Opintomoduulit ravitsemustieteen opinnoissa

Maisterivaiheen aikana suoritettava kaikille ravitsemustieteen opiskelijoille pakolliset opinnot sisältävä moduuli (yhteensä 60 op) sisältää pro gradu -tutkielman (30 op) ja siihen liittyvät opinnot. Moduuli sisältää myös kaksi 9-12 opintopisteen harjoittelua tai opintojaksoa perusterveydenhuollossa ja sairaalassa (ravitsemusterapeuttiopiskelijat) sekä ravitsemusopetus -jakson.

Tämän kaikille yhteisen moduulin lisäksi opiskelija valitsee yhden 30 op moduulin kandivaiheeseen ja kaksi maisterivaiheeseen.

Valittavien moduulien kuvaukset:

Ravitsemusterapia 1 -moduuli sisältää  perusterveydenhuoltoon liittyvään ravitsemusterapiaan kuuluvat opinnot ja se sisältää seuraavat opintojaksot: ravitsemushoidon lähtökohdat, elintapasairaudet ja tyypin 1 diabetes, perusravitsemushoidon erityisosa-alueet ja ravitsemushoidon puheviestintä. Moduuli sisältää myös itsenäisesti tehtäviä potilastapaamisia.

Ravitsemusterapia 2 –moduuli sisältää opintojakoskien  erikoissairaanhoitoon liittyvään ravitsemusterapiaan ja se sisältää seuraavat opintojaksot: vajaaravitsemus ja tehostettu ravitsemushoito, psykiatriset sairaudet ja syömiskäyttäytymisen häiriöt ja vaativan tason ravitsemushoidon erityisosa-alueet.

Elintarvikkeiden laatu ja  tuotekehitys–moduuli sisältää seuraavat opintojaksot: elintarvikemikrobiologia ja toksikologia, elintarvikeprosessit ja -analytiikka, sekä tuotekehitys ja kuluttajamenetelmät. Järjestetään joka toinen vuosi (lukuvuonna 2017-18).

Elintarviketutkimus –moduuli on englanninkielinen ja se sisältää seuraavat opintojaksot: Gut microbiota in health and disease, Food safety and security ja Food for promoting health. Järjestetään joka toinen vuosi (lukuvuonna 2018-19). Osallistuminen edellyttää aiempaa elintarvikkeiden laatu- ja tuotekehitys -moduulin suorittamista.

Terveyden edistämisen moduuli sisältää kaikille seuraavat opintojaksot: kansanterveystiede terveystieteilijöille, terveystieteen tietojärjestelmät ja terveyden edistämisen lähtökohdat, joiden lisäksi valitaan 22 opintopistettä yliopiston  terveyden edistämisen opetustarjonnasta. Laajennettuna terveyden edistämisen opintojen kautta on mahdollista saada terveystiedon aineenhallinnan pätevyys. Aineenhallinnan pätevyyden saaminen edellyttää myös muita, esim. pedagogisia opintoja.

Liikuntalääketieteen, urheiluravitsemuksen ja gerontologian kokonaisuudet suoritetaan Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston kautta. Osaan avoimen yliopiston opintokokonaisuuksista voi hakea ilmaisiin opintoihin (urheiluravitsemus ei kuulu näihin ilmaiseksi suoritettaviin kokonaisuuksiin). Opinnot avoimessa yliopistossa maksavat  lukuvuonna 2016-17 250 €/kokonaisuus tai yksittäiset opintojaksot 12 €/opintopiste.

Tutkimus- ja menetelmäopinnot moduuliin opiskelija kokoaa 30 opintopistettä yliopistotasoisia opintojaksoja, kuten ravitsemusepidemiologian, biostatistiikan ja tutkimusmenetelmäopintoja. Moduulia suositellaan etenkin jatko-opinnoista ja tutkijanurasta kiinnostuneille opiskelijoille.

Kansainvälisiin tehtäviin valmentavat opinnot sisältävän yksikön kansainvälisen maisteriohjelman Master of Public Health –linjan opintoja sekä muita UEF:issa ja UNIPID –verkostossa tarjottavia opintoja.

Kauppatieteet ja johtaminen –moduuliin voi opiskelija koota 30 opintopisteen verran soveltuvia opintoja, kuten markkinoinnin, johtamisen ja yrittäjyyden opintoja. Moduuliin sisältyy pakollisena moniammatillisen johtamisen opintojakso.

Kansainväliset opinnot vaihdossa –moduuli sisältää ulkomailla tehtävät opinnot ja harjoittelut. Sisältö muokataan kohdeyliopiston tarjonnan mukaan ja sitä voi tarvittaessa täydentää UEF:issa tehtävillä opinnoilla.

 

Moduuleista kandivaiheeseen sopii hyvin esimerkiksi kansainväliset opinnot vaihdossa sisältävä moduuli, elintarvikkeiden laatu ja tuotekehitys -moduuli tai avoimen yliopiston kautta suoritettavat moduulit.