Tieto- ja viestintäteknologian ankkurointia ilmiöpohjaiseen oppimiseen alkuopetuksessa

Tavoitteena on löytää uusia tapoja ymmärtää ilmiöpohjaista oppimista suunnittelemalla ja toteuttamalla tutkimusperustaisia pedagogisia käytänteitä yhteistyössä oppilaiden kanssa. Hanke toteutetaan alkukasvatuksessa vuosiluokilla 1-2 ympäristötiedon, kuvataiteen ja äidinkielen oppiainerajoja hälventäen. Hanke toteutetaan Joensuun normaalikoulun ja Itä-Suomen yliopiston soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston yhteistyönä.

Kehittämiskohteina ovat opetuksen ja oppimisen menetelmät, pedagoginen toimintakulttuuri, oppimisympäristö sekä tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttö. Hankkeessa pyritään löytämään opettajia, oppilaita ja opettajaopiskelijoita hyödyttäviä menetelmiä.