Tutkimus

Tilan, ajan ja ympäristön keskinäiset vaikutukset ovat tutkimuksemme keskiössä. Keskitymme rajojen ja syrjäseutujen, ympäristön ja kestävän kehityksen sekä hyvinvoinnin tutkimiseen. Tutkimustamme leimaa vahva tieteidenvälinen ote. Laitoksella tehtävä tutkimus kytkeytyy yliopiston kansainvälisen huipputason tutkimusalueeseen Rajat, liikkuvuus ja kulttuurien kohtaaminen (BOMOCULT).  Tutkimusta tehdään myös yliopiston kehittyneellä, vahvalla Luonnonvarojen kestävän hallinnan (SGRN) teema-alueella. Laajemmin yhteiskunta- ja kulttuuritieteellinen ympäristö- ja luonnonvaratutkimus kytkeytyy Luonnonvarat, ympäristö ja yhteiskunta -instituutin (LYY) muodostaman monitieteisen verkostoston puitteissa tehtävään tutkimukseen.

Historian tutkimus painottuu eurooppalaisen yhteiskuntakehityksen ja kulttuurin sekä luonnonresurssien käytön tarkasteluun aina Jäämeren rannoilta Itämerelle. Keskeisiä historiallisen tutkimuksen osaamisen alueitamme ovat:

  • rajat ja raja-alueet
  • eurooppalainen valtionmuodostus
  • koulutuksen historia
  • terveys ja hyvinvointi.

Maantieteen alan tutkimustamme luonnehtivat maantieteen ja yhteiskuntamaantieteen tutkimusasetelmien lähtökohtainen vuorovaikutteisuus, vahva tieteidenvälisyys ja kansainvälisyys sekä paikallinen-globaali -asetelma.  Keskeisiä tutkimusalueitamme ovat:

  • yhteiskuntamaantiede
  • sosio-ekologinen luonnonvara- ja ympäristömaantiede
  • reuna-alueiden maantiede.

Ympäristöpolitiikassa kattavana teemanamme on luonnonvarojen hyödyntämisen yhteiskunnallisten kytkentöjen tutkimus. Tutkimuksemme voidaan jakaa seuraaviin ympäristöpoliittisiin aihealueisiin:

  • kaivostoiminnan yhteiskuntatieteellinen tutkimus
  • metsänkäytön ja maaseudun yhteisöjen tutkimus
  • ilmastonmuutoksen paikallisten ratkaisujen tutkimus.

Laitoksemme oppiaineista maantiede on tieteenalana sijoittunut 200 parhaan joukkoon maailmassa vuosina 2012–2015 julkistetuilla QS World Rankings -listoilla.