Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttösäännöt

Tulostettava versio (pdf)

Asiakkaan oikeudet

 • Asiakkaalla on oikeus käyttää kirjaston palveluja ja olla kirjaston tiloissa toimipisteiden aukioloaikoina. Asiakkaalla on oikeus saada kirjaston palveluja koskevia tietoja joko tutustumalla kirjaston kotisivuihin osoitteessa http://www.uef.fi/kirjasto tai kysymällä asiakaspalvelusta.

 • Asiakkaalla on oikeus lainata ja käyttää kirjaston kokoelmiin kuuluvaa aineistoa kullekin aineistotyypille määriteltyjen lainausaikojen ja säännösten mukaisesti. Lisäksi asiakas voi tehdä varauksia lainassa olevaan aineistoon sekä tehdä kaukopalvelupyyntöjä aineistosta, jota ei ole oman kirjaston kokoelmissa. Asiakkaalla on oikeus käyttää Varastokirjaston palveluja yhteislainauksen kautta.

 • Asiakkaalla on oikeus käyttää elektronisia aineistoja kirjaston tiloissa. Elektronisten aineistojen etäkäyttö on sallittu lisenssisopimuksissa määritellyille asiakasryhmille, joita ovat pääsääntöisesti yliopiston omat opiskelijat ja henkilökunta sekä yliopistollisen sairaalan henkilökunta.

 • Asiakkaalla on oikeus käyttää kirjaston tiloissa vapaakappaleaineistoa siten kuin Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä 1433/2007 määrää.

 • Asiakkaalla on henkilötietolain (Henkilötietolaki 523/1999) mukainen oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu kirjaston lainausrekisteriin. Asiakkaalla on oikeus pyytää tietosuojaseloste nähtäväkseen.

Asiakkaan vastuu

 • Asiakas tekee kirjaston kanssa sopimuksen ottaessaan kirjastokortin. Sopimusta vastaan asiakas saa kirjaston aineistoon määräaikaisen käyttöoikeuden.

 • Asiakkaan on saadakseen kirjastokortin todistettava henkilöllisyytensä ja annettava kirjaston pyytämät tiedot. Alle 15-vuotiailta vaaditaan huoltajan kirjallinen suostumus. Asiakas sitoutuu allekirjoituksellaan noudattamaan kirjaston sääntöjä. Kortin katoamisesta on ilmoitettava välittömästi kirjastoon väärinkäytösten välttämiseksi. Asiakkaan tulee ilmoittaa osoitteen, sähköpostiosoitteen ja nimen muutokset kirjastoon. Asiakkaan tulee esittää kirjastokortti lainatessaan ja varatessaan aineistoa.

 • Asiakkaan on luovutettava henkilötunnuksensa ilmoittautuessaan kirjaston asiakkaaksi (Henkilötietolaki 523/99 8 (yhteysvaatimus) ja 13 §). Henkilötietojen käytöstä on tietoa Itä-Suomen yliopiston kirjaston tietosuojaselosteessa (Henkilötietolaki 523/99 10 ja 24 §).

 • Asiakas vastaa lainaamastaan kirjastoaineistosta ja on velvollinen noudattamaan laina-aikoja ja aineiston käyttöön liittyviä muita määräyksiä.

 • Asiakkaan tulee maksaa kirjaston palveluhinnaston mukaiset maksut. (Yliopistolaki 558/2009; Valtioneuvoston asetus yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista 1082/2009).

 • Asiakkaan tulee korvata palauttamatta jättämänsä aineisto kirjaston hinnaston ja laskutussäännösten mukaisesti. Maksamattomia maksuja voidaan periä laskutuksen ja oikeusperinnän kautta. Jos asiakas on jo saanut laskun ja vasta tämän jälkeen palauttaa myöhässä olevat lainansa, hän on velvollinen maksamaan laskutuksesta aiheutuneet käsittelykulut.

 • Jos asiakas on jo maksanut palauttamattomista lainoista saamansa laskun ja tämän jälkeen palauttaa laskutetut lainat, kirjasto ei ole velvollinen hyvittämään maksettua laskua asiakkaalle.

 • Asiakas asetetaan lainauskieltoon, jos hänellä on maksamattomia maksuja, joiden määrä ylittää palveluhinnastossa ilmoitetun lainauskieltorajan. Lainausoikeus palautetaan, kun maksut kuluineen on maksettu. Asiakas voidaan asettaa myös perustellusta syystä määräaikaiseen kaksi vuotta kestävään lainauskieltoon.

 • Asiakas sitoutuu käyttäessään kirjaston tietoaineistoja noudattamaan tekijänoikeuslakia (Tekijänoikeuslaki 404/1961), ja lisäksi elektronisia aineistoja käyttäessään noudattamaan aineistojen lisenssisopimuksissa määriteltyjä käyttöehtoja sekä muita kirjaston mahdollisesti antamia ohjeita ja määräyksiä.

 

 

Pääsääntöisesti sallittua on e-aineistojen osalta:

Pääsääntöisesti kiellettyä on e-aineistojen osalta:

Käyttää aineistoja tutkimus-, opetus- ja opiskelutarkoituksiin, ns. akateeminen käyttö.

Käyttää aineistoja kaupallisiin tarkoituksiin, esim. yritystoimintaan.

Katsella aineistoja näyttöruudulta.

Antaa tai levittää aineistoja suuria määriä järjestelmällisesti.

Tehdä hakuja aineistosta.

Kerätä aineistoja verkon haravointiohjelmalla

Tulostaa ja tallentaa ainestoja pieniä määriä silloin tällöin.

Tulostaa tai tallentaa aineistoja suuria määriä järjestelmällisesti.

 

 

Aineistokohtaiset käyttöehdot ovat nähtävillä kirjaston kotisivulla osoitteessa http://www.uef.fi/fi/web/kirjasto/kokoelmat/e-aineistojen-kayttooikeudet ja Kansallisen elektronisen kirjaston FinELibin sivuilla osoitteessa https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=43451158.

 • Asiakas vastaa itse atk-tiedostojensa säilytyksestä. Omien ohjelmien asennus kirjaston laitteille on kiellettyä. Kirjasto ei vastaa tiloissaan olevan atk-laitteen, tietoliikennelaitteen tai ohjelmiston toiminnallisesta häiriöstä tai tietokoneviruksesta käyttäjälle aiheutuneesta vahingosta. Kirjaston asiakas on velvollinen noudattamaan tietokonejärjestelmien ja tietoliikenneverkon käytön sääntöjä ja tietoturvallisuusohjeita.

 • Asiakkaan tulee käyttää kirjaston aineistoja ja laitteita asianmukaisesti. Asiakkaan on vastattava aiheuttamistaan vahingoista.

 • Asiakas on itse vastuussa kirjastoon jättämästään omaisuudesta

 • Asiakkaan tulee käyttäytyä kirjaston tiloissa asiallisesti ja muita asiakkaita häiritsemättä. Asiakasta voidaan kehottaa poistumaan kirjastosta, jos hän käytöksellään aiheuttaa häiriötä kirjaston toiminnalle, asiakkaille tai henkilökunnalle.

 • Kirjaston palvelujen käyttäjä sitoutuu noudattamaan käyttösääntöjä ja virkailijoiden antamia ohjeita. Jos asiakas ei noudata kirjaston määräyksiä ja ohjeita, hän voi menettää lainausoikeuden tai muun käyttöoikeuden määräajaksi.Käyttöoikeuden rajoituksista ja käyttökielloista päättää palvelupisteen virkailija.Päätöksestä voi valittaa kahden viikon kuluessa yliopiston hallintojohtajalle.

Kirjaston oikeudet

 • Kirjastolla on oikeus päättää kirjaston aukioloajoista ja niissä tapahtuvista muutoksista.

 • Kirjastolla on oikeus päättää laina-ajoista.

 • Kirjastolla on oikeus periä palveluhinnastonsa mukaisia maksuja (Yliopistolaki 558/2009; Valtioneuvoston asetus yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista 1082/2009).

 • Kirjastolla on oikeus asettaa asiakas määräaikaiseen lainauskieltoon palauttamattoman aineiston ja hoitamattomien maksujen takia.

 • Kirjastolla on oikeus kehottaa häiritsevästi käyttäytyvää asiakasta poistumaan kirjastotiloista. Hallintojohtaja päättää kirjaston esittelystä asiakasta koskevista tilojen käyttöoikeuksien rajoituksista.

 • Kirjastolla on oikeus muuttaa käyttösääntöjä.

Kirjaston vastuu

 • Kirjasto antaa asiakkaan käyttöön tietoaineistoja, palveluja, tiloja ja laitteita.

 • Kirjasto antaa tietoja palveluistaan ja ohjeita toimipisteissä, kirjaston www-sivuilla ja palveluesitteissä.

 • Kirjasto huolehtii siitä, että lainausrekisteriä käytetään ainoastaan lainausten valvontaan. Kirjasto huolehtii, että lainausta koskeva tieto poistuu kirjastojärjestelmästä, kun laina on asianmukaisesti palautettu. Kirjasto ei luovuta lainausrekisterin tietoja ulkopuoliseen käyttöön, paitsi tarvittaessa Itä-Suomen yliopiston käyttämälle perintätoimistolle. Kansalliseen yhteistilastoon luovutetaan tilastotietoja ilman henkilötason tietoja. Tietosuojaseloste on nähtävänä kirjaston toimipisteissä. (Henkilötietolaki 523/1999.)

 • Kirjaston työntekijöitä koskee vaitiolovelvollisuus.

 • Kirjasto käsittelee asiakaspalautteet ja ottaa ne huomioon toimintaansa kehittäessään.

Riitatilanteiden ratkaiseminen

Kirjaston henkilökunta ratkaisee käyttösääntöjen noudattamiseen liittyvät epäselvyydet. Käyttösääntöjen noudattamiseen liittyvät riita-asiat pyritään sovittelemaan ja viime kädessä ne käsitellään Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Käyttösäännöt ovat voimassa 1.1.2010 alkaen ja ovat nähtävissä kirjaston kotisivuilla ja kaikissa toimipisteissä. Käyttösäännöt on hyväksytty Itä-Suomen yliopiston kirjaston kehittämisryhmässä 16.12.2009.

 

Hyväksytty Kuopiossa 29.12.2009 Jarmo Saarti, kirjastonjohtaja.

Hyväksytty muutos (ehdoton lainauskielto) 15.4.2010 Jarmo Saarti, kirjastonjohtaja.

Hyväksytty muutos (määräaikainen lainauskielto, käytössä 1.6.2011 alkaen) 13.5.2011 Jarmo Saarti, kirjastonjohtaja.

Hyväksytty muutos (tarkentavia tekstimuutoksia kohtiin: kirjastokortti ja sen antama käyttöoikeus; e-aineistojen käyttöoikeustaulukon otsikot; ja tietosuojaselosteen nähtävillä olo, sisällölliset muutokset kohtiin: toimiminen häiritsevän asiakkaan poistamiseksi kirjastosta) 31.12.2014 Jarmo Saarti, kirjastonjohtaja.

Hyväksytty muutos (tekstimuutos kohtaan aineistokohtaiset käyttöehdot). 20.01.2017 Jarmo Saarti, kirjaston johtaja.

 

 

 

 

lisätietoja

kirjasto[at]uef.fi

Palaute

Palautelomake

Palautteita käsitellään päivittäin. Helposti korjattavissa olevat asiat ratkaistaan välittömästi, jos ne ovat palvelun kannalta olennaisia ja palvelupolitiikan mukaisia. Kaikki palautteet käsitellään asianomaisessa palvelussa ja lisäksi tarvittaessa kirjaston eri työryhmissä. Palautteet ja niitä seuranneet toimenpiteet käsitellään vuosittain johtoryhmässä johdon katselmuksessa.