005
Matti Muukkonen Virantäyttö kunnallishallinnossa Tarmo Miettinen
Asko Uoti
14.10.2005
Sakari Kolehmainen Valtion virkamiehen oikeussuoja päätettäessä virkasuhdetta ja sen jälkeen Tarmo Miettinen
Pentti Arajärvi
25.10.2005
Merja Eklund Kuntoutujan oikeusturva lääkinnällisen kuntoutuksen päätöksenteossa perusterveydenhuollossa Pentti Arajärvi
Asko Uoti
9.12.2005
Soile Nuutinen Hallintopäätöksen perusteleminen Tarmo Miettinen
Asko Uoti
19.12.2005
Marja Martikainen Pätevä syy työstä kieltäytymiseen - Työttömyysturvalain 12 - 15 § työttömyysturvalautakunnan ja vakuutusoikeuden ratkaisukäytännön valossa Tarmo Miettinen
Pentti Arajärvi
23.1.2006
Heli Aalto Oppilashuolto oppilaan tukena Pentti Arajärvi
Tarmo Miettinen
10.5.2006
Helena K. Pesonen Asumistukilaki ja sen keskiarvotulo Tarmo Miettinen
Pentti Arajärvi
15.6.2006
Virva Jääskeläinen Lapsen etu tahdosta riippumattomassa huostaanotossa Tarmo Miettinen
Pentti Arajärvi
21.6.2006
Johanna Parviainen Tietojen antaminen salassa pidettävästä asiakirjasta - tapausesimerkkinä poliisin esitutkintapöytäkirja Tarmo Miettinen
Pentti Arajärvi
22.6.2006
Päivi Pyykkö Virkamiehen poliittiset perusoikeudet Tarmo Miettinen
Pentti Arajärvi
2.11.2006
Virve Waajakoski Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut Tarmo Miettinen
Pentti Arajärvi
3.11.2006
Jenni Airaksinen Virheettömyyden varjolla. Tutkielma asiavirheen korjaamisesta hallintolain mukaan sekä luottamuksensuojan periaatteesta korjaamisen taustalla. Tarmo Miettinen
Pentti Arajärvi
15.11.2006
Timo Laukkanen Pelastajasta valistajaksi - neuvonta ja valistus pelastuslaissa Tarmo Miettinen
Mervi Parviainen
21.11.2006
Anu Lehto Kuntien yhteisen viranhaltijan valta ja valvonta Tarmo Miettinen
Pentti Arajärvi
29.11.2006
Eerika Korhonen-Pellikka Rintsikoita räpsyttelin. Työnantajan velvollisuus huolehtia häirinnän ehkäisemisestä työssä Tarmo Miettinen
Soili Nystén-Haarala
9.5.2007
Elisa Kuosmanen Raskaussyrjintä määräaikaisissa työsuhteissa Mervi Parviainen
Marja Sutela
14.6.2007
Tero Tuovinen Kuntien suoran yritystuet Tarmo Miettinen
Juha Raitio
27.6.2007
Arja Keränen Palvelun hankinta evankelisluterilaisessa seurakunnassa Tarmo Miettinen
Pentti Arajärvi
13.8.2007
Marja Savolainen Kuntajaotuksen oikeudellinen suoja. Kunnan tahdon vastaisen kuntajaotuksen muutoksen edellytykset ja viranomaisen harkintavalta Suomessa ja Ruotsissa 1900-luvun alusta 2000-luvulle. Tarmo Miettinen
Pentti Arajärvi
21.8.2007
Laura Kontkanen Yhdenvertaisuusperiaate kuntien ja kuntayhtymien julkisissa hankinnoissa Tarmo Miettinen
Pentti Arajärvi
9.1.2008
Teija Kohvakka Kuntalain 28 §:n aloiteoikeus - ja esimerkkejä pohjoiskarjalalaisesta aloitekäytännöstä Tarmo Miettinen
Pentti Arajärvi
21.1.2008
Minna Väliniemi Lastani ette vie - Tahdonvastainen huostaanotto lastensuojelun hallintotoimena Tarmo Miettinen
Pentti Arajärvi
21.1.2008
Mirva Laitinen Osa-aikaisen työntekijän oikeusasema työlainsäädännön perusteella Tarmo Miettinen
Pentti Arajärvi
2.4.2008
Heini Huovinen Kunnallisen viranhaltijan irtisanominen individuaalisyiden perusteella Tarmo Miettinen
Pentti Arajärvi
4.4.2008
Pauliina Rouhiainen Vammaisten syrjintä työhönotossa Tarmo Miettinen
Pentti Arajärvi
18.4.2008
Annikki Laasanen Euroopan Unionin kansalaisen vapaa liikkuvuus: Näkökulmana toisen jäsenvaltion kansalaisen ja hänen perheenjäsenensä oleskeluoikeus Suomessa Tarmo Miettinen
Pentti Arajärvi
20.5.2008
Outi Lukkari Uskonnonvapaus perus- ja lukiokoulutuksessa Tarmo Miettinen
Pentti Arajärvi
20.5.2008
Minna-Maaria Hyvärinen Alaikäisen potilaan itsemääräämisoikeudesta Tarmo Miettinen
Pentti Arajärvi
21.5.2008
Anne Korhonen Yksityisyys ja henkilötietojen suoja kunnallisessa virantäytyössä Tarmo Miettinen
Pentti Arajärvi
13.6.2008
Merja-Kaarina Siltanen Kuntien ostopalvelupäiväkodit Tarmo Miettinen
Pentti Arajärvi
16.6.2008
Johanna Eklund Oikeus hoitoon. Hoitoon hakeutuvan oikeudet julkisessa terveydenhuollossa. Tarmo Miettinen
Pentti Arajärvi
17.6.2008
Niina Hannonen Laatu ja hinta sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnoissa. Tutkimus kunnallisten sosiaali- ja terveyspalveluhankintojen kilpailuttamisessa käytettävistä valinta- ja vertailuperusteista. Tarmo Miettinen
Pentti Arajärvi
18.6.2008
Jukka Hokkanen Esitutkinta-asiakirjojen julkisuus Tarmo Miettinen
Matti Tolvanen
27.6.2008
Maija-Liisa Puittinen Takaisinperintä työpaikkakassassa Tarmo Miettinen
Pentti Arajärvi
2.7.2008
Marja Eerikäinen Hyvän hallinnon edellytykset julkisen hallinnon yhteispalvelussa Tarmo Miettinen
Pentti Arajärvi
14.7.2008
Terttu Karttunen Osallistuminen kaivoslaissa Tarmo Miettinen
Tapio Määttä
14.7.2008
Marjaana Lehtinen Lähetetty työntekijä. Euroopan unionin asetuksen 1408/71 merkitys lähetetyn työntekijän sosiaaliturvaa koskevan lain valinnassa. Tarmo Miettinen
Pentti Arajärvi
15.7.2008
Irja Hämäläinen Oppilaan oikeus perusopetukseen. Perusopetuslain tavoitteiden toteutuminen. Tarmo Miettinen
Pentti Arajärvi
23.7.2008
Anitta Kurki Työntekijän ikäsyrjintä Tarmo Miettinen
Pentti Arajärvi
24.7.2008
Teemu Kylliäinen Kokonaistaloudellisuus hankintaperusteena kunnallisissa hyvinvointipalveluhankinnoissa Tarmo Miettinen
Pentti Arajärvi
31.7.2008
Kirsi Saarakkala Virkavelvollisuudet papin perusoikeuksien rajoitteena - naispappeuteen ja homoseksuaalisuuteen liittyvät ongelmat Tarmo Miettinen
Pentti Arajärvi
23.9.2008
Heli Korhonen Opiskelijan asema suhteessa toimeentulotukeen. Erityiskysymyksenä opiskelija ja sosiaalisen luototuksen kokeilu. Tarmo Miettinen
Pentti Arajärvi
3.10.2008
Jari Uimonen The Challenge of Multicultural Society - A Comparison between France and Canada Tarmo Miettinen
Pentti Arajärvi
13.11.2008
Tuomas Kurttila Kirkko-oikeus osana Suomen oikeusjärjestelmää Tarmo Miettinen
Pentti Arajärvi
19.11.2008
Mervi Hirvonen Työkyvyttömänä työssä. Osasairauspäivärahaan oikeutetun työntekijän työskentely ja toimeentulo työkyvyttömyyden aikana. Tarmo Miettinen
Pentti Arajärvi
12.12.2008
Tomi Haverinen Kunnan asukkaiden suorat osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kuntajakoa muutettaessa Tarmo Miettinen
Pentti Arajärvi
7.1.2009
Eeva Rossinen Hallintolainkäytön tehostaminen kevennetyllä kokoonpanolla. Tutkimus hallinto-oikeuslain muuttamisesta annetun lain (675/2006) tavoitteiden toteutumisesta ja vaikutuksista. Tarmo Miettinen
Pentti Arajärvi
4.2.2009
Satu Räsänen Perustuslain etusija hallintoviranomaisessa Tarmo Miettinen
Pentti Arajärvi
25.3.2009
Atte Korte Otto-oikeus kunnanhallituksen ohjaus- ja valvontakeinona kunnan hallinnossa Tarmo Miettinen
Pentti Arajärvi
22.4.2009
Eija Hämäläinen Vaikuttaminen hallinnossa. Erityistarkastelussa koulun lakkauttaminen Tarmo Miettinen
Pentti Arajärvi
5.8.2009
Saara Väyrynen Asuminen subjektiivisena oikeutena Tarmo Miettinen
Pentti Arajärvi
12.11.2009

Oikeustaloustiede
Nimi Aihe Tarkastajat Hyv.pvm
Matti Janhonen Huumeiden käyttäjien seuraamusvaihtoehdot oikeustaloustieteellisessä tutkimuksessa Kalle Määttä
Matti Tolvanen
22.3.2004
Aino Laulumaa Syrjintäkielto julkisissa hankinnoissa Kalle Määttä
Markku Stenborg
2.2.2006
Raisa Leivonen Sopimussakko - oikeustaloustieteellinen näkökulma

Kalle Määttä
Soili Nystén-Haarala

8.5.2008

Rikos- ja prosessioikeus
Nimi Aihe Tarkastajat Hyv.pvm
Tiina Tahvanainen Salaiset menetelmät ja pakkokeinot rikostorjunnassa ja rikosprosessissa Matti Tolvanen
Pentti Arajärvi
29.10.2004
Kimmo Wetterstrand Esitutkinnasta syyteharkintaan - poliisin ja syyttäjän yhteistyö rikosprosessissa Matti Tolvanen
Jussi Tapani
17.1.2005
Sami Joutjärvi Rajavartiomiehen oikeudesta käyttää voimakeinoja Matti Tolvanen
Jussi Tapani
4.4.2005
Maija-Liisa Koponen Et sää Maija mull' mitään mahra. Ulosottoviranomaiset informaatiolähteenä ja potentiaalisena valvontaviranomaisena liiketoimintakiellossa. Matti Tolvanen
Jussi Tapani
7.12.2005
Henna Kosonen Syyttäjistön tehtävät ja rooli kansainvälisessä rikosoikeusavussa Matti Tolvanen
Jussi Tapani
15.12.2005
Raija Eevala Asuntohäädön täytäntöönpano. Perusoikeuksien, erityisesti omaisuudensuojan näkökulmasta Matti Tolvanen
Jussi Tapani
5.4.2006
Leila Melander Talousrikosten esitutkinta rikoslain normien soveltamisena. Optimaalisen talousrikostutkinnan malli Matti Tolvanen
Jussi Tapani
20.4.2006
Jarmo Koistinen Rikosvastuuperusteet Suomessa ja Venäjällä Matti Tolvanen
Jussi Tapani
16.6.2006
Leena Schroderus Rikosoikeudellinen rangaistuksen tuomitsematta jättäminen - tutkimus erityisesti vähäisyysperusteesta ja sen soveltamisesta Matti Tolvanen
Jarmo Toivola
25.9.2006
Milla Rautiainen Rangaistuksen mittaaminen tieliikennerikoksissa Matti Tolvanen
Jussi Tapani
3.10.2006
Antti Vaartaja Rikosoikeudellisen vastuun ilmeneminen pelastustoimen operatiivisessa toiminnassa mahdollisine yhteyksineen pelastustoimen hallinnolliseen muutokseen" Matti Tolvanen
Jarmo Toivola
12.10.2006
Leila Matikainen Ulosottoperusteen täytäntöönpanokelpoisuuden määräaikaisuuden vaikutuksista ulosottomenettelyssä Matti Tolvanen
Tuula Linna
10.11.2006
Soile Kankkunen Tuomarin selvittämisvelvollisuus ja asianosaisten määräämisvalta riita- ja rikosasioiden pääkäsittelyssä Matti Tolvanen
Jarmo Toivola
6.2.2007
Tiia Huttunen Eläinsuojelulainsäädännön tarkoitus ja sen toteutuminen oikeuskäytännössä Matti Tolvanen
Jarmo Toivola
20.4.2007
Reima Kukkonen Keinotekoiset varallisuusjärjestelyt ulosotossa ja velallisen rikoksissa. Näennäiset, muodolliset ja todelliset omaisuuden luovutukset ulosotossa ja velallisen rikoksissa. Matti Tolvanen
Tuula Linna
21.5.2007
Sari Ikkala Näytön hankkiminen lapsen seksuaalisessa hyväksikäytössä esitutkinnassa Matti Tolvanen
Jussi Tapani
19.6.2007
Jyri Paasonen Rikosoikeudellinen vastuu ja toimivaltuudet yksityisellä turvallisuusalalla Matti Tolvanen
Jussi Tapani
10.1.2008
Marika Ylä-Mäihäniemi Tahallisuus ja sen toteen näyttäminen seksuaalirikoksissa Matti Tolvanen
Jussi Tapani
8.5.2008
Tiina Matikainen Velallisen taloudellinen suoja ulosotossa perus- ja ihmisoikeuksien kannalta Tuula Linna
Laura Ervo
16.6.2008
Anu Holm Vangin turvallisuus viranomaisen näkökulmasta Matti Tolvanen
Anssi Keinänen
23.6.2008
Leila Ahola Nuorten rikosoikeudelliset seuraamukset ja kriminaalipolitiikka Matti Tolvanen
Laura Ervo
25.6.2008
Riikka Pajarinen Vanhemmuus ja oikeusprosessit Matti Tolvanen
Tuula Linna
25.6.2008
Maija Helminen Suoritus, terapia, muutos? - tutkielma nuorisorangaistuksen vaikutuksista nuorisorangaistukseen tuomittujen nuorten kokemusten valossa. Matti Tolvanen
Ulla Väätänen
27.6.2008
Minna Ollilainen Valvoja yrityksen saneerauksessa Matti Tolvanen
Tuula Linna
11.7.2008
Niina Heiskanen Rikossovittelun tavoitteet ja sovittelumenettely Matti Tolvanen
Laura Ervo
8.9.2008
Mika Sutela Ylimääräisestä muutoksenhausta rikosasioissa. Erityisen muutoksenhakukeinon tarpeellisuuden ja nykytilan empiiristä tarkastelua. Matti Tolvanen
Anssi Keinänen
15.9.2008
Annukka Asikainen Todistajan oikeuksista ja suojelusta Matti Tolvanen
Reima Kukkonen
12.1.2009
Asta Eronen Kerralla selvää jälkeä - Tutkimus tuomarin materiaalisesta prosessinjohdosta ja sen vaikutuksista rikosprosessin kokonaiskestoon Matti Tolvanen
Reima Kukkonen
23.3.2009
Carita Kettunen Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin edellytysten täyttyminen vankien kurinpitomenettelyssä ja siihen liittyvässä muutoksenhaussa Matti Tolvanen
Anssi Keinänen
17.4.2009
Sanna Hedman Osakeyhtiölain merkitys velallisen epärehellisyydessä Matti Tolvanen
Reima Kukkonen
11.5.2009
Esa Korpi Kauppaa vai järjestämistä? - Ihmiskaupparikos rajavalvonnan näkökulmasta Matti Tolvanen Anssi Keinänen 15.6.2009
Ville Hahl Se pani mua väkisin. Tutkielma Helsingissä vuonna 2007 tapahtuneista seksuaalirikoksista ja rikosten uhreista Matti Tolvanen
Anssi Keinänen
3.7.2009
Heikki Kallio Viisumivelvollisen ulkomaalaisen käännyttäminen, viisumin peruuttaminen ja maahantulokiellon määrääminen rikostorjunnan näkökulmasta Matti Tolvanen
Anssi Keinänen
9.10.2009

Siviilioikeus
Nimi Aihe Tarkastajat Hyv.pvm
Terhi Heinonen Maatalouden sukupolvenvaihdos ja jäämistöoikeudelliset vaatimukset Soili Nystén-Haarala
Mirjami Paso
30.5.2007
Sanna Kalinen Yhdistystoiminnan päättäminen

Soili Nystén-Haarala
Tapio Määttä

14.7.2008
Simo Ronkainen Yhteistoimintamenettely joukkoirtisanomistilanteessa Soili Nystén-Haarala
Tarmo Miettinen
14.7.2008
Sanna-Kaisa Kaikkonen Hankintasopimus - tutkimus hankintasopimuksen määritelmästä, syntytavoista ja erityispiirteistä yksityisoikeudellisena sopimuksena Soili Nystén-Haarala
Janne Kovanen
25.9.2008
Eeva Karttunen Avopuolisoiden keskinäinen perintöoikeus - ennakointia testamentilla ja jälkipuintia edunpalautuskanteella Soili Nystén-Haarala
Mirjami Paso
24.11.2008
Johanna Winter Kiinteistönvaihdannan tulevaisuus - vaihdanta ilman fyysisiä asiakirjoja Soili Nystén-Haarala
Juhani Mähönen
22.12.2008
Tiina Pitkänen Kuntien palvelurakenneuudistus ja muutokset henkilökunnan palvelusuhteissa. Esimerkkitapauksena Kiteen kaupungin Helli-liikelaitos Soili Nystén-Haarala
Tarmo Miettinen
7.8.2009
Hanne-Riikka Saari Harhaanjohtava ja aggressiivinen markkinointi. Soili Nystén-Haarala
Kalle Määttä
27.8.2009
Laura Huhtilainen Sopimusosaaminen elinkaariliiketoiminnan joustavissa sopimuksissa. Sopimusoikeuden yleiset opit versus contracting. Soili Nystén-Haarala
Matti Tolvanen
9.12.2009

Valtiosääntöoikeus
Nimi Aihe Tarkastajat Hyv.pvm
Anssi Törmälä Lakien perustuslainmukaisuuden valvonta Suomessa

Tarmo Miettinen
Marja Sutela

28.6.2002
Jussi Korhonen Poikkeusolojen toimivaltuuksien kontrolli Tarmo Miettinen
Matti Myrsky
26.6.2003
Heidi Heikura Tarvitaanko Suomessa presidenttiä Tarmo Miettinen
Marja Sutela
8.9.2003
Riikka Heikkinen Lainsäädännön sopeuttaminen perusoikeusuudistukseen Pentti Arajärvi
Tarmo Miettinen
24.10.2003
Jenni Lilja Eduskunnan oikeusasiamies perus- ja ihmisoikeusvalvojana Tarmo Miettinen
Aimo Hurskainen
26.2.2004
Jarno Hätinen Sanomalehtitoimittajan sananvapauden rajoittaminen Jaakko Husa
Veli-Pekka Hautamäki
7.12.2005
Virpi Anttonen Tasavallan presidentti näki hyväksi armosta sallia, että... Valtiosääntöhistoriallinen tutkimus yksittäistapauksissa jälkikäteen myönnettyjen armahdusten suhteesta lainsäätäjään, erityisesti vuosina 1960-1999. Jaakko Husa
Veli-Pekka Hautamäki
9.12.2005
Anssi Laitala "Raakit" rajaseudun väkeä evakuoimassa. Oikeushistoriallinen tutkimus Laatokan Karjalan ja Pohjois-Karjalan väestön evakuoinnista vastanneista viranomaisista sekä heidän toiminnastaan talvisodan aikana Jaakko Husa
Veli-Pekka Hautamäki
30.5.2006
Maija Pitkänen On annettava merkitystä ---. Tutkimus perusoikeuksien toteutumisesta ylimpien tuomioistuinten lainkäytön näkökulmasta Jaakko Husa
Veli-Pekka Hautamäki
13.12.2006
Jyrki Kepponen Yksityisyydestä puheen ollen, satuttaako sanamme? Yksityisyyden suojasta, sananvapaudesta sekä niiden tulkinnasta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen Suomea koskevissa päätöksissä Jaakko Husa
Veli-Pekka Hautamäki
19.12.2006
Onerva-Aulikki Suhonen The Right of Indigenous Peoples to Self-Determination - International and Comparative Law Study on the Self-Determination of Indigenous Ainu and Sami People. Jaakko Husa
Juha Raitio
9.5.2007
Heikki Holkeri Sotilaspapistoa koskevan sääntelyn muuttuminen Suomessa 1500- luvulta 1900-luvun alkuun Jaakko Husa
Virpi Anttonen
16.4.2008
Anna Kasper Alaikäisten turvapaikanhakijoiden oikeudellinen asema. B-oleskelulupa ja sivistyksellisten oikeuksien toteutuminen Jaakko Husa
Virpi Anttonen
22.5.2008
Risto Hämäläinen Kansanvalta, perustuslaki ja EU. Perustuslain mukainen suomalainen kansanvalta kansallisessa ja Euroopan unionin ylikansallisessa päätöksenteossa. Jaakko Husa
Maija Pitkänen
2.6.2008
Riitta Tuomainen Oikeus elämään. Mutta eikö oikeutta kuolla? Jaakko Husa
Virpi Anttonen
26.6.2008

Ympäristöoikeus
Nimi Aihe Tarkastajat Hyv.pvm
Aleksi Heinilä Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesta poikkeamispäätöksenteosta Tapio Määttä
Kari Kuusiniemi
21.8.2002
Virva Savolainen Maaseudun kulttuurimaiseman suojelu Tapio Määttä
Ari Ekroos
24.9.2002
Tuija Kuivalainen Lomarakentamisen ohjaaminen rantayleiskaavan avulla - tarkastelua eri näkökulmista

Tapio Määttä
Aimo Hurskainen

22.10.2002
Tuula Kolari Promoting Compliance with International Environmantal Agreements - An Interdisciplinary Approach with Special Focus on Sanctions Tapio Määttä
Kalle Määttä
04.02.2003
Tanja Leppänen Metsien hakkuut, uudistaminen ja metsärikokset Tapio Määttä
Tero Laakso
23.4.2003
Elina Väinölä Metsien vakuuttaminen Tapio Määttä
Kalle Määttä
23.4.2003
Sanna Lankinen Päästöjen yhteisvaikutusten huomiointi ympäristöluvissa Tapio Määttä
Ismo Pölönen
16.3.2004
Mari Tarvainen EMAS ja ympäristölupa - EMAS -järjestelmän kytkeytyminen ympäristönsuojelulain mukaiseen lupa- ja ohjausjärjestelmään Tapio Määttä
Jukka Similä
30.3.2004
Minna Kettunen Eläinsuojan ympäristölupa Tapio Määttä
Ismo Pölönen
15.9.2004
Hanna Tolvanen Suunnittelutarvealue Tapio Määttä
Aleksi Heinilä
9.2.2005
Asko Puhakka Energiaratkaisujen valinnan ohjaus kunnissa Tapio Määttä
Kalle Määttä
24.2.2005
Tiina Muuttoranta Ulkoilureitit ja moottorikelkkailuväylät luonnon virkistyskäytön järjestämisen muotona Tapio Määttä
Matti Tolvanen
1.3.2005
Jaana Kiiski Rannanomistajan oikeus vesistön pienrakentamiseen ja ruoppaustoimenpiteisiin vesioikeudellisena yleiskäyttönä Tapio Määttä
Kari Kuusiniemi
18.4.2005
Minna Rainio Kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisen nuoren metsän hoidon tuki Tapio Määttä
Tanja Leppänen
7.7.2005
Anna-Mari Pasanen Luonnonsuojelulain 24.3 §:n mukainen yksityinen luonnonsuojelualue Tapio Määttä
Leila Suvantola
9.8.2005
Tapani Pesonen Takuuhinnat ja ostovelvoitteet uusiutuvien energialähteiden hyödyntämisen edistämiskeinona sähkön sisämarkkinoilla - näkökulma syrjintään ja sen perusteltavuuteen yhteisöoikeudessa Tapio Määttä
Juha Raitio
12.10.2005
Hilkka Heinonen Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen: puolueeton päätöksentekijä, ympäristönsuojelun edistäjä ja asiakaspalvelija Tapio Määttä
Asko Uoti
31.10.2005
Lea Pesonen Luonnonsuojelulain lajisuojelu ja sen vaikutukset metsien käsittelylle Tapio Määttä
Tanja Leppänen
29.11.2005
Jenni Markkula Eläin oikeudellisessa ajattelussa Tapio Määttä
Seppo Sajama
18.12.2006
Markku Juvonen Vesilain ja maankäyttö- ja rakennuslain välinen konkurrenssi Tapio Määttä
Leila Suvantola
12.1.2007
Kimmo Malin Sähkö- ja vesijohtojen sijoittaminen - menettely, pysyvyys, muutoksenhaku Tapio Määttä
Leila Suvantola
23.5.2007
Sini Kärkkäinen Pohjaveden pilaamiskielto polttonesteiden jakeluasematoiminnan ympäristöluvan luvanmyöntämisedellytyksenä Tapio Määttä
Hilkka Heinonen
27.8.2007
Ari Niiranen Luonnonvara-alan julkiset hallintotehtävät Suomen perustuslain 124 §:n kannalta Tapio Määttä
Jaakko Husa
4.12.2007
Suvi Borgström Tanssi susien kanssa - Oikeudellinen näkökulma suden suojeluun Tapio Määttä
Leila Suvantola
10.12.2007
Anna-Liisa Tanskanen Öljyalusonnettomuuksissa syntyvien jätteiden käsittelyn sääntely Tapio Määttä
Jouko Tuomainen
10.12.2007
Seita Kotilainen Hallintopakko ympäristönsuojelulaissa Tapio Määttä
Hilkka Heinonen
17.12.2007
Vesa Ruponen Melu asemakaavan sisältövaatimusten arvioinnin kannalta Tapio Määttä
Susanna Wähä
17.12.2007
Kati Ruokonen Kalatalousvelvoite vesitalousluvan lupamääräyksenä ja sen muuttaminen Tapio Määttä
Hilkka Heinonen
12.5.2008
Aaro Tolvanen EU:n päästökaupan alkujaon toteuttaminen Suomessa Kalle Määttä
Tapio Määttä
7.7.2008
Päivi Marttila Tuottajavastuu - jätehuoltostrategia vai jotain muuta? Erityisesti ajoneuvojen ja SER:n näkökulmasta. Tapio Määttä
Leila Suvantola
24.7.2008
Anne Turkia Asemakaavan hyväksymispäätöstä koskevat valitusoikeuden rajoitukset Tapio Määttä
Susanna Wähä
16.9.2008
Mariia Suominen Sähkötuotannon verotuki uusiutuvan energian käytön edistämisessä Tapio Määttä
Kalle Määttä
9.10.2008
Joonas Alaranta REACH-asetuksen huolellisuusvelvoite ja täytäntöönpanohankkeet toimitusketjun tiedonvälityksen ohjaajina Tapio Määttä
Ismo Pölönen
13.11.2008
Tarja Pakarinen Liito-oravan huomioon ottaminen kaavoituksessa luonnonsuojelulain näkökulmasta Tapio Määttä
Leila Suvantola
17.2.2009
Heikki Kangas Lämpökaivoverkoston rakentaminen asemakaava-alueelle Tapio Määttä
Kimmo Malin
14.8.2009
Ympäristöpolitiikka ja -oikeus
Nimi Aihe Tarkastajat Hyv.pvm
Milka Parviainen Turvetuotannon ympäristön- ja luonnonsuojeluoikeudellinen sääntely Tapio Määttä
Leila Suvantola
25.9.2008
Ulla-Riitta Pölönen Tuulivoimakonfliktit ja maankäytön suunnittelujärjestelmä Tapio Määttä
Rauno Sairinen
14.4.2009
Oikeusteoria ja -filosofia (suoritettavissa 31.7.2008 saakka)
Nimi Aihe Tarkastajat Hyv.pvm
Tuuli Tarukannel Oikeusperiaatteiden velvoittavuus Tarmo Miettinen
Tapio Määttä
Raimo Siltala
9.9.2002
Liisa Ignatius Hyvä yhteiskuntasopimus - tutkielma Rousseaun näkemyksistä hyvästä yhteiskuntasopimuksesta, käytännön esimerkkinä Puolan perustuslaki Seppo Sajama
Tarmo Miettinen
17.12.2003
Juho Joensuu Luonnonoikeuden ja oikeuspositivismin vastakkainasettelu. Ajatus oikeusteoriasta oikeuden substantiaalionglemana. Seppo Sajama
Jaakko Husa
26.6.2008