Erityispedagogiikan sivuaineopinnot

Erityispedagogiikan perus-, aine- ja syventävät opinnot sivuaineopintoina

Erityispedagogiikan perus-, aine- ja syventäviin opintoihin on vapaa sivuaineopiskeluoikeus kaikilla Itä-Suomen yliopiston pääaineopiskelijoilla.

Erityispedagogiikan perusopinnot (25 op) suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja osaa määritellä kasvatuksen ja opetuksen erityispedagogisen perustan ja sen yhteiskunnallisen tehtävän. Opiskelija on perehtynyt erityispedagogiikan merkitykseen elämän eri vaiheissa.

Aineopintokokonaisuuden opintoihin (35 op) voivat ilmoittautua opiskelijat, jotka ovat suorittaneet erityispedagogiikan perusopintokokonaisuuden opinnot.  Aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa määritellä keskeiset oppimisen vaikeudet ja tunnistaa niiden taustalla olevia tekijöitä. Opiskelija osaa käyttää teoreettista ja tutkimusmenetelmätietoa tieteellisen raportin laatimisessa.

Syventäviin opintoihin (60 op) voivat ilmoittautua opiskelijat, jotka ovat suorittaneet erityispedagogiikan aineopintokokonaisuuden opinnot. Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija osaa analysoida teoreettiseen tietoon pohjautuen toiminta- ja oppimisympäristön merkitystä yksilölliselle oppimiselle, kasvulle ja kehitykselle. Opiskelija osaa soveltaa tieteellisten menetelmien tuntemustaan sekä tieteellisen viestinnän taitoja tutkielman suunnittelussa ja teossa.

Erityispedagogiikan sivuaineopinnot eivät tuota opetustoimen henkilöstön kelpoisuusasetuksen (986/1998) mukaista erityisopettajan kelpoisuutta.

Erityisopettajan sivuaineopinnot (ERO-sivuaine)

Erityisopettajan sivuaineopinnot (ERO-sivuaine) ovat erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (60 op). Opintojen tuottamaan kelpoisuuteen vaikuttavat opiskelijan muut opinnot (A opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta (105/2012) 8 §).

Erityisopettajan sivuaineopintoihin voivat hakeutua Itä-Suomen yliopiston luokanopettajaopiskelijat sekä perustutkinto-opiskelijat, joilla on

  1. opinto-oikeus opettajan pedagogisiin opintoihin Itä-Suomen yliopistossa tai  
  2. jo aiemmin yliopistossa suoritetut opettajan pedagogiset opinnot (60 op).

Opintoihin haetaan OPESIVUAINE-haussa. Hakuaika alkaa 1.3.2018 ja päättyy 31.3.2018 klo 16.00. Hakeminen tapahtuu hakuaikana WebOodissa koodilla OPESIVUAINE. Lisätietoja erityisopettajan sivuaineopintojen valintamenettelystä julkaistaan viimeistään tammikuussa Filosofisen tiedekunnan sivuaineoppaassa.

 

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan sivuaineopinnot (VEO-sivuaine)

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan sivuaineopinnot ovat sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen (608/2005) 2 §:n mukainen 60 opintopisteen laajuinen erikoistumiskoulutus lastentarhanopettajille. Koulutus antaa ammatilliset valmiudet ja kelpoisuuden erityisopetuksen tehtäviin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.

Opintoihin haetaan OPESIVUAINE-haussa. Hakuaika alkaa 1.3.2018 ja päättyy 31.3.2018 klo 16.00. Hakeminen tapahtuu hakuaikana WebOodissa koodilla OPESIVUAINE. Lisätietoja varhaiskasvatuksen erityisopettajan sivuaineopintojen valintamenettelystä julkaistaan viimeistään tammikuussa Filosofisen tiedekunnan sivuaineoppaassa.

Lisätietoja

Opetus-ja tutkimushenkilöstö
Hallinto- ja toimistohenkilöstö