Opinnäytetyöt

Kandidaatin tutkielma

Pro gradu –tutkielma

Pro gradu -tutkielman valmistuttua

  1. Opiskelija palauttaa opinnäytetyön ohjaajalle plagiaatintunnistukseen Moodlessa. Yliopistossa valmistuville alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytteille tehdään pakollinen alkuperäisyyden tarkastus. Lisää tietoa sähköisestä plagiaatintunnistusjärjestelmästä on Kamussa.
  1. Ohjaaja tarkastaa plagiaatintunnistusraportin ja lähettää tarkastuksesta sähköpostiviestin opiskelijalle.
  1. Opiskelija tekee opinnäytetyöstä PDF/A-tiedoston, mihin ohjeet täällä.
  1. Työ palautetaan sähköisen asioinnin kautta tarkastukseen jättölomakkeella. Se löytyy TeamPlacesta (vaatii kirjautumisen).
  1. Opiskelija merkitsee lomakkeeseen pääohjaajan ja palauttaa opinnäytetyön tarkastukseen.
  1. Ohjaaja saa sähköpostiinsa ilmoituksen, että työ on jätetty tarkastusprosessiin. Sähköpostissa on linkki lomakkeeseen.
  1. Ohjaaja lisää lomakkeeseen toisen tarkastajan ja lähettää lomakkeen eteenpäin. Laitoksella tai osastossa valmistellaan tarkastajista päätös, jonka allekirjoittaa laitoksen tai osaston johtaja. Tarkastusprosessi käynnistyy tästä.

Pro gradu –tutkielman tarkastaminen ja arvosteleminen

Arvosanaesityksen antamisessa tarkastajia ohjeistetaan tiedekunnan sisäisellä ohjeella. Tarkastajilla on neljä viikkoa aikaa laatia lausuntonsa.

Pro gradu –tutkielman hyväksyminen ja julkaiseminen

Kun tarkastajat ovat antaneet lausuntonsa ja arvosanaesityksensä ja toimittaneet ne laitokselle tai osastolle, kuullaan opiskelijaa tarkastajalausunnosta. Laitoksen tai osaston virkailija lähettää opiskelijalle arvostelulausunnon ja vastinelomakkeen, jonka opiskelija palauttaa virkailijalle täytettynä.

Pro gradu -tutkielma hyväksytään ja arvostellaan laitoksen tai osaston johtajan päätöksellä. Arvosana kirjataan opintosuoritusrekisteriin laitoksella tai osastolla sen jälkeen, kun myös kypsyysnäyte on hyväksytty.

Mikäli tutkielma jätetään tarkastettavaksi sähköisen järjestelmän kautta, siirtyy se automaattisesti yliopiston kirjastoon.

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan opinnäytteet ovat luettavissa yliopiston kirjaston UEF Electronic Publications –palvelusta. Mikäli opinnäytteellä ei ole e-julkaisulupaa, se on luettavissa kampuskirjastojen e-Gradu -päätteiltä sähköisessä muodossa (ei lainattavissa). Näiltä päätteiltä on mahdollista ottaa tuloste opinnäytteestä, tulostamisesta peritään hinnaston mukainen maksu. Kaikenlainen digitaalinen kopiointi (mm. muistitikulle) tai tiedoston edelleen lähettäminen on kiellettyä.

Lisätietoja antavat yksikön pro gradu -tutkielmien ja syventävien opintojen opinnäytetöiden käsittelijät.

Tutkintoon liittyvät kypsyysnäytteet

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekuntaneuvosto on vahvistanut ohjeen tutkielmien yhteydessä suoritettavien kypsyysnäytteiden toteuttamiseen.

Kandidaatintutkielma

Alempaa korkeakoulututkintoa varten opiskelijan on laadittava pääaineensa aineopintoihin kuuluva
kandidaatintutkielma. Opiskelija tekee tutkielman itsenäisesti.

Kandidaatintutkielman kieli on suomi. Kuitenkin, opiskelija voi erityisestä syystä kirjoittaa kandidaatintutkielman englanniksi kyseisen oppiaineen vastuuhenkilön kirjallisella luvalla.

Kandidaatin tutkinnon kypsyysnäyte

19.8.2004 annettu valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista määrää, että opiskelijan on kirjoitettava alempaan korkeakoulututkintoon kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa.

Kun opiskelijan koulusivistyskieli on suomi, kypsyysnäyte kirjoitetaan suomeksi.

Tällöin kandidaatintutkielman tiivistelmä hyväksytään kypsyysnäytteenä:

1.    Opinnäytetyön ohjaaja hyväksyy kandidaatintutkielman suomenkielisen tiivistelmän suomenkielisenä kypsyysnäytteenä silloin, kun opiskelija, jonka koulusivistyskieli on suomi, kirjoittaa kandidaatintutkielmansa suomeksi, ruotsiksi tai vieraalla kielellä.

2.    Opinnäytetyön ohjaaja tarkastaa sekä tiivistelmän kieliasun että asiasisällön. Opiskelijalla on mahdollisuus korjata tiivistelmää palautteen mukaan ennen kuin hän jättää kandidaatintutkielman plagiaatintunnistustarkastukseen ja ohjaajalle lopulliseen arviointiin.

Jos koulusivistyskielesi on muu kuin suomi, tutustu tiedekunnan kypsyysnäyteohjeeseen.

Mikäli opiskelija suorittaa erillisen kypsyysnäytteen kandidaatin tutkintoa varten (ks. ohje), opinnäytetyö on jätettävä arvioitavaksi hyvissä ajoin ennen kypsyysnäytteeseen osallistumista.

Pro gradu –tutkielma

Ylempää korkeakoulututkintoa varten opiskelijan on laadittava pääaineensa syventäviin opintoihin kuuluva pro gradu -tutkielma. Opiskelija tekee tutkielman itsenäisesti. Pro gradu -tutkielma kirjoitetaan opetussuunnitelman mukaisella kielellä. Kuitenkin, suomenkieliseen koulutukseen osallistunut voi erityisestä syystä kirjoittaa pro gradu -tutkielman englanniksi kyseisen oppiaineen vastuuhenkilön kirjallisella luvalla.

Maisterin tutkinnon kypsyysnäyte

Jos opiskelija on suorittanut kypsyysnäytteen aiempaa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa
varten, maisterin tutkinnon kypsyysnäytteeksi hyväksytään pro gradu -tutkielman yksisivuinen tiivistelmä. Suomenkieliseen pro gradu -tutkielmaan liitetään tiivistelmä suomeksi ja englanniksi.

Englanninkielisissä maisteriohjelmissa kypsyysnäyte toteutetaan opetussuunnitelmassa vahvistetulla tavalla.

Mikäli opiskelija suorittaa erillisen kypsyysnäytteen maisterin tutkintoa varten (ks. ohje), opinnäytetyö on jätettävä arvioitavaksi hyvissä ajoin ennen kypsyysnäytteeseen osallistumista.