Sosiaalisten ja kulttuuristen kohtaamisten tohtoriohjelma

Sosiaalisten ja kulttuuristen kohtaamisten tohtoriohjelma on aidosti monitieteinen ja kansainvälinen. Tutkimusteemat liittyvät laajasti kulttuurisiin, sosiaalisiin ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin, haasteisiin ja muutoksiin. Tutkimuksessa liikutaan globaalin, kansallisen ja paikallisen rajapinnoilla. Tohtoriohjelma on olennainen osa Itä-Suomen yliopiston kansainvälisen huipputason Rajat, liikkuvuus ja kulttuurien kohtaaminen -tutkimusaluetta. Jatkotutkintoa suorittavilla opiskelijoilla on erinomaiset mahdollisuudet verkostoitua sekä kansallisesti että kansainvälisesti lukuisten yhteistyökumppanien kautta. Tutkimusteemoista ja aihealueista on kerrottu tarkemmin teema-alueiden esittelyssä.

Elämänkulku, työ ja koulutus

Teema-alueen tutkimuksessa tarkastellaan ihmisen elämänkulkua ja sen muutoksia. Tutkimuksessa analysoidaan esimerkiksi yksilöiden toimijuuden, kulttuurin, yhteiskunnallisten instituutioiden ja rakenteiden merkitystä yksilön elämänkulussa.

Kulttuurien ja kielten kohtaamiset

Teema-alueella tutkitaan monipuolisesti kulttuuristen ilmiöiden luonnetta, käytäntöjä, suhteita ja eroja sekä muutoksia paikallisesti, kansallisesti ja globaalisti. Kieli-, kulttuuri- ja käännöstieteiden sekä yhteiskuntatieteellisen aloilla tehdään monipuolista tutkimusta, jossa yhdistyvät empiirinen kenttätyö ja vahva teoreettinen ja metodologinen osaaminen.

Luonnonvarat, ympäristö ja yhteiskunta 

 Teema-alue keskittyy yhteiskunta- ja kulttuuritieteelliseen luonnonvarojen ja ympäristön tutkimukseen. Se tarjoaa kansainvälisen ja monitieteellisen ympäristön tohtorikoulutukseen ajankohtaisten kysymysten ympärillä. Teema-alueella suuntaudutaan erityisesti luonnonvarojen kestävään käyttöön ja hallintaan, ilmasto- ja energiakysymyksiin sekä erilaisten ympäristöhaasteiden tutkimiseen globaalilla, kansallisella ja paikallisella tasolla.

Rajat, liikkuvuus ja Venäjä

Teema-alueella tutkitaan valtiollisia, kulttuurisia, yhteiskunnallisia ja symbolisia rajoja sekä niihin liittyviä yhteiskunnallisia prosesseja. Tutkimuksessa keskeisiä aihealueita ovat rajojen hallinta ja turvallisuus, nationalismi, identiteetit, konfliktit ja siirtolaisuus. Tutkimuksen painopisteitä ovat Suomen ja Venäjän raja-alueiden lisäksi laajemmin Euroopan unioni ja eritoten itäinen naapurusto, Pohjois-Eurooppa sekä arktiset alueet. 

Sosiaaliset ja kulttuuriset murrokset

Teema-alueella tutkitaan yhteiskunnallisia rakenteita ja hallinnan tapoja. Keskeisiä tutkimusteemoja ovat luokka, sukupuoli, alue ja migraatio sekä niiden kietoutuminen ihmisten pyrkimyksiin, arkeen ja toimijuuteen muuttuvissa oloissa. Teema-alue tarjoaa monipuolisen yhteiskunta- ja kulttuuritieteellisen jatkokoulutusympäristön näiden ilmiöiden tutkimiseen.

Teologia

Teema-alue tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet tutkimuksen tekemiseen kaikilla ortodoksisen ja läntisen teologian osa-alueilla. Kirkon yhteisten juurien kuten Raamatun ja patristiikan lisäksi tutkitaan idän ja lännen uskonnollisten perinteiden kohtaamiseen liittyviä asioita sekä ihmisen henkisen ja hengellisen hyvinvoinnin teemoja.