Hankkeet, maantieteet

Metsäluonnon monimuotoisuuden suojelu ja hiilen sitominen muuttuvassa ympäristössä (IBC-CARBON)

Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman hankkeen tavoitteena on metsien biodiversiteetin, hiilen varastoinnin ja sidonnan sekä muiden ekosysteemipalveluiden yhteen nivoutuva suojelu, tiedon lisääminen ja menetelmien kehittäminen sekä päätöksentekoon vaikuttaminen.  Apulaisprofessori Timo Kumpulan johdolla toteutettavassa osahankkeessa tuotetaan uudenlaisia kaukokartoitusaineistoja erilaisilla alueellisilla ja ajallisilla mittakaavatasoilla sekä kehitetään kaukokartoitusaineistoihin perustuvia luonnon monimuotoisuuteen ja hiilen sidontaan liittyviä indikaattoreita.

Parempi tietopohja ja palvelujen optimointi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen tueksi (IMPRO)

Impro on monialainen Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamana tutkimusprojekti, jossa on tavoitteena kehittää uusia analyysimenetelmiä sote-palveluiden arviointiin ja tukemaan tasa-arvoisempien ja kustannustehokkaampien palvelujen kehittämistä.

Markku Tykkyläisen johdolla toteutettavassa työpaketissa kehitetään terveyspalvelujen suunnittelun ja hoidon laadun ja kustannusten seurannassa tarvittavia tietokantoja ja niitä hyödyntäviä laskennallisia menetelmiä, menettelytapoja ja työvälineitä käytettäväksi sote-alueilla.

Kehittämistyö on aloitettu 2-tyypin 2 diabeteksen ja sydänsairauksien hoidosta esimerkkitapauksina Siun Soten alueella.

Environmental history of the Green Belt of Fennoscandia, from cold war to the present

Tutkimushanke käsittelee suomalais-venäläisellä rajavyöhykkeellä olevan vihreän vyöhykkeen (Green Belt) ympäristöhistoriaa. Projekti on monitieteinen (historia, maantiede, ympäristöntutkimus) ja holistinen verkostoitumishanke, joka tarjoaa venäläisille ja suomalaisille tutkijoille keskustelufoorumin ja vuorovaikutteisen tutkimusalustan. Hankkeen primääri tavoite on aloittaa po. vihreän vyöhykkeen ympäristöhistoriallinen tutkimus keskittyen siihen, miten tämä ns. ekologinen käytävä on muodostunut ja saanut nykyisen muotonsa. Hankkeen aikana organisoidaan kaksi suomalais-venäläistä työpajaa (Helsinki, Arkangeli) sekä yksi kv. konferenssi (Itä-Suomen yliopisto). Hankkeen tuloksista toimitetaan tieteellinen englanninkielinen kokoelma. Tutkimus avaa rohkeasti transnationaalisesta näkökulmasta luonnon ja ihmisen välisen suhteen monia merkityksiä ja tarjoaa uutta tietoa sekä tutkijoiden että viranomaisten käyttöön. Kolmivuotista hanketta johtaa professori Alfred Colpaert ja sitä rahoittaa Koneen säätiö.

On the way towards a low-carbon society – Increasing professionalism in land use and landscape management within climate change

Yliopistonlehtori Minna Tanskasen koordinoiman kansainvälinen Erasmus+- kumppanuushankkeen tavoitteena on kehittää vähähiilisyyttä edistäviä, maankäyttö- ja maisemakysymyksiin suuntautuvia maisteriopintoja.  Hankkeeseen osallistuu yhdeksän yhteistyökumppania Suomesta, Puolasta ja Espanjasta. Mukana ovat Itä-Suomen yliopiston lisäksi Adam Mickiewicz -yliopisto Puolasta sekä Gironan yliopisto Kataloniasta Espanjasta sekä lisäksi kaksi yliopistojen ulkopuolista tahoa kustakin maasta. Suomesta mukana ovat Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Metsähallitus.

Yhteistyökumppaneiden kanssa suunniteltavissa opinnoissa huomioidaan tulevaisuuden haasteita maankäytössä ja maisemakysymyksissä sekä parannetaan opiskelijoiden ammatillista osaamista työelämälähtöisesti. Todelliset, käytännön asiantuntijatyön tilanteet ja haasteet sovitetaan opinnoissa yhteen uusimman tutkimustiedon kanssa. Hankkeessa kehitettävät opintomoduulit tulevat hyödyttämään eri koulutusasteita ja yhteistyökumppaneita koko Euroopan unionin alueella.

Syyskuun 2015 alusta alkanut hanke päättyi 31.8.2018.