YRITTÄJYYSOPINNOT

Kiinnostaako yrittäjyys, yritystoiminta yleensäkin tai omien työelämätaitojen vahvistaminen? Tule mukaan yrittäjyyskursseille. Voit valita tarjonnasta kiinnostavimmat kurssit tai suorittaa sivuainekokonaisuuden.

 

Yrittäjyysopinnot - Joensuu

5215211 Yrittäjyysviikko 2 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii tarkastelemaan osaamisen kerryttämistä työelämätaitona ja yrittäjävalmiutena. Opiskelija perehtyy yritystoimintaan, alueeseen ja tulevaisuuden työpaikkoihin esim. erilaisten tapahtumien ja aktiviteettien kautta. Opiskelija osaa analysoida osaamistaan ja kehityskohteitaan yrittäjyyden ja työelämän näkökulmista. Opiskelija oppii verkostoitumaan muiden opiskelijoiden, paikallisten yritysten ja ulkopuolisten asian-tuntijoiden kanssa.
Sisältö: Opintojaksolla tutustutaan yrittäjyyden tarjoamiin mahdollisuuksiin, yritystoimintaan ja alueeseen erilaisten tapahtumien ja aktiviteettien kautta.
Suoritustapa: Osallistuminen Polku-tapahtumaan, oppimistehtävä
Toteutustavat: Polku-tapahtuma (ks. alla), verkkomateriaali
Oppimateriaali: Ilmoitetaan myöhemmin
Arvostelu: hyväksytty/hylätty
Vastuuopettaja: Helen Reijonen
Lisätietoja: http://www.polku.es/ ja https://www.facebook.com/polkuyrittajyysviikko/ Osallistujamäärää voidaan tarvittaessa rajata, ks. tarkemmat tiedot weboodista. Kurssi on osa AMK-kurssivaihtoa. 
Ilmoittautuminen weboodissa. Weboodin lisäksi ilmoittaudu myös erikseen Polku-tapahtumiin: https://goo.gl/forms/Oli1mrnJrPvZlNZl2


Polku

Kuinka polku menestyväksi liiketoiminnaksi rakentuu?
Yrittäjämäiset taidot ja valmiudet auttavat sinua oman polkusi löytämisessä?

Polku on Pohjois-Karjalan monipuolisin yrittäjyystapahtuma, joka kerää kiinnostuneita kaikilta aloilta kuulemaan ja kokemaan, mistä yrittäjyydessä ja yrittäjämielisyydessä on pohjimmiltaan kyse. Viikon mittaisesta tapahtumasta riittää jokaiselle päivälle mielenkiintoisia puheenaiheita ja näkökulmia erityyppisiltä yrityksiltä.

Lupaamme inspiroida ja avata ovia yrittäjyyden maailmaan, jossa jokaiselle on varmasti jotakin! Olemme oppaana polullasi, tarvitsetpa sitten rohkaisua oman ideasi toteuttamiseen, oivalluksia tai suuntaa omien taitojen kehittämiseen.

Tarkempi ohjelma: http://www.polku.es/

Polku Facebookissa: https://www.facebook.com/polkuyrittajyysviikko/

 

5215212 Ideasta liiketoiminnaksi 6 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää liiketoiminnan synnyttämisen, kehittämisen ja johtamisen, ideoiden kaupallistamisen, yrittäjyyden ja yritystoiminnan perusteiden sekä tarve- ja asiakaslähtöisen liiketoimintamallin lähtökohdat. Opiskelija osaa analysoida, suunnitella ja kehittää yrityksen toimintaa liiketoimintamallin viitekehyksessä. Opiskelija harjaantuu ryhmätyöskentelyssä, kirjallisessa ja suullisessa esiintymisessä sekä oppii verkostoitumaan muiden opiskelijoiden, paikallisten yritysten ja ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa.
Sisältö: Uuden liiketoiminnan synnyttäminen, liiketoiminnan kehittäminen ja johtaminen, yrityksen toiminta ja yrittäjyys, liiketoimintamalli, liikeidea ja sen kaupallistaminen, liiketoimintasuunnitelma, arvon luominen ja arvolupaus, asiakaslähtöisyys, myyntiteatteri.
Suoritustavat: Oppimistehtävä  
Toteutustavat: Luennot, ryhmätyöskentely, verkkomateriaali
Oppimateriaali: Osterwalder & Pigneur (2010): Business Model Generation, A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers, John Wiley & Sons; muu materiaali ilmoitetaan myöhemmin
Opetuskieli: Suomi
Arvostelu: hyväksytty/hylätty
Vastuuopettaja: Tiina Tarvainen
Lisätietoja: Tämän kurssin suoritettuaan, opiskelija ei voi sisällyttää opintokokonaisuuteensa opintojaksoja 5215214 Ideasta liiketoimintakonseptiksi tai 5215213 Yrittäjyyden perusteet. Kurssi on osa AMK-kurssivaihtoa.
Ilmoittautuminen ja aikataulu weboodissa.

5215208 Yrityksen perustaminen 2 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää yrityksen perustamisprosessin keskeiset vaiheet yritysideasta varsinaiseen perustamiseen sekä immateriaalioikeuksien keskeiset käsitteet liiketoiminnassa. Opiskelija hallitsee yrityksen perustamisprosessin yritysidean arvioinnista itse perustamiseen asti ja osaa hyödyntää liiketoiminnassa immateriaalioikeuksia. Opiskelija harjaantuu ryhmätyöskentelyssä ja kirjallisessa esittämisessä.
Sisältö: Opintojaksolla opiskelijat tutustuvat yrityksen perustamisprosessin vaiheisiin ja yritystoimintaan liittyviin immateriaalioikeuksiin.
Suoritustavat: Luennot, oppimistehtävä.
Toteutustavat: Luennot, itsenäinen työskentely ja ryhmätyöskentely
Arvostelu: hyväksytty /hylätty
Opettaja: Irina Lavikainen
Lisätietoja: Tämän kurssin suoritettuaan, opiskelija ei voi sisällyttää opintokokonaisuuteensa opintojaksoa 5215213 Yrittäjyyden perusteet.
Ilmoittautuminen ja aikataulu weboodissa.

5215215 Business Draft 5 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii innovoinnin/tuotekehityksen, uuden tuotteen/palvelun/sovelluksen/liiketoimintamallin kaupallistamisen ja siihen perustuvan yrittäjyyden sekä projektin hallinnan perusteita. Opiskelija oppii analysoimaan liiketoimintaa Business Model Canvasin kautta, tekemään asiakastarvekartoituksia ja tuote-/palvelukokeiluja. Lisäksi hän oppii projektin hallinnan perusteet.
Sisältö: asiakaslähtöisyys, myynti ja markkinointi, projektin hallinta, kokeilut, liiketoimintamalli
Suoritustavat: Draft-valmennusohjelmaan osallistuminen ja harjoitustyöt tai itsenäinen ryhmätyöskentely ja harjoitustyöt
Toteutustavat: Draft-valmennusohjelma ja verkkomateriaali tai itsenäinen ryhmätyöskentely ja verkkomateriaali
Opetuskieli: Suomi/englanti
Arvostelu: hyväksytty/hylätty
Vastuuopettaja: Helen Reijonen
Lisätietoja: Tämän kurssin suoritettuaan, opiskelija ei voi sisällyttää opintokokonaisuuteensa opintojaksoa 5215216 Business Project.
Ilmoittautuminen ja aikataulu weboodissa.

5215207 Oman osaamisen tuotteistaminen 2 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson tavoitteena on perehtyä akateemisen yrittäjyyden mahdollisuuksiin, muotoihin ja esteisiin ja osaamisen tunnistamisen menetelmiin. Opintojaksolla saadaan valmiuksia omien vahvuuksien, osaamisen, ja tieto- ja taitopotentiaalin tunnistamiseen. Lisäksi opitaan tunnistamaan niitä markkinoita, joilla omalle osaamiselle olisi mahdollisesti kysyntää.
Sisältö: kurssilla pohditaan itsenäisesti omaa osaamista, vahvuuksia ja kehittämisalueita, kykyä toimia yrittäjämäisesti.
Suoritustavat: oppimistehtävät Moodlessa
Toteutustavat: verkkomateriaali, itsenäinen työskentely
Oppimateriaali: 1) Pietiläinen, T., Keso, H., Hiukka, K. & Lehtimäki H. (2007) Tiedon kauppiaat – Asiantuntija yrittäjänä. Helsinki: WSOY 2) Pyykkö, M. (2011) Minustako yrittäjä? Helsinki: WSOYPro 3) verkkomateriaali
Opetuskieli: Suomi
Arvostelu: hyväksytty / hylätty
Vastuuopettaja: Helen Reijonen
Ilmoittautuminen ja aikataulu weboodissa.

5215217 Valmiin liiketoiminnan mahdollisuudet 5 op

Kurssi toteutetaan Karelia-ammattikorkeakoulussa.

Opiskelija 

  • perehtyy markkinatestatun liiketoiminnan aloitustapoihin
  • tietää kohteen määrittämisen ja arvioinnin keinot sekä hinnan määrittelyn perusperiaatteet
  • tietää yrittäjyyden aloittamiseen liittyvistä prosesseista, sopimuksista ja oikeudellisista kysymyksistä
  • osaa arvioida liiketoiminnan menestymisen mahdollisuuksia

Katso tarkempi kuvaus: https://soleops.karelia.fi/opsnet/disp/fi/ops_OpetTapTeks/tab/tab/sea?opettap_id=186323103

Opettaja Kareliassa: Mika Pasanen (mika.pasanen(at)karelia.fi)

HUOM! Kurssi on maksuton UEF:n opiskelijoille, jos he suorittavat sen osana yrittäjyysopintoja. Ilmoittautuminen weboodissa.

5210109J Yritysoikeuden perusteet 6 op

Osaamistavoitteet: Tavoitteena on antaa opiskelijalle perusvalmiudet hallita yritystoimintaan liittyviä oikeudellisia osa-alueita. Opiskelija tuntee keskeisiltä osiltaan Suomen oikeusjärjestelmän, oikeudelliset käsitteet ja tärkeimmät yritystoimintaan liittyvät oikeudenalat sekä osaa hahmottaa yritystoimintaa oikeudellisista lähtökohdista.
Sisältö: Oikeudelliset peruskäsitteet, liiketoiminnan ja kilpailun oikeudellinen sääntely: (elinkeinon harjoittaminen, yritysmuodot, yksinoikeudet, kilpailunrajoituslain säännökset ja sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa) kaupankäynnin oikeudellinen sääntely (sopimukset, kuluttajankauppa ja muu kaupankäynti) sekä työsuhteen perusasiat.
Suoritustavat: Kirjallinen kuulustelu
Toteutustavat: Luennot 30 t ja itsenäinen työskentely 130 t
Oppimateriaali: 1) Hoppu – Hoppu, Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet, 16. uud. painos 2016, luvut 1-17. 2) Bruun – von Koskull, Työoikeuden perusteet, 2012, saatavissa sähköisenä Verkkokirjahyllyssä ja 3 ) luentomateriaali. Luentomateriaali on saatavilla moodlessa. Kurssiavain lähetetään sähköpostilla kaikille luennoille ilmoittautuneille luentojen alkaessa. Luennoilla voidaan antaa tehtäviä, jotka hyväksytysti suoritettuaan voi saada lisäpisteitä tenttiin.
Opetuskieli: Suomi
Arvostelu: 0-5
Opettaja: Hanna Savolainen
Ilmoittautuminen ja aikataulu weboodissa.

5211237 Osuustoiminnan idea ja osuuskunta yritysmuotona 6 op

Osaamistavoitteet: Kurssilla perehdytään osuustoiminnan käsitteeseen ja ilmiökenttään. Tavoitteena on selvittää mitä osuustoiminta on ja miten osuuskunta yritysmuotona eroaa muista paremmin tunnetuista yritysmuodoista. Teemaa tarkastellaan niin osuustoimintaorganisaatioiden, yksittäisten jäsenien kuin yhteiskunnankin näkökulmista. Opintojakso perehdyttää opiskelijan ymmärtämään osuustoiminnallisen yritysmuodon toimintaperiaatteet ja ominaispiirteet sekä osuustoiminnallisten yritysten merkityksen niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan tasoilla. Lisäksi kurssilla perehdytään osuustoiminnallisen yrityksen johtamiseen ja hallintoon.
Sisältö: Osuustoiminnan historia, arvot ja periaatteet. Osuustoiminta osana kansalaisyhteiskuntaa. Osuustoiminnallisen yrityksen kaksoisluonne. Osuustoimintamuodot. Osuustoimintayrityksen johtamisen erityiskysymyksiä. Osuustoiminnan hallinnolliset kysymykset. Osuustoiminta Suomessa ja maailmalla.
Oheislukemisto: Luennolla ilmoitettava materiaali
Toteutustavat: Video- ja kontaktiluennot, kirjalliset harjoitustehtävät, harjoitustehtävän suullinen esittäminen (läsnäolovelvoite kahdella harjoituskerralla), itsenäinen työskentely (harjoitustehtävät ja kirjallisuuteen tutustuminen). Ei tenttiä. Opiskelijalla on valittavanaan kaksi toteutustapaa, joissa painottuu joko etäopiskelu tai läsnäolo kontaktiopetuksessa. Valinta vaikuttaa myös kurssin harjoitustehtävän sisältöön ja laajuuteen. Toteutustapavaihtoehdot käydään yksityiskohtaisesti läpi ensimmäisellä tapaamiskerralla.
Arvostelu: 0-5. Harjoitustehtävä I 50% arvosanasta. Harjoitustehtävä II ja sen suullinen esitys 50% arvosanasta. Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää molempien osa-alueiden hyväksytysti suorittamista.
Opetuskieli: suomi
Vastuuopettaja: professori Anu Puusa
Lisätietoja: Läsnäolovelvollisuus ensimmäisellä tapaamiskerralla. Kyseessä on kauppatieteiden aineopintotasoinen opintojakso, jonka voi sisällyttää palvelujohtamisen tai yritysoikeus ja -talouden teema-alueiden aineopintojen opintojaksoksi. Opintojakso voidaan sisällyttää myös yrittäjyyden sivuaineopintoihin. Saman opintojakson voi sisällyttää ainoastaan yhteen kokonaisuuteen. Kurssi on ollut aikaisemmin nimellä Osuustoiminta liiketoimintana.
Ilmoittautuminen ja aikataulu weboodissa.

5212221J Yrityspeli 6 op

Osaamistavoitteet: Kurssilla tutustutaan simulointiohjelman avulla yrityksen taloudelliseen päätöksentekoon. Opiskelijoiden tavoitteena on soveltaa taloustieteiden eri osa-alueilla oppimiaan tietoja ja taitoja yrityksen johtamisessa mahdollisimman hyvään taloudelliseen tulokseen. Lisäksi tavoitteena on opettaa ryhmätyön merkitystä, koordinointitaitoa ja aikataulutusta käytännön päätöksenteossa.
Sisältö: Yksinkertaistetuissa olosuhteissa yritysjohdon päätöksentekoprosessia simulointia. Yrityksen toiminnan analysoiminen ja raportointi.
Suoritustavat: Aktiivinen osallistuminen ryhmätyöskentelyyn, ryhmässä tehtävä raportti ja sen suullinen esittäminen.
Toteutustavat: Luennot 10 t, Ryhmätyöskentely 120 t, Ryhmäkohtainen kirjallinen raportti ja suullinen esitys 30 t.
Oppimateriaali: Yrityspelimallin ohjeet, muu luennoitsijan ilmoittama materiaali.
Arvostelu: 0-5
Vastuuopettaja: Jani Saastamoinen
Lisätietoja: Pidetään yhteisesti molemmille kampuksille/videoneuvotteluyhteys.
Ilmoittautuminen ja aikataulu weboodissa.

3313008 Korkean teknologian kaupallistaminen (esimerkkinä fotoniikka)

Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii tunnistamaan liiketoimintamahdollisuuksia t&k-tuloksista. Hän saa eväät onnistuneeseen kaupallistamiseen.
Sisältö: Kurssilla opitaan perusteet kannattavalle liiketoiminnalle. Kurssilla opetetaan ja harjoitellaan käytännön taitoja onnistuneeseen liiketoiminnan aloittamiseen ja kasvattamiseen kansainvälisillä markkinoilla. Kurssilla esitellään fotoniikan sovelluksia.
Suoritustavat: Osanotto luento-opetukseen sekä harjoitustehtävien teko. Kirjallinen tentti.
Toteutustavat: Luentoja ja harjoitustehtäviä 28 h.
Oppimateriaalit:  Luennot, kurssilla jaettava materiaali ja alan kirjallisuus.
Arviointi:  0-5
Vastuuopettaja: Jyrki Saarinen
Lisätietoja: Opetuskieli englanti. Luennoidaan joka toinen vuosi.
Ilmoittautuminen weboodissa.

5215218 J: SLUSH - Start-upeista, kasvusta, innovatiivisuudesta

Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy uusien, nopeaa kasvua hakevien, innovatiivisten yritysten toiminnan ajureihin ja haasteisiin. Start-upien toimintaa tarkastellaan yrittäjän/tiimin, rahoittajien ja markkinoinnin/median näkökulmista. Opiskelija osaa analysoida start-upien kasvun ja toiminnan edellytyksiä (mm. rahoitus, markkinointi, verkostoituminen, innovaation kaupallistaminen). Opiskelija verkostoituu erilaisten yhteistyötahojen kanssa.
Sisältö: Opintojaksolla tutustutaan start-upien kasvu- ja toimintaedellytyksiin, rahoitusmahdollisuuksiin, verkostoitumiseen ja markkinointiin.
Suoritustapa: Osallistuminen Slush-tapahtumaan, oppimistehtävä
Toteutustavat: Osallistuminen Slush-tapahtumaan, verkkomateriaali
Oppimateriaali: Ilmoitetaan myöhemmin
Opetuskieli: Suomi/englanti
Arvostelu: hyväksytty/hylätty
Vastuuopettaja: Helen Reijonen
Lisätieto: Kurssi on mahdollista suorittaa ainoastaan osallistumalla SLUSH-tapahtumaan

---

SLUSH – start-ups, growth and innovativeness, 2 credits
Learning outcomes: Students learn about the drivers and challenges related to new, fast-growing, innovative enterprises. Start-ups are examined from the point of views of the entrepreneurs/teams, investors and marketing/media. Students can analyze the prerequisites of start-up growth (with regard e.g. to financing, marketing, networking and commercialization of innovation). Students acquire skills to network with different stakeholders.
Content: Prerequisites of start-up growth, financing possibilities, networking and marketing
Modes of study: Participation in the Slush event, written assignments
Teaching methods: Participation in the Slush event, online material
Material: informed later
Language: Finnish/English
Evaluation criteria: pass/fail
Teacher
: Helen Reijonen
Additional information: In order to be able to take the course the participation to the Slush event is required.

 

Yrittäjyysopinnot - Kuopio

5215211 Yrittäjyysviikko 2 op / Entrepreneurship Week

Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii tarkastelemaan osaamisen kerryttämistä työelämätaitona ja yrittäjävalmiutena. Opiskelija perehtyy yritystoimintaan, alueeseen ja tulevaisuuden työpaikkoihin esim. erilaisten tapahtumien ja aktiviteettien kautta. Opiskelija osaa analysoida osaamistaan ja kehityskohteitaan yrittäjyyden ja työelämän näkökulmista. Opiskelija oppii verkostoitumaan muiden opiskelijoiden, paikallisten yritysten ja ulkopuolisten asian-tuntijoiden kanssa.
Sisältö: Opintojaksolla tutustutaan yrittäjyyden tarjoamiin mahdollisuuksiin, yritystoimintaan ja alueeseen erilaisten tapahtumien ja aktiviteettien kautta.
Suoritustapa: Osallistuminen kurssin aikana järjestettäviin tapahtumiin/aktiviteetteihin (syksyllä 2017 Savo Goes Global, ks. kuvaus alempaa), oppimistehtävä
Toteutustavat: Yrittäjyystapahtumat/aktiviteetit, verkkomateriaali
Oppimateriaali: Ilmoitetaan myöhemmin
Arvostelu: hyväksytty/hylätty
Vastuuopettaja: Esa Hiltunen
Lisätietoja: Osallistujamäärää voidaan tarvittaessa rajata, ks. tarkemmat tiedot weboodista. Kurssi on osa AMK-kurssivaihtoa. Ilmoittautuminen weboodissa.

---

Entrepreneurship Week/ Yrittäjyysviikko 2 ETCS

Entreprenership Week (Yrittäjyysviikko) brings together local companies and students from UEF Business School and Savonia University of Applied Sciences for one week. The local companies invite students to find solutions to some of their current international challenges.

The week will start with a seminar, and a panel discussion on entrepreneurship. After the seminar, local case companies’ representatives will present their cases, and mixed students research teams from Savonia and UEF will be formed around presented cases. Research teams will work intensively on the assigned case with one clear purpose, finding innovative business solution. On the closing day, each team will present its research results, findings, and solutions to the case company.

Knowledge and skills related: Entrepreneurship Week will offer an opportunity to networking, develop strategic thinking, team working and research skills, problem identification and solving with creativity and innovativeness.

Content: Real-life problems and solutions of local companies, especially their international challenges

Study Modes: Active participation to group work and presentation (Autumn semester 2017 Savo Goes Global, see below)

Teaching Language: English  

Grading: Pass/ fail

Campus: Kuopio Campus 

Further information: Registration one week in advance in WebOodi

---

SAVO GOES GLOBAL brings together local companies and students from UEF Business School and Savonia University of Applied Sciences for one week!

Big regional players such Hydroline, Junttan, as well as many other local companies are inviting you to find solutions to some of their current international challenges!

The week kicks-off with a seminar, and a panel discussion on entrepreneurship and employer branding. After the seminar, case companies’ representatives will present their cases, and mixed students research teams from Savonia and UEF will be formed around presented cases. Research teams will work intensively on the assigned case with one clear purpose, finding innovative business solution. On the closing day, each team will present its research results, findings, and solutions to the case company.

Participating in this event will offer you a great opportunity to networking, put your strategic thinking, team working and research skills, creativity and innovativeness in a real and intensive test!

It is your perfect opportunity to get directly in contact with companies’ representatives, and demonstrate your capabilities!

Seminar kick-off: Thursday 05.10.2017 h. 10:00 Auditorium Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio.

UEF registration: WebOodi 5215211 (Entrepreneurship Week) or email to Esa Hiltunen (esa.hiltunen@uef.fi)

 

5215213 Yrittäjyyden perusteet 6 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää liiketoiminnan synnyttämisen, kehittämisen ja johtamisen, yrittäjyyden ja yritystoiminnan perusteiden sekä tarve- ja asiakaslähtöisen liiketoimintamallin lähtökohdat. Lisäksi hän ymmärtää yrityksen perustamisprosessin keskeiset vaiheet yritysideasta varsinaiseen perustamiseen ja immateriaalioikeuksien keskeiset käsitteet liiketoiminnassa. Opiskelija osaa analysoida, suunnitella ja kehittää yrityksen toimintaa liiketoimintamallin viitekehyksessä. Hän tietää, kuinka yrityksen perustamisprosessi etenee ja mikä merkitys immateriaalioikeuksilla on liiketoiminnassa.
Sisältö: liiketoiminnan ja yrittäjyyden perusteet, yrityksen perustamisprosessi, myyntiteatteri, yritystoimintaan liittyvät immateriaalioikeudet
Suoritustavat: Luennot, oppimistehtävä  
Toteutustavat: Luennot, itsenäinen työskentely, ryhmätyöskentely, verkkomateriaali
Oppimateriaali: Ilmoitetaan myöhemmin
Opetuskieli: Suomi. Kurssilla käytetään myös englanninkielistä materiaalia, esim. verkko-osuuden materiaali on kokonaan englanninkielistä.
Arvostelu: hyväksytty/hylätty
Vastuuopettajat: Irina Lavikainen, Saara Julkunen, Helen Reijonen
Lisätietoja: Kurssin suorittaminen edellyttää, että on suorittanut kurssin kaikki kolme osiota 1) verkkokurssiosuuden, 2) myyntiteatteri-osuuden ja 3) yrityksen perustamiseen liittyvän luento-osuuden hyväksytysti. HUOM! Myyntiteatterin suorittaminen edellyttää pakollista läsnäoloa koko kyseisen päivän ajan.

Tämän kurssin suoritettuaan, opiskelija ei voi sisällyttää opintokokonaisuuteensa opintojaksoja 5215212 Ideasta liiketoiminnaksi tai 5215208 Yrityksen perustaminen. Osallistujamäärää voidaan tarvittaessa rajata, ks. tarkemmat tiedot weboodista. Kurssi on osa AMK-kurssivaihtoa.
Ilmoittautuminen ja aikataulu weboodissa.

5215214 Ideasta liiketoimintakonseptiksi 5 op

Kurssi toteutetaan Savonia-ammattikorkeakoulussa.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää idean arvioinnin tavoitteet sekä osaa kuvata idean liiketoimintanäkökulmasta. Opiskelija osaa selvittää ja kuvata idean uutuuden ja liiketoimintapotentiaalin. Opiskelija osaa tuottaa esityksen ideasta arviointia varten.
Sisältö: Ideaan liittyvä tiedonhankinta (kysyntä, toteutettavuus, suojaaminen), idean mallintaminen liiketoimintanäkökulmasta sekä uutuusarvon arviointi, palvelun tai tuotteen toteutettavuuden arviointi tuotannon näkökulmasta, idean esittäminen asiantuntijoiden arvioitavaksi
Suoritustavat: itsenäinen työskentely, työpajatyöskentely, konseptin esittely arviointiryhmälle
Toteutustavat:  oppimispäiväkirja, idearaportti ja esitys arviointiin
Arviointi: 0-5
Materiaali: Määritellään tapauskohtaisesti
Lisätietoja: Opintojakso perustuu opiskelija omaan hyväksyttävään ideaan uudesta tuotteesta, palvelusta tai liiketoiminnasta. Tavoitteena tulee olla aito kiinnostus kehittää omaa ideaa eteenpäin. Tämän kurssin suoritettuaan, opiskelija ei voi sisällyttää opintokokonaisuuteensa opintojaksoja 5215212 Ideasta liiketoiminnaksi. Kurssi on osa AMK-kurssivaihtoa.

Katso tarkemmat ilmoittautumisohjeet weboodista.

Opettaja Savoniassa: Risto Kiuru (risto.kiuru(at)savonia.fi)

5215215 Business Draft 5 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii innovoinnin/tuotekehityksen, uuden tuotteen/palvelun/sovelluksen/liiketoimintamallin kaupallistamisen ja siihen perustuvan yrittäjyyden sekä projektin hallinnan perusteita. Opiskelija oppii analysoimaan liiketoimintaa Business Model Canvasin kautta, tekemään asiakastarvekartoituksia ja tuote-/palvelukokeiluja. Lisäksi hän oppii projektin hallinnan perusteet.
Sisältö: asiakaslähtöisyys, myynti ja markkinointi, projektin hallinta, kokeilut, liiketoimintamalli
Suoritustavat: Draft-valmennusohjelmaan osallistuminen ja harjoitustyöt tai itsenäinen ryhmätyöskentely ja harjoitustyöt
Toteutustavat: Draft-valmennusohjelma ja verkkomateriaali tai itsenäinen ryhmätyöskentely ja verkkomateriaali
Opetuskieli: Suomi/englanti
Arvostelu: hyväksytty/hylätty
Vastuuopettaja: Helen Reijonen
Lisätietoja: Tämän kurssin suoritettuaan, opiskelija ei voi sisällyttää opintokokonaisuuteensa opintojaksoa 5215216 Business Project.
Ilmoittautuminen ja aikataulu weboodissa.

5215207 Oman osaamisen tuotteistaminen 2 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson tavoitteena on perehtyä akateemisen yrittäjyyden mahdollisuuksiin, muotoihin ja esteisiin ja osaamisen tunnistamisen menetelmiin. Opintojaksolla saadaan valmiuksia omien vahvuuksien, osaamisen, ja tieto- ja taitopotentiaalin tunnistamiseen. Lisäksi opitaan tunnistamaan niitä markkinoita, joilla omalle osaamiselle olisi mahdollisesti kysyntää.
Sisältö: kurssilla pohditaan itsenäisesti omaa osaamista, vahvuuksia ja kehittämisalueita, kykyä toimia yrittäjämäisesti.
Suoritustavat: oppimistehtävät Moodlessa
Toteutustavat: verkkomateriaali, itsenäinen työskentely
Oppimateriaali: 1) Pietiläinen, T., Keso, H., Hiukka, K. & Lehtimäki H. (2007) Tiedon kauppiaat – Asiantuntija yrittäjänä. Helsinki: WSOY 2) Pyykkö, M. (2011) Minustako yrittäjä? Helsinki: WSOYPro 3) verkkomateriaali
Opetuskieli: Suomi
Arvostelu: hyväksytty / hylätty
Vastuuopettaja: Helen Reijonen
Ilmoittautuminen ja aikataulu weboodissa.

5215217 Valmiin liiketoiminnan mahdollisuudet 5 op

Kurssi toteutetaan Karelia-ammattikorkeakoulussa.

Opiskelija 

  • perehtyy markkinatestatun liiketoiminnan aloitustapoihin
  • tietää kohteen määrittämisen ja arvioinnin keinot sekä hinnan määrittelyn perusperiaatteet
  • tietää yrittäjyyden aloittamiseen liittyvistä prosesseista, sopimuksista ja oikeudellisista kysymyksistä
  • osaa arvioida liiketoiminnan menestymisen mahdollisuuksia

Katso tarkempi kuvaus: https://soleops.karelia.fi/opsnet/disp/fi/ops_OpetTapTeks/tab/tab/sea?opettap_id=186323103

HUOM! Kurssi on maksuton UEF:n opiskelijoille, jos he suorittavat sen osana yrittäjyysopintoja. Ilmoittautuminen weboodissa.

Opettaja Kareliassa: Mika Pasanen (mika.pasanen(at)karelia.fi)

5210109K Yritysoikeuden perusteet 6 op

Osaamistavoitteet: Tavoitteena on antaa opiskelijalle perusvalmiudet hallita yritystoimintaan liittyviä oikeudellisia osa-alueita. Opiskelija tuntee keskeisiltä osiltaan Suomen oikeusjärjestelmän, oikeudelliset käsitteet ja tärkeimmät yritystoimintaan liittyvät oikeudenalat sekä osaa hahmottaa yritystoimintaa oikeudellisista lähtökohdista.
Sisältö: Oikeudelliset peruskäsitteet, liiketoiminnan ja kilpailun oikeudellinen sääntely: (elinkeinon harjoittaminen, yritysmuodot, yksinoikeudet, kilpailunrajoituslain säännökset ja sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa) kaupankäynnin oikeudellinen sääntely (sopimukset, kuluttajankauppa ja muu kaupankäynti) sekä työsuhteen perusasiat.
Suoritustavat: Kirjallinen kuulustelu
Toteutustavat: Luennot 30 t ja itsenäinen työskentely 130 t
Oppimateriaali: 1) Hoppu – Hoppu, Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet, 16. uud. painos 2016, luvut 1-17. 2) Bruun – von Koskull, Työoikeuden perusteet, 2012, saatavissa sähköisenä Verkkokirjahyllyssä ja 3 ) luentomateriaali. Luentomateriaali on saatavilla moodlessa. Kurssiavain lähetetään sähköpostilla kaikille luennoille ilmoittautuneille luentojen alkaessa. Luennoilla voidaan antaa tehtäviä, jotka hyväksytysti suoritettuaan voi saada lisäpisteitä tenttiin.
Opetuskieli: Suomi
Arvostelu: 0-5
Opettaja: Hanna Savolainen
Ilmoittautuminen ja aikataulu weboodissa.

5215216 Business Project 10 op

Kurssi toteutetaan Savonia-ammattikorkeakoulussa. This course is organized by Savonia University of Applied Sciences

Objectives: The key learning objective will be to gain a real life experience in planning and executing a real business related project. The student will gain basic skills in using project management software. The student will also have an active project group member role at least in the following roles: - planning and organising a given project work to achieve the goals - working proactively and contributing to the project success by having his or her own responsibility area and independent tasks during the execution phase - communicating within the project organisation and group as well as to the external client - contributing to the end reporting of the project in a professional manner.
Content: Project phases, life cycle, roles, resources and risks. Project documentation and the use of project management software. Communication with stakeholders, customers and internally within the team. Cooperative development of knowledge and skills.
Methods: Lectures, literature, exercises, team work. Preselected business cases, choice of a case based on the group's interest. Initial analysis of the situation, setting objectives for the project, planning the implementation. Execution, reporting and presentation of results.
Grading scale: 0-5
Course material: Lecture material provided by tutoring teachers.
Lisätietoja: Tämän kurssin suoritettuaan, opiskelija ei voi sisällyttää opintokokonaisuuteensa opintojaksoa 5215215 Business Draft. Osallistujamäärää voidaan tarvittaessa rajata, ks. tarkemmat tiedot weboodista. Kurssi on osa AMK-kurssivaihtoa.
If you have taken this course you cannot include 5215215 Business Draft in minor studies. If necessary, the number of participants will be restricted. The course is organized by Savonia University of Applied Sciences.

Katso tarkemmat ilmoittautumisohjeet weboodista. See instructions for registration in weboodi.

Opettaja Savoniassa / Teacher in Savonia: Minna Tarvainen (minna.tarvainen(at)savonia.fi)

5212221K Yrityspeli 6 op

Osaamistavoitteet: Kurssilla tutustutaan simulointiohjelman avulla yrityksen taloudelliseen päätöksentekoon. Opiskelijoiden tavoitteena on soveltaa taloustieteiden eri osa-alueilla oppimiaan tietoja ja taitoja yrityksen johtamisessa mahdollisimman hyvään taloudelliseen tulokseen. Lisäksi tavoitteena on opettaa ryhmätyön merkitystä, koordinointitaitoa ja aikataulutusta käytännön päätöksenteossa.
Sisältö: Yksinkertaistetuissa olosuhteissa yritysjohdon päätöksentekoprosessia simulointia. Yrityksen toiminnan analysoiminen ja raportointi.
Suoritustavat: Aktiivinen osallistuminen ryhmätyöskentelyyn, ryhmässä tehtävä raportti ja sen suullinen esittäminen.
Toteutustavat: Luennot 10 t, Ryhmätyöskentely 120 t, Ryhmäkohtainen kirjallinen raportti ja suullinen esitys 30 t.
Oppimateriaali: Yrityspelimallin ohjeet, muu luennoitsijan ilmoittama materiaali.
Arvostelu: 0-5
Vastuuopettaja: Jani Saastamoinen
Lisätietoja: Pidetään yhteisesti molemmille kampuksille/videoneuvotteluyhteys.
Ilmoittautuminen ja aikataulu weboodissa.

5215205 K: High-tech commercialization and entrepreneurship 4 op

Learning outcomes: Student learns to identify business opportunities in R&D results. He/she will get skills for successful commercialization.
Content: Criteria for profitable business is learned and how to become an entrepreneur. A number of practical elements for starting and growing successful business in international market are learned and practiced.
Modes of study: Active participation on lectures and exercises. Written exam
Teaching methods: Lectures and exercises 28 h
Study materials: Lectures, material given in the course, and literature
Evaluation criteria: Scale 0 - 5
Teachers: Jyrki Saarinen
Time: Doctoral studies
Offering data: Every other year
Key words: commercialization, business, entrepreurship, high-tech
Campus: Kuopio campus
Further information: The teaching is in English.
Registration in weboodi.

 

Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii tunnistamaan liiketoimintamahdollisuuksia t&k-tuloksista. Hän saa eväät onnistuneeseen kaupallistamiseen.
Sisältö
: Kurssilla opitaan perusteet kannattavalle liiketoiminnalle ja lähtökohdat yrittäjyyteen. Kurssilla opetetaan ja harjoitellaan käytännön taitoja onnistuneeseen liiketoiminnan aloittamiseen ja kasvattamiseen kansainvälisillä markkinoilla.
Suoritustavat: Osanotto luento-opetukseen sekä harjoitustehtävien teko. Kirjallinen tentti
Toteutustavat: Luentoja ja harjoitustehtäviä 28 h
Oppimateriaalit: Luennot, kurssilla jaettava materiaali ja alan kirjallisuus
Arvosteluperusteet: Arvosteluasteikko 0 - 5
Opettajat: Jyrki Saarinen
Ajankohta: Jatko-opinnot
Tarjontatieto: Kurssi luennoidaan joka toinen vuosi
Avainsanat: liiketoiminta, kaupallistaminen, yrittäjyys, high-tech
Kampus: Kuopion kampus
Lisätietoja: Opetuskieli englanti.

5215218 K: SLUSH - Start-upeista, kasvusta, innovatiivisuudesta

Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy uusien, nopeaa kasvua hakevien, innovatiivisten yritysten toiminnan ajureihin ja haasteisiin. Start-upien toimintaa tarkastellaan yrittäjän/tiimin, rahoittajien ja markkinoinnin/median näkökulmista. Opiskelija osaa analysoida start-upien kasvun ja toiminnan edellytyksiä (mm. rahoitus, markkinointi, verkostoituminen, innovaation kaupallistaminen). Opiskelija verkostoituu erilaisten yhteistyötahojen kanssa.
Sisältö: Opintojaksolla tutustutaan start-upien kasvu- ja toimintaedellytyksiin, rahoitusmahdollisuuksiin, verkostoitumiseen ja markkinointiin.
Suoritustapa: Osallistuminen Slush-tapahtumaan, oppimistehtävä
Toteutustavat: Osallistuminen Slush-tapahtumaan, verkkomateriaali
Oppimateriaali: Ilmoitetaan myöhemmin
Opetuskieli: Suomi/englanti
Arvostelu: hyväksytty/hylätty
Vastuuopettaja: Helen Reijonen
Lisätieto: Kurssi on mahdollista suorittaa ainoastaan osallistumalla SLUSH-tapahtumaan

---

SLUSH – start-ups, growth and innovativeness, 2 credits
Learning outcomes: Students learn about the drivers and challenges related to new, fast-growing, innovative enterprises. Start-ups are examined from the point of views of the entrepreneurs/teams, investors and marketing/media. Students can analyze the prerequisites of start-up growth (with regard e.g. to financing, marketing, networking and commercialization of innovation). Students acquire skills to network with different stakeholders.
Content: Prerequisites of start-up growth, financing possibilities, networking and marketing
Modes of study: Participation in the Slush event, written assignments
Teaching methods: Participation in the Slush event, online material
Material: informed later
Language: Finnish/English
Evaluation criteria: pass/fail
Teacher
: Helen Reijonen
Additional information: In order to be able to take the course the participation to the Slush event is required.

 

AJANKOHTAISTA


Pysy ajan tasalla yrittäjyysasioissa:

UEF Yrittäjyysopinnot Facebook