Aineenopettajakoulutuksen tutkiva opettajuus

2310235 Tutkiva opettajuus, 7 op

Teema: Luovuus ja tutkiva opettajuus

Suoritettuaan Tutkiva opettajuus -harjoittelujakson opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida oppijakeskeistä ja yhteisöllistä oppimista tutkivan opettajuuden lähtökohdista. Opiskelija osaa hyödyntää opetuksessaan erilaisia oppimisympäristöjä sekä monipuolista tieto- ja viestintäteknologiaa. Opiskelija osaa soveltaa yhteisopettajuutta sekä toteuttaa tätä hyödyntäen luovaa ilmaisua ja ongelmanratkaisua vahvistavia ja tukevia työtapoja.

Opiskelija osaa reflektoida pedagogista ajatteluaan, toimintaansa ja oman opettajuutensa kehittymiseen liittyviä ratkaisujaan tutkimukseen ja kokemukseen perustuvan tiedon avulla. Opiskelija tunnistaa erilaisten oppijoiden tuen tarpeita sekä soveltaa työssään harjoittelupaikassa toteutettavia tuen käytänteitä. Opiskelija osaa toimia vastuullisesti kouluyhteisössä ja yhteistyöverkoissa yhdessä oppimista ja yhteisöllisyyttä arvostaen ja kehittäen.

Tutkiva opettajuus -harjoittelun toimintasuunnitelma

Harjoittelun aikataulut

Vuoden 2018 harjoittelun aikataulut päivitetään sivuille viimeistään kaksi viikkoa ennen harjoittelun alkua.

Liitteet: