Luokanopettajakoulutuksen tutkiva opettajuus

2310235 Tutkiva opettajuus (H3), 7OP

Tutkiva opettajuus -harjoittelun suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella opiskelu- ja oppimisprosessia teoreettisen tiedon pohjalta. Lisäksi hän osaa  muun muassa käyttää opetussuunnitelmaa luovasti, ratkaista pedagogisia kysymyksiä tutkivan ja kokeilevan työskentelyn avulla sekä tunnistaa oppilashuollon kysymyksiä ja tehdä moniammatillista yhteistyötä. Opiskelija osaa analysoida ohjaamisen ja arvioinnin taitojaan, omaa opettajuuttaan sekä yhdistää oman toimintansa yhteiskunnalliseen kontekstiin.

Tutkiva opettajuus -harjoittelun toimintasuunnitelma (docx)

Harjoittelun aikataulut

Tehtävät ja ohjeet: