Matkailualan monitieteiset opinnot

Itä-Suomen, Turun, Tampereen, Lapin yliopistot ja Hanken School of Economics tarjoavat yhdessä Matkailualan monitieteiset opinnot kaikille opiskelijoilleen. Opinnot toteutetaan yhteistyössä digitaalisesti kaikille verkoston jäsenyliopistoille. Opinnot ovat osa Itä-Suomen kauppatieteiden sivuaineopintoja ja Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitos koordinoi opintojen toteuttamista. Tämän digitaalisen opetusverkoston kautta potentiaalisesti kaikkien jäsenyliopistojen opiskelijoiden on mahdollista opiskella matkailualan opintoja.

Matkailualan monitieteiset opinnot tarjoavat monien eri alojen opiskelijoille mahdollisuudet opiskella matkailualan opintoja. Opiskelija perehtyy muun muassa matkailualan liiketoimintaan, matkailuoikeuteen, kestävään matkailuun ja matkailuun ilmiönä. Matkailu oppiaineena tuottaa opiskelijalle uudenlaisen näkemyksen matkailun vaikutuksista ihmisiin, maapalloon ja yhteiskuntaan. Matkailualan opinnot tarjoavat  käytännönläheisen näkökulman, jonka kautta opiskelija pystyy lisäämään uuden ulottuvuuden omaan pääaineeseensa. Opinnot vahvistavat opiskelijan asiantuntijuutta oman pääaineen hyödyntämisessä ja tarjoavat tiedollisia ja taidollisia valmiuksia ymmärtää matkailua niin toimialana kuin ilmiönäkin.

5215800 Matkailualan perusopinnot (väh. 25 op)

Pakollinen opintojakso:
5216709 Introduction to Tourism Studies 5 op (Itä-Suomen yliopisto)

Valitaan vähintään 20 op seuraavista:
Global Tourism Business 5 op (Turun yliopisto)
Matkailu ja oikeus 5 op (Lapin yliopisto)
Johdanto monikulttuurisuuteen ja monikielisyyteen 5 op (Tampereen yliopisto)
Matkailua ajassa – matkailun historialliset ja kulttuuriset ulottuvuudet 5 op (Turun yliopisto)
Trends in Tourism 5 op (Hanken School of Economics)
Matkailu ja kestävyys 5 op (Lapin yliopisto)

Special Theme in Tourism Studies 5 op

Matkailualan perusopinnot -kokonaisuuden opintojaksoja tarjoavat Itä-Suomen yliopisto, Hanken School of Economics, Lapin yliopisto, Tampereen yliopisto ja Turun yliopisto. Opinnot ovat suoritettavissa verkko-opintoina.

Opintojaksot

Introduction to Tourism Studies 5 ECTS (5216709)

Itä-Suomen yliopisto

Learning outcomes

Knowledge related: This course provides the students an overview of central concepts of tourism. During this course the student learns the multidisciplinary characteristics of tourism study. After the course the student knows the most common theoretical approaches to understand toursim phenomena.

Skills related: The student is familiar with basic concepts of tourism study. The student can examine tourism phenomena from various perspectives and search for related information.

Content: Tourism discipline, tourism research, tourism industry, tourism history, tourism business, tourism geography, tourism sociology, international tourism, tourism organizations, tourism as a work, culture tourism, sustainable tourism.

Study Material: 1) Articles 2) Other material

Study Modes: Online independent study

Teaching Methods: Independent reading 105 h, assignments 30 h

Teaching Language: English

Grading: Pass / Fail

Teacher: Juho Pesonen, juho.pesonen@uef.fi

Level: Basic studies

Further information: The course is available both in autumn 2017 and spring term 2018 in UEF Moodle. The new groups start on 5.9.2017 (only UEF students) 15.10.2017, 21.1.2018 or 1.4.2018. The course must be accomplished by July 31, 2018.

Registration:

UEF-students: in UEF WebOodi by 3.9.2017, 15.10.2017, 21.1.2018 or 1.4.2018. You will receive the key to the Moodle course by email after the registration period has ended.

HANKEN, University of Lapland, University of Tampere, University of Turku students:

The registration proceeds in two steps.

 1. Student status to accomplish the course and to receive the UEF account. Fill in the form by 30.9.2017, 7.1.2018 or 18.4.2018 in this link. Please note: Attach to the form a copy of  the Certification of student status. For further details contact Juho Pesonen.

The student office of the University of Eastern Finland will send you an email and further instruction how to activate your UEF account and register to the course at UEF WebOodi. The student status is valid until July 31, 2018.

 1. Register at UEF WebOodi to Introduction to Tourism Studies either by 15.10.2017, 21.1.2018 or 1.4.2018. You will receive the key to the Moodle course by email to your UEF student email address.

 

Global Tourism Business 5 ECTS

Turun yliopisto

Learning outcomes

Knowledge related:

The course introduces students to the basic concepts and themes of tourism and hospitality as a significant global industry and a model example of the experience economy. During the course the student learns the geographical patterns of international tourism, characteristics of the tourism and hospitality companies as well as the multifaceted tourism cluster that is formed by these companies but includes also a wide range of other organizations and actors.

Skills related:

The student is familiar with the basic assumptions of the global tourism business and understands the characteristics, development and significance of the tourism and hospitality industry and its linkages to various other industries.

Content:

Global tourism business, the experience economy, geographical patterns of international tourism, the structure of tourism and hospitality industry, tourism destinations, attractions and products, the hospitality sector and tourism transport, tourism and the public sector.

Study Material: 1) The Business of Tourism (10th ed.) Holloway & Humpreys 2016, 2) Other material.

Study Modes: Online lectures, independent study, group and individual assignments

Teaching Methods:  Online lectures 4 h, Independent reading and assignments 130 h.

Teaching Language: English

Grading: 1–5

Teacher: Juulia Räikkönen,

Level: Basic studies

Available: Autumn 2017 (period 2)

Registration: Link to the University of Turku

Matkailu ja oikeus 5 op (OTMVAL0008)

Lapin yliopisto

Tavoite:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata matkailua toimialana koskevan lainsäädännön pääpiirteissään, tunnistaa matkailun kannalta relevantin eri oikeudenalojen sääntelyn sekä osaa arvioida ja analysoida matkailun palveluliiketoimintaa ymmärtäen lainsäädännön asettamat edellytykset ja velvoitteet. Hyvän arvosanan saadakseen opiskelija osaa myös tarkastella matkailuliiketoimintaa kansallisten ja kansainvälisten oikeudellisten kysymysten näkökulmasta niin matkailijoiden matkailuelinkeinonharjoittajien kuin viranomaisten kannalta ja pohtia kriittisesti oppimaansa ja soveltaa sitä arkipäivän matkailuilmiöihin, esim. konfliktitilanteisiin ratkaisumalleja esittäen.

Sisältö:

Johdatus matkailuoikeuteen ja sen opiskeluun, matkailijan kuluttajansuoja ja muut oikeusturvakysymykset, matkailuelinkeinotoimintaa koskeva oikeudellinen sääntely, yrityshallinta ja turvallisuus, maa-alueiden matkailukäyttö ja luonnonsuojelu, matkailun verotuskysymykset, matkailuun liittyvät kansainväliset sopimukset ja muu valtioiden välinen yhteistoiminta, Euroopan unionin vaikutukset matkailualalla. 

Toteutus ja työmuodot:

verkkotyöskentely (omatoimista opiskelua ja/tai ryhmätyöskentelyä noin 100 t). Verkkotyöskentelyyn kuuluu sekä verkkokeskusteluja että oppimistehtävien tekemistä. Oheiskirjallisuutena käytetään kirjaa Lohiniva-Kerkelä, M., (toim.), Matkailuoikeus, Rovaniemi 2012 ja muuta Optiman työtilassa ilmoitettua materiaalia.

Vaadittavat suoritukset:

Aktiivinen osallistuminen verkkotyöskentelyyn. Verkossa erikseen osoitettavat tehtävät.

Arviointi: 0-5

Arviointiin vaikuttavat annettujen tehtävien suorittaminen, aktiivisuus verkkokeskusteluissa sekä kirjallisissa tehtävissä osoitettu perehtyneisyys asiaan. Arviointia suoritetaan myös itsearviointina.

Ajankohta: Kevätlukukausi

Vastuuhenkilö:  Mirva Lohiniva-Kerkelä (oikeustieteiden tiedekunta)

Opetuskieli: Suomi

Ilmoittautuminen: Lokakuun 2017 loppuun mennessä Anne-Marie Pekkalalle (anne-marie.pekkala@ulapland.fi)

Linkki WebOodi, Lapin yliopisto

Johdanto monikulttuuriseen ja monikielisyyteen 5 op

Tampereen yliopisto

Tavoite:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa monikulttuurisuuden ja monikielisyyden tutkimuksen keskeisiä kysymyksiä. Hän osaa myös määritellä monikulttuurisuuden ja monikielisyyden tutkimuksen keskeisiä käsitteitä sekä ymmärtää erilaisten lähestymistapojen merkityksen aihealuetta tutkittaessa. Opiskelija osaa hahmottaa monikulttuurisuuden ja monikielisyyden merkityksiä sekä paikallisesti että globaalisti.

Sisältö:

Opintojaksolla perehdytään monikulttuurisuuteen ja -kielisyyteen usean eri tieteenalan näkökulmista. Opintojaksolla pohditaan erityisesti monikulttuurisuuden historiaa Suomessa ja muualla, kielipolitiikkaa ja -ideologiaa, monikulttuurista koulua ja työelämää, rasismia ja maailmankuvaa, maahanmuuttoa, sekä median, kirjallisuuden ja elokuvan luomia kuvia ja kertomuksia monikulttuurisuudesta.

Suoritustapa: Sähköinen tentti (Tampereen yliopiston tiloissa) tai Moodle-tentti (Moodle-tentti vain muille kuin TaY:n omille opiskelijoille)

 • Rastas Anna, Huttunen Laura & Löytty Olli toim. Suomalainen vieraskirja: Kuinka käsitellä monikulttuurisuutta. Vastapaino 2005.
 • Martikainen Tuomas, Saukkonen Pasi & Säävälä Minna, toim. Muuttajat: Kansainvälinen muuttoliike ja suomalainen yhteiskunta. Gaudeamus 2013. Luvut 8-9, 11, 15.
 • Saukkonen, Pasi. Erilaisuuksien Suomi: Vähemmistö- ja kotouttamispolitiikan vaihtoehdot. Gaudeamus 2013. Luku 6.
 • Grönstrand Heidi, Kauranen Ralf, Löytty Olli, Melkas Kukku, Nissilä Hanna-Leena & Pollari Mikko. Kansallisen katveesta: Suomen kirjallisuuden ylirajaisuudesta. SKS 2016. Johdanto.
 • Koskinen Kaisa, toim. Tulkattu Tampere. Tampere University Press 2013. Sivut 106-160.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö: Hanne Juntunen

Ajankohta: syys- ja kevätlukukausi

Ilmoittautuminen: Tampereen yliopiston opiskelijat ilmoittautuvat tenttiin kuten muihinkin sähköisiin tentteihin. Muiden yliopistojen opiskelijoiden tulee hakea vierailevan opiskelijan opinto-oikeutta e-lomakkeella (https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/19522/lomake.html). Kun opinto-oikeus on myönnetty, opiskelijalle lähetetään tarkemmat ohjeet.

Matkailua ajassa - matkailun historialliset ja kulttuuriset ulottuvuudet 5 op

Turun yliopisto

Osaamistavoitteet

Kurssilla opittavat tiedot:

Opiskelija tutustuu matkailuun historiallisena ja kulttuurisena ilmiönä. Hän osaa hahmottaa nykyisiä matkailutrendejä osana matkailun historian pitkäaikaisia kehityslinjoja ja nähdä matkailun tulevaisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee matkailun historian keskeisiä käsitteitä sekä erilaisia matkailukäytäntöjä ja -toimijoita.

Kurssilla opittavat taidot:

Opiskelija osaa tarkastella kriittisesti matkailun eri muotoja historiallisessa ja kulttuurisessa kontekstissaan sekä kykenee hahmottelemaan niiden mahdollisia tulevaisuuksia.

Sisältö:

Opintojaksolla perehdytään matkailun historiallisiin vaiheisiin ja toimijoihin. Jakson aikana tarkastellaan historian, kulttuurin ja perinteen hyödyntämistä matkailussa erityisesti autenttisuuteen, alkuperäisyyteen ja historiakulttuuriin liittyvien kysymysten avulla.

Oppimateriaalit: Verkkoaineistot ja oheislukemistot, jotka ilmoitetaan tarkemmin opintojakson verkkoalustalla.

Toteutustapa: Itsenäinen verkko-opiskelu ja pienryhmätyöskentely verkossa. Opiskelijan työn kokonaismäärä on 135 tuntia.

Opetuskieli: Suomi, osa aineistoista englanniksi

Arviointi: 0-5

Opettajat: Yhdyshenkilö Leila Koivunen. Tuutoriopettajat Turun yliopiston yleisestä historiasta, kansatieteestä ja maisemantutkimuksesta.

Opintotaso: Perusopinnot

Lisätiedot: Ajankohta Kevät 2018 (3-4 periodit)

Ilmoittautuminen: Linkki Turun yliopisto.

Trends in Tourism5 ECTS

Hanken School of Economics

Contents:

Trends inform tourism firms and organizations what is happening in society at large and in specific sectors. For enhanced competitiveness tourism firms have to stay tune to existing trends and spot new opportunities in emerging ones. Methods and tools for trend analysis are discussed and practiced, and trends in tourism scrutinized. Tourism being an interdisciplinary phenomenon, trends for analysis, in this course, are sought from the areas of consumer behavior, communication and technology, and socio-cultural research. Based on this, options for sustainable tourism development are discussed.

Learning goals:

The student understands the logic of trend analysis, and can describe, explain and use trends for sustainable tourism development.

Learning Objectives:

After the course, the student can:

 • Identify and describe trends in tourism
 • Use different methods and tools for trend analysis
 • Plan and practice trend analysis 
 • Give tourism policy recommendations
 • Show communication skills in various forms and for various purposes

Language of Instruction: English

Total Student Workload:

 • 107 hours, on-line course
 • Scheduled (contact) hours: 0 h
 • Non-scheduled work: 107 h

Instruction:

The course consists of 4 on-line sections. Each section comprises of a reading package and an appending assignment.

Literature:

OECD Tourism Trends and Policies 2016, Highlights.

https://www.oecd.org/industry/tourism/Tourism2016-Highlights_Web_Final.pdf

UNWTO Sustainable Tourism Development 2013

http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284415496

Additional reading, selected articles (max 100 pages)

Evaluation and Examination:

Evaluation is based on a written e-exam (60%) and assignment (40%)

Instructor: Peter Björk,  peter.bjork@hanken.fi

Additional Information: This is a Master level course.

All assignments are valid for one academic year, thereafter if the course is not completed it has to be retaken.

Available: Autumn termn 2017 (1-2 periods)

Registration: Link to instructions.

 

Matkailu ja kestävyys 5 op (YMAT0114)

Lapin yliopisto

Tavoite:

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija kestävän matkailun periaatteisiin sekä matkailun kestävään kehittämiseen. Kurssitehtävien tavoitteena on kehittää erityisesti kriittisen ajattelun taitoja, kirjallisia argumentointitaitoja sekä kirjallisten kokonaisuuksien hahmottamista.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • kuvata ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti, poliittisesti ja taloudellisesti kestävän matkailun käsitteet ja periaatteet
 • tunnistaa matkailun kestävään kehittämiseen vaikuttavat tekijät
 • nimetä matkailualaan liittyviä toimijoita sekä toimintaintressejä ja kertoa niihin liittyvistä konflikteista
 • kuvata matkailun toimijoiden oikeuksia ja velvollisuuksia kestävyyden kannalta
 • esitellä kestävyyden ja vastuullisuuden käsitteiden erot
 • analysoida kriittisesti matkailun kestävyyden toteutumista.

Sisältö:

Matkailun kestävyyden periaatteet, matkailun kestävä kehittäminen, paikallinen luonto ja kulttuuri matkailun vetovoimatekijöinä, matkailun ja muiden elinkeinojen yhteensovittaminen, kestävyyden indikaattorit, erilaisten käyttäjien ja sidosryhmien intressit ja tarpeet, matkailullinen maankäyttö, jakamistalous matkailussa, matkailun esteettömyys.

Opetus- ja työmuodot:

Lähiopetustunteja on noin 20 (vaihtoehtoisesti verkossa). Lisäksi aihepiiriin tutustutaan lähialueelle tehtävällä retkellä. Opintojakso suoritetaan luentoihin ja kirjallisuuteen perustuvalla esseellä (YMAT1114A) sekä kirjallisuustentillä (YMAT1114B). Itsenäistä työskentelyä annettujen ohjeiden mukaan noin 115 t.

Vaadittavat suoritukset:

Essee (3 op) ja kirjallisuustentti (2 op). Kirjallisuustentti suoritetaan sähköisenä tenttinä tenttiakvaariossa tai verkossa.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

Goodwin, H. (2011). Taking responsibility for tourism. Oxford: Goodfellow Publishing.

Gössling, S., Hall, C. M. & Scott, D. (2015). Tourism and water.  Bristol: Channel View Publications.

Jokimäki, J. & Kaisanlahti-Jokimäki, M-L. (toim.) (2007). Matkailualueiden kestävyyden indikaattorit. (Arktisen keskuksen tiedotteita 50.) Rovaniemi: Lapin yliopisto.

Leslie, D. (Ed.) (2012). Responsible tourism: Concepts, theory and practice.  Wallingford: CABI.

Tentittävä kirjallisuus:

Tuulentie, S. (2009). Turisti tulee kylään: Matkailukeskukset ja lappilainen arki. Jyväskylä: Minerva.

Becken, S. (2015). Tourism and oil: Preparing for the challenge. Bristol: Channel View Publications.

Ajankohta: Kevätlukukausi

Vastuuhenkilö: Matkailututkimuksen yliopisto-opettaja

Opetuskieli: Suomi

Ilmoittautuminen: Lokakuun 2017 loppuun mennessä Anne-Marie Pekkalalle (anne-marie.pekkala@ulapland.fi)

Linkki WebOodi, Lapin yliopisto

Special Theme in Tourism Studies 5 ECTS

Itä-Suomen yliopisto

Ilmoitetaan syksyn 2017 aikana, onko keväällä 2018 tarjolla.

Learning outcomes

Knowledge related:

This course provides students knowledge on a special topic in tourism studies. The topic can vary every year and the students are information about the topic in the course website.  

 

Skills related:

The skills related to this course are focusing on a single particular topic in the tourism field.    

Content:

Tourism discipline, tourism research, tourism industry, tourism history, tourism business, tourism geography, tourism sociology, international tourism, tourism organizations, tourism as a work, culture tourism, sustainable tourism

Study Material: Online material, books, articles

Study Modes: Online independent study

Teaching Methods: Independent reading 135 h

Teaching Language: Finnish or English

Grading: Pass / Fail.

Teacher: Juho Pesonen, juho.pesonen@uef.fi

Level: Basic studies

 

Further information: Will be announced during the autumn, whether it is available during the spring 2018.