Arvioinnin periaatteet

Opintojen aikaisen arvioinnin tulee olla kannustavaa, totuudenmukaista ja perustua monipuoliseen näyttöön. Arvioinnin tulee kohdistua oppilaan oppimiseen ja edistymiseen oppimisen eri osa-alueilla. Arvioinnin avulla opettaja ohjaa oppilasta tiedostamaan omaa ajatteluaan ja toimintaansa sekä auttaa häntä ymmärtämään oppimistaan.

Oppilaan edistymistä, työskentelyä ja käyttäytymistä arvioidaan suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin ja kuvauksiin oppilaan hyvästä osaamisesta. Numeroarvostelua käytettäessä hyvän osaamisen kuvaus määrittelee tason arvosanalle kahdeksan (8). Myös sanallisessa arvioinnissa se on arvioinnin perusta kuvattaessa, miten oppilas on saavuttanut tavoitteet. Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta on laadittu jokaisen oppiaineen osion päätteeksi tuntijaon nivelkohtaan. Valinnaisten aineiden arviointi ilmenee kurssin sisällönkuvauksen yhteydessä.

Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulussa oppiaineet arvioidaan sanallisesti vuosiluokilla 1.–7. ja numeerisesti vuosiluokilla 8.–9.

Numeroarvosana kuvaa osaamisen tasoa. Sanallisella arvioinnilla voidaan kuvata myös oppilaan edistymistä ja oppimisprosessia. Yhteisten aineiden arvioinnissa todistuksissa käytetään numeroarvostelua kahdeksannelta vuosiluokalta alkaen. Sanallista arviointia käytettäessä lukuvuositodistuksesta käy ilmi, onko oppilas saavuttanut vuosiluokan tavoitteet hyväksytysti.

Arviointipalautetta annetaan oppilaalle ja hänen huoltajalleen lukuvuositodistusten lisäksi riittävästi ja monipuolisesti. Tietoa annetaan oppilaan edistymisestä, vahvuuksista sekä niistä oppimisen alueista, joita on kehitettävä. Arviointipalautetta voidaan antaa välitodistuksin, erilaisin tiedottein ja arviointikeskusteluissa tai muilla tavoin.

Normaalikoulun uudesta arviointijärjestelmästä  löydät lisää tietoa Itä-Suomen yliopiston peda.netistä.

Vuosiluokilla 1-6 siirrytään uusien perusteiden mukaiseen opetussuunnitelmaan 1.8.2016. Yläkoulun vuosiluokat siirtyvät siihen sen jälkeen lukuvuosittain vuosiluokka kerrallaan. Kuudennet vuosiluokat siirtyvät ympäristöoppiin vasta 2017-18.