Tutkielma

Jokaisen tutkinnon loppuvaiheessa opiskelija kirjoittaa tutkielman. Akateeminen tutkielma on määräaiheesta laadittu kirjoitus, jossa tutkitaan jotain tutkimusongelmaa tai hypoteesia.

Kandidaatin tutkintoa varten kirjoitetaan lyhyt kandidaatintutkielma ja maisterin tutkintoa varten laaditaan pro gradu -tutkielma. Sekä kandidaatin tutkielmaan että pro graduun kuuluu kypsyysnäyte.

Jatkotutkintojen opinnäytteitä ovat lisensiaatintyö ja tohtorin väitöskirja. Lisätietoja filosofisessa tiedekunnassa suoritettavista jatkotutkinnoista löytyy yliopiston Tohtorikoulu-sivuilta.

Plagiaatintunnistus

Yliopistossa valmistuville alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytteille tehdään alkuperäisyyden tarkastus.

Itä-Suomen yliopistossa käytettävä sähköinen plagiaatintunnistusjärjestelmä on Turnitin. Järjestelmää voidaan käyttää alkuperäisyyden tarkistuksen lisäksi apuvälineenä ohjattaessa opiskelijoita mm. lainausten ja lähdeviittausten oikeaoppiseen käyttöön hyvässä tieteellisessä tekstissä.

Järjestelmä on integroitu toimivaksi verkko-oppimisympäristö Moodlessa.