Puutiede ja -teknologia

Puutieteen alan tutkimuskohteina on ollut sahatavaran kuivaus ja sen vaikutukset puuainekseen sekä erilaisten metsänuudistumistapojen (siemen/vesa/istutus) ja kasvupaikkojen (karu-rehevä) vaikutus puuaineksen anatomiaan, joka puolestaan vaikuttaa puuaineksen käyttöominaisuuksiin, esim. tiheyteen.  Kuivaustutkimus on keskittynyt paitsi koivupuun värimuutosten kartoittamiseen ja niiden syiden selvittämiseen lämminilma- ja alipainekuivauksissa myös muihin kuivan sahatavaran laadun kannalta tärkeisiin ominaisuuksiin (esim. muodonmuutokset, kosteussuhde).

Puuteknologialla on vahvat yhteydet materiaalitutkimukseen, rakenteiden tutkimukseen ja tuotantoteknologiaan. Tuoteominaisuuksilla on usein läheinen yhteys tuotantotekniikkaan. Murtumismekaniikka on puuteknologian alalla perinteinen kiinnostuksen kohde. Tilastollisen murtumismekaniikan traditio nojaa kriittisen jännityksen tai venymän tarkasteluun. Myös materiaalien ja rakenteiden symmetrioilla on yhteyksiä niiden käyttäytymiseen, ominaisuuksiin ja valmistustekniikkaan.

Luonto tuntuu tuottavan monimutkaisia rakenteita. Yksinkertainen selitys monimutkaisuudelle on itseohjautuva kriittisyys. Metsäekosysteemi luonnontuhoineen on yksi klassisista kriittisyyden tutkimuskohteista. Paikallisesti korreloitumattomassa tapauksessa dynamiikkaa voidaan kuvata klassisina tasapainoyhtälöinä. Korreloitunut järjestelmä kuitenkin on stabiilissa epätasapainotilassa.

 

Antti Haapala, puumateriaalitieteen yliopistotutkija
Ossi Turunen, puumateriaalitieteen professori
Petri Kärenlampi, puuteknologian professori
Katri Luostarinen, puutieteen yliopistolehtori