Hankkeet, maantieteet

Environmental history of the Green Belt of Fennoscandia, from cold war to the present

Tutkimushanke käsittelee suomalais-venäläisellä rajavyöhykkeellä olevan vihreän vyöhykkeen (Green Belt) ympäristöhistoriaa. Projekti on monitieteinen (historia, maantiede, ympäristöntutkimus) ja holistinen verkostoitumishanke, joka tarjoaa venäläisille ja suomalaisille tutkijoille keskustelufoorumin ja vuorovaikutteisen tutkimusalustan. Hankkeen primääri tavoite on aloittaa po. vihreän vyöhykkeen ympäristöhistoriallinen tutkimus keskittyen siihen, miten tämä ns. ekologinen käytävä on muodostunut ja saanut nykyisen muotonsa. Hankkeen aikana organisoidaan kaksi suomalais-venäläistä työpajaa (Helsinki, Arkangeli) sekä yksi kv. konferenssi (Itä-Suomen yliopisto). Hankkeen tuloksista toimitetaan tieteellinen englanninkielinen kokoelma. Tutkimus avaa rohkeasti transnationaalisesta näkökulmasta luonnon ja ihmisen välisen suhteen monia merkityksiä ja tarjoaa uutta tietoa sekä tutkijoiden että viranomaisten käyttöön. Kolmivuotista hanketta johtaa professori Alfred Colpaert ja sitä rahoittaa Koneen säätiö.

Katima Oral History

Itä-Suomen ja Namibian yliopistojen yhteistyöhankkeen tavoitteena on yhtäältä koota haastattelujen ja kirjallisen oral history -aineiston avulla paikallista muistitietoa arkoihin geopoliittisiin paikkoihin liittyvistä ja paikallisille ihmisille merkittävistä tapahtumista ja ilmiöistä tutkimusalueena olevalla Caprivin raja-alueella (nyt Zambezi Region) Koillis-Namibiassa. Toisaalta hankkeessa analysoidaan ko. paikkojen merkityksiä laajemmissa yhteiskunnallis-kulttuuris-historiallisissa konteksteissaan ja georeferoidaan tunnistetut ja nimetyt muistin paikat. Kootuista aineistoista luodaan oral history -datapankki sekä paikallisten että tutkijoiden käyttöön. Uutta hankkeessa on historiallinen maantieteen ja modernin geoinformatiikan yhdistäminen oral history -menetelmää käyttäen. Projektin johtajana toimii proefessori Alfred Colpaert ja sitä rahoittaa Koneen säätiö rahoittaa vuosina 2015-2016.

Symmetrinen kaupunki ja yhdyskuntasuunnittelu

Hankkeessa arvioidaan ja ideoidaan sellaisia kaupunkien maankäytön, asumisen, liikenteen ja palvelujen ohjausmekanismeja, joissa tavoitteena on olemassa olevan kaupunkirakenteen tasapainottaminen. Lisäksi kiinnitämme huomiota itse suunnitteluprosessin tasapuolisuuteen. Projektin keskeisenä kohteena on Joensuu, ja vertailututkimukset kohdistuvat Tampereelle ja Mäntyharjulle. Professori Ari Lehtisen johtaman projektiryhmän muodostaa viisi tutkijaa. Projektia rahoittaa Kunnallisalan kehittämissäätiö vuosina 2015-2016.

Äärimmäisten ja vuotuisten fluviaaliprosessien vaikutukset jokidynamiikkaan

Tutkimushankkeen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa vielä tähän mennessä huonosti ymmärrettyjen sateen ja jääpatojen aiheuttamien äkillisten äärimmäisten jokiprosessien, verrattuna vuotuisten prosessien, vaikutuksista subarktisen (Tenojoki/Suomi), lauhkean (Kokemäenjoki/Suomi) ja kuivan (Rambla de la Viuda/Espanja; Bronco Creek/USA) alueen jokiympäristöihin. Pääpaino on nykyhetken fluviaaliprosessien tutkimuksessa, mutta myös ilmaston vaikutuksia prosessien voimakkuuksiin tutkitaan. Äärimmäisten ja vuotuisten fluviaaliprosessien tutkimuslähestymistapoja parannetaan esimerkiksi käyttämällä laserkeilausta ja ADCP-mittauksia: Tuloksena saatuja ainutlaatuisia tarkkoja multitemporaalisia aineistoja hyödynnetään, jotta aikaisemmin luonnonjoista hankalasti mitattavien prosessien vaikutuksia jokiuomiin ymmärrettäisiin paremmin. Suomen Akatemia on myöntänyt Lotsarille tutkijatohtorin rahoituksen tutkimusprojektia varten vuosille 2013-2016.

On the way towards a low-carbon society – Increasing professionalism in land use and landscape management within climate change

Yliopistonlehtori Minna Tanskasen koordinoiman kansainvälinen Erasmus+- kumppanuushankkeen tavoitteena on kehittää vähähiilisyyttä edistäviä, maankäyttö- ja maisemakysymyksiin suuntautuvia maisteriopintoja.  Hankkeeseen osallistuu yhdeksän yhteistyökumppania Suomesta, Puolasta ja Espanjasta. Mukana ovat Itä-Suomen yliopiston lisäksi Adam Mickiewicz -yliopisto Puolasta sekä Gironan yliopisto Kataloniasta Espanjasta sekä lisäksi kaksi yliopistojen ulkopuolista tahoa kustakin maasta. Suomesta mukana ovat Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Metsähallitus.

Yhteistyökumppaneiden kanssa suunniteltavissa opinnoissa huomioidaan tulevaisuuden haasteita maankäytössä ja maisemakysymyksissä sekä parannetaan opiskelijoiden ammatillista osaamista työelämälähtöisesti. Todelliset, käytännön asiantuntijatyön tilanteet ja haasteet sovitetaan opinnoissa yhteen uusimman tutkimustiedon kanssa. Hankkeessa kehitettävät opintomoduulit tulevat hyödyttämään eri koulutusasteita ja yhteistyökumppaneita koko Euroopan unionin alueella.

Syyskuun 2015 alusta alkanut hanke jatkuu 31.8.2018 saakka.