Opinto-oikeudet

Tiedekunnassa suoritettavat tutkinnot ja kampusten välinen siirtyminen

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa voi suorittaa hallintotieteiden, humanististen tieteiden, kauppatieteiden, luonnontieteiden, terveystieteiden ja yhteiskuntatieteiden kandidaatin sekä oikeusnotaarin tutkinnot, ja lisäksi filosofian, hallintotieteiden, kauppatieteiden, oikeustieteen, terveystieteiden ja yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnot.

Kahdella kampuksella toimivia pääaineita ovat kauppatieteet, sosiologia ja yhteiskuntapolitiikka.

Kauppatieteellisen koulutusalan sisällä opiskelijalla on mahdollisuus siir­tyä kampukselta toiselle kandidaattiopintojen jälkeen (yliopiston hallituksen pää­tös 25.2.2009). Opiskelijalta voidaan edellyttää uuden teema-alueen aineopintojen (tai osan niistä) suorittamista, jotta opiskelijalla on tarvittavat tiedolliset ja taidolli­set valmiudet syventävien opintojen suorittamiseen.

Opinto-oikeuden muuttaminen ja opintojen suorittaminen valmistumisen jälkeen

Siirto suorittamaan pelkkää maisterin tutkintoa. Opiskelija, joka on valittu suorittamaan sekä kandidaatin ja maisterin tutkintoa, voidaan dekaanin päätöksellä siirtää suorittamaan ainoastaan maisterin tutkintoa (maisteriopinnot),

  1. jos hän opiskelijaksi valintahetkellä olisi voinut tulla valituksi maisteriopintoihin siten, että täydentäviä opintoja olisi määritelty enintään 60 opintopistettä tai
  2. jos valintaperusteita muutetaan siten, että opiskelija tulisi uudelleen hakiessaan valituksi suoraan maisterin tutkintoa suorittamaan
  3. muusta erityisestä syystä.

Opinto-oikeuden muutos voi edellyttää tutkintoon sisältymättömiä täydentäviä opintoja.

Siirtoa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella tai yliopiston hakulomakkeella, joka löytyy Kamusta. Lisätietoja antavat koulutuspäällikkö ja opintokoordinaattori.

Ympäristöpolitiikka ja -oikeus -pääaineopiskelijat, joiden opinto-oikeus pääaineessa ympäristöpolitiikka ja -oikeus (oikeustieteet tai yhteiskuntapolitiikka) on alkanut ennen 1.8.2011, voivat vaihtaa pääainetta, tutkintonimikettä ja tutkintorakennetta opetussuunnitelman 2011–2012 mukaiseksi eli he voivat vaihtaa ns. uuteen tutkintorakenteeseen ja HTK-/HTM-tavoitetutkintoon. Opinto-oikeuden muutos voi edellyttää tutkintoon sisältymättömiä täydentäviä opintoja. Lisätietoja ympäristöpolitiikan ja -oikeuden amanuenssilta.

Opiskelijalla on valmistuttuaan oikeus suorittaa opintoja sen lukukauden loppuun asti, jonka aikana hän on valmistunut (tutkintosääntö 15 §).

Tutkintojen tavoitteelliset suoritusajat ja lisäajan hakeminen

Korkeakoulututkintojen tavoitteellisista suorittamisajoista ja opiskeluoikeudesta säädetään yliopistolain (558/2009) 40 ja 41 §:ssä. Tutkinnoille säädetyt tavoiteajat koskevat opiskelijoita, jotka ovat valittu tutkinto-opiskelijoiksi 1.8.2005 tai sen jälkeen. Tavoiteajat eivät koske niitä opiskelijoita, jotka ovat siirtyneet vanhan tutkintoasetuksen mukaisesta tutkintorakenteesta uuden tutkintoasetuksen mukaiseen tutkintoon.

Kandidaatin tutkinnon tavoitteellinen suorittamisaika on kolme lukuvuotta. Maisterin tutkinnon tavoitteellinen suorittamisaika on kaksi lukuvuotta. Sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinnot viimeistään kahta vuotta niiden yhteenlaskettua tavoitteellista suorittamisaikaa pidemmässä ajassa. Opiskelijoilla, jotka on valittu suorittamaan sekä alemman että ylemmän korkeakoulututkinnon, on oikeus suorittaa tutkinnot yhteensä seitsemässä lukuvuodessa.

JOO-opinnot

Valtakunnallisen JOO-sopimuksen perusteella opiskelija, jolla on tutkinnon suorittamisoikeus jossakin suomalaisessa yliopistossa, voi hakea määräaikaista oikeutta suorittaa tutkintoonsa sisällytettäviä opintoja toisessa suomalaisessa yliopistossa. Hakuaika Itä-Suomen yliopiston puoltokäsittelyä varten päättyy vuosittain 31.3. ja 30.9. Opiskelijan täytyy itse ottaa selvää kohdeyliopiston hakuajoista. JOO-opinto-oikeutta ei myönnetä, mikäli haettua ainetta opetetaan kotiyliopistossa.

Joustavan opinto-oikeuden valtakunnallinen verkkopalvelu (JOOPAS) löytyy www-osoitteesta joopas.fi. JOO-opintoihin haetaan paperilomakkeella, jonka löydät täältä >

Lisätietoja JOO-opinnoista saat osoitteesta www.uef.fi/fi/opiskelu/joo-opinnot sekä tiedekunnasta Tuula Honkaselta, etunimi.sukunimi@uef.fi.