Oppilaan lukuvuosittaiset arviointikäytänteet 

Oppilaan arviointijärjestelmä vuosiluokilla 1.–6. 

1. Lukuvuoden alussa tiedotetaan oppilaalle ja hänen huoltajalleen kunkin luokka-asteen keskeiset tavoitteet, sisällöt ja hyvä osaaminen sekä arvioinnin perusteet. 

2. Ensimmäisen vuosiluokan alussa oppilas ja hänen huoltajansa kutsutaan arviointikeskusteluun, jossa huoltajalla on mahdollisuus välittää opettajalle tietoja oppilaan esiopetuksesta. 
Kaikilla luokka-asteilla käydään joulu-tammikuun aikana oppilaan ja opettajan välinen arviointikeskustelu, johon oppilaan huoltajat ja oppilasta opettavat opettajat voivat osallistua. Arviointikeskustelussa käsitellään oppilaan edistymistä, vahvuuksia sekä niitä oppimisen osa-alueita, joita on kehitettävä. Arviointikeskustelussa keskustellaan oppilaan itsearvioinnista, johon huoltaja tutustuu ennen keskustelua. Huoltajalla on mahdollisuus kommentoida oppilaan tekemää arviointia sekä antaa oma arviointinsa. Arviointikeskustelun yhteydessä opettaja antaa oppilaalle/huoltajalle kirjallista palautetta oppilaan edistymisestä. 

3. Tarpeen mukaan voidaan oppilaalle/huoltajalle järjestää muitakin arviointikeskusteluja. 

4. Oppilaalle ja hänen huoltajalleen annetaan monipuolista arviointipalautetta. Palaute voidaan antaa erilaisin kokein, tiedottein, keskusteluissa tai muilla tavoin. 

5. Oppilaalle luodaan lukuvuoden aikana ikäkauden mukaan edellytyksiä itsearviointitaitojen kehittämiseen. 

6. Lukuvuoden päätteeksi annetaan oppilaalle/huoltajalle lukuvuositodistus. Arviointi on vuosiluokilla 1.–3. sanallinen ja vuosiluokilla 4.–6. numeerinen. 

Oppilaan arviointijärjestelmä vuosiluokilla 7.–9. 

1. Lukuvuoden alussa tiedotetaan vanhemmille ja oppilaille kullakin luokka-asteella opiskeltavien oppiaineiden keskeiset tavoitteet, sisällöt, hyvän osaamisen ja päättöarvioinnin kriteerit ja arvioinnin perusteet. 

2. Seitsemännen luokan syyslukukauden aikana luokanohjaaja käy arviointikeskustelun oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa. Arviointikeskustelussa käsitellään oppilaan koulutyöskentelyä, kodin ja koulun välistä yhteistyötä sekä mahdollisia erityiskysymyksiä. 

3. Oppilaalle ja hänen huoltajalleen annetaan monipuolista arviointipalautetta. Kunkin jakson päätteeksi annetaan jaksotodistus, jossa tiedotetaan myös oppilaan poissaoloista. Oppiaineet arvioidaan numeerisesti ja arvosana merkitään siihen jaksotodistukseen, jonka aikana kurssin tuntimäärä tulee täyteen. Viimeisen jakson todistus on samalla lukuvuositodistus, jossa myös käyttäytyminen arvioidaan numeerisesti. Käyttäytymisen arviointiin osallistuvat kaikki oppilasta opettavat opettajat. 

4. Oppilaan työskentelystä eri oppiaineissa annetaan oppilaalle ja hänen huoltajalleen tietoja oppiaineiden erilaisten tuotosten (kokeet, raportit jne.) yhteydessä sekä mahdollisesti yhteisellä tiedotteella. 

5. Oppilaalle tarjotaan lukuvuoden aikana erilaisia mahdollisuuksia toteuttaa itsearviointia ja kehittää itsearviointitaitojaan.