Maantiede

Maantieteen pääaineopiskelijana voit suuntautua aineenopettajaksi tai asiantuntijaksi. Eri suuntautumisvaihtoehtojen tutkintorakenteet löydät WebOodista.

Aineenopettajaksi

Aineenopettajakoulutukseen on erillinen haku kandidaattivaiheen opinnoissa. Suosittelemme, että opiskelijat hakevat opettajan pedagogisiin opintoihin ensimmäisenä opiskeluvuonna. Lähetämme lisätietoja hakuajasta ja valintaperusteista maantieteen pääaineopiskelijoille sähköpostilistan kautta.

Maantieteen aineenopettajan pätevyyteen vaadittavista opinnoista suoritat alempaan korkeakoulututkintoon pääaineesta perus- ja aineopinnot, 25 opintopistettä opettajan pedagogisia opintoja ja vähintään 60 opintopisteen laajuiset sivuaineopinnot toisesta opetettavasta aineesta. Suosittelemme sivuaineopinnoiksi biologian perus- ja aineopintoja. Ylempi korkeakoulututkinto sisältää pääaineen syventävien opintojen lisäksi 35 opintopistettä opettajan pedagogisia opintoja. Halutessasi voit hankkia kolmannen opetettavan pätevyyden suorittamalla siitä vähintään 60 opintopisteen laajuiset perus- ja aineopinnot.

Aineenopettajaopiskelijana voit tehdä pedagogisesti suuntautuneen opinnäytteen. Pro gradu -tutkielma voi olla tällöin esimerkiksi opetuskokeilu, oppimateriaalin valmistaminen, oppikirja-analyysi tai verkko-opetukseen liittyvä kokonaisuus. Pedagogiikka pitää sisällään muun muassa kasvatuksen, kehityksen, oppimisen ja opettamisen, joten voit suunnitella gradun teeman omien kiinnostuksen kohteiden perusteella. Toteutustavasta riippumatta pro gradu -tutkielman tulee olla tieteellinen esitys. Pedagogisista opinnäytteistä vastaa yliopistonlehtori Minna Tanskanen. Tutkielmatyöskentely aloitetaan pedagogisesti suuntautuneessa seminaarissa kandi- tai maisterivaiheen opinnoissa.

Kelpoisuusvaatimukset

Biologian ja maantieteen opettajien liitto

Asiantuntijaksi

Asiantuntijatehtäviin ja tutkijoiksi tähtäävänä opiskelijana valitset sivuaineesi vapaasti omaa teemaa ja suuntautumista tukien. Yleisiä sivuaineita ovat esimerkiksi geoinformatiikka, geospatiaalinen analyysi, luonnontieteelliset opintokokonaisuudet, monitieteiset ympäristöopinnot, sosiologia, tilastotiede, yhteiskuntapolitiikka, ympäristöoikeus ja ympäristöpolitiikka.

Maisterivaiheessa valitset maantieteen syventäviin opintoihin joko luonnon- ja ympäristömaantieteen tai geoinformatiikan suuntautumislinjan.

Luonnon- ja ympäristömaantieteen suuntautumisvaihtoehdon opinnot antavat valmiuksia hakeutua tutkimuksen, hallinnon ja yritysmaailman tehtäviin, joissa vaaditaan ympäristöosaamista. Opinnot antavat pohjan tehdä maantieteellistä luonnon ja ympäristön tutkimusta. Lisätietoja antaa professori Alfred Colpaert, jonka kanssa tulee sopia opintojen suorittamisesta.

Geoinformatiikan suuntautumisvaihtoehto jakautuu geoinformatiikan ja geospatiaalisen analyysin opintoihin. Geoinformatiikan opinnot painottuvat paikkatiedon käsittelyyn, käyttöön ja analyyseihin, kun taas geospatiaalisen analyysin opinnot ovat menetelmäsuuntautuneempia ja keskittyvät aineistojen analyysiin, testaamiseen ja mallinnukseen.

Geoinformatiikan opinnot antavat sinulle valmiuksia hakeutua tutkimuksen, hallinnon ja yritysmaailman tehtäviin, joissa vaaditaan geoinformatiikan kentän laajaa hallintaa. Opinnot antavat pohjan tehdä paikkatietoon pohjautuvaa maantieteellistä tutkimusta, jossa geoinformatiikan menetelmät ovat merkittävässä osassa. Geoinformatiikan syventävistä opinnoista opiskelija voi valmistua myös aineenopettajan pätevyydellä. Lisätietoja antaa apulaisprofessori Timo Kumpula, jonka kanssa tulee sopia opintojen suorittamisesta.

Geospatiaalisen analyysin opinnot antavat valmiuksia spatiaalisen mallintamisen ja ajattelutavan oppimiseksi. Linjaa suositellaan erityisesti tutkijan uralle suuntautuville opiskelijoille. Geospatiaalisen analyysin opinnot antavat valmiuksia erityisesti paikkatietoaineistojen käyttämiseen suunnittelu- ja tutkimustehtävissä maantieteen ja yhteiskuntamaantieteen eri osa-alueilla, joissa korostuvat sijainnista ja spatiaalisista relaatioista esille nousevat vuorovaikutussuhteet ja tekijät. Lisätietoja antaa professori Markku Tykkyläinen, jonka kanssa tulee sopia opintojen suorittamisesta.