Hakeminen jatkokoulutukseen

Tieteellisessä jatkokoulutuksessa voidaan suorittaa lisensiaatin ja tohtorin tutkinto.

Jatko-opintokelpoisuus

Tieteelliseen jatkokoulutukseen kelpoinen on henkilö:

 • joka on suorittanut ylemmän korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkinnon,
 • joka on suorittanut sellaisen ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin,
 • jolla yliopisto muutoin toteaa olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Mikäli haet jatko-opinto-oikeutta muulla kuin perustutkintosi tutkimusalalla voi tiedekunta määrätä sinulle täydentäviä opintoja koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi. Mahdolliset täydentävät opinnot määritetään opinto-oikeuden myöntämisen yhteydessä eikä niitä voi sisällyttää jatkotutkintoon.

Molekulaarisen lääketieteen tohtoriohjelman valintaperusteet

Molekulaarisen lääketieteen tohtoriohjelmaan voivat hakea henkilöt, jotka ovat suorittaneet luonnontieteellisen, lääketieteellisen, hammaslääketieteellisen, farmaseuttisen, terveystieteellisen tai muun soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon. Jatko-opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi myös henkilö, jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Hakijoilla tulee olla tutkimustyössä vaadittavat tiedot (perustutkinnossa omaksutut tieteelliset perustiedot) ja taidot (perustutkinnossa opitut tieteelliset menetelmät ja niiden soveltaminen) ja heidän tulee olla soveltuvia ja motivoituneita tohtorintutkinnon suorittamiseen.

Terveystieteiden tiedekunnan tohtoriohjelmiin jatko-opiskelijaksi hakeva, kelpoisuusehdot täyttävän hakijan valmiuksia ja sitoutumista jatko-opintojen menestykselliseen suorittamiseen arvioidaan seuraavilla yhteisillä kriteereillä, joista valintaperusteet muodostuvat:

 • tutkimussuunnitelman laatu
 • tutkimusaiheen innovatiivisuus, tutkimussuunnitelman realistisuus, selkeys ja toteutustapa sekä sen soveltuminen tutkimuksen suorituspaikan (laitos, yksikkö) tutkimusprofiiliin ja –strategiaan
 • tutkimusaiheen tieteellinen ja käytännöllinen relevanssi
 • hakijan näytöt aikaisemmasta tutkimustyöstä, esim. työskentely tutkijana
 • menestyminen maisteriopinnoissa tai niitä vastaavissa opinnoissa
 • kansainvälinen orientaatio ja opintojen edellyttämä kielitaito

Valintoja tehtäessä huomioidaan myös ohjauksen riittävyys ja asiantuntevuus. Hakijoiden valmiuksia, motivaatiota ja sitoutumista jatkokoulutukseen voidaan arvioida myös haastatteluin.

Terveystieteiden tiedekunnan tohtoriohjelmiin hakeminen

Terveystieteiden tiedekunnan tohtoriohjelmiin voi hakea 4 kertaa vuodessa, 31.8., 30.11., 28.2. ja 30.4. mennessä.

Jatko-opinto-oikeus antaa oikeuden suorittaa jatko-opintoja Itä-Suomen yliopistossa, se ei ole rahoituspäätös. Tutustu jatko-opintojen rahoitusvaihtoehtoihin tohtoriohjelman Ohjeita jatko-opintoihin >>  Rahoitus-sivulla.

Jatko-opinto-oikeuden hakeminen

Jatko-opiskeluoikeus myönnetään hakemuksesta, jonka yhteydessä hakijan on tehtävä esitys ohjaajista ja tutkimussuunnitelmasta.

 1. Jatko-opiskelijaksi aikova tutustuu tohtoriohjelman sivuilla yliopiston (UEF tohtorikoulu), terveystieteiden tiedekunnan ja tohtoriohjelman jatko-opintoja koskeviin ohjeisiin, määräyksiin ja tutkintovaatimuksiin. 
 2. Jatko-opiskelijaksi aikova selvittää   jatko-opintomahdollisuuksia laitoksella tai yksikössä mahdollisen ohjaajan  tai oppiaineen vastuuhenkilön kanssa. Lisätietoja voi kysyä myös tohtoriohjelman yhteyshenkilöltä.
  Jatko-opiskelijaksi hakeva neuvottelee pääohjaajaksi lupautuvan henkilön kanssa tutkimustyön aiheesta, jatko-opinnoista ja niiden suorittamisesta, rahoituksesta sekä muista ohjaajista. Ohjaajia tulee olla vähintään kaksi. Ohjaajien suostumus tulee antaa kirjallisena hakulomakkeessa. Jatko-opiskelijaksi aikovan ja ohjaajien tulee neuvotella ja sopia vastuista sekä sitoutumisesta tutkimustyön ohjaamiseen. 
 3. Jatko-opiskelijaksi aikova tekee väitöskirjatutkimuksen tutkimussuunnitelman, jonka pituus on korkeintaan 10 sivua. Katso tarkemmat ohjeet ”Hakeminen jatkokoulutukseen” – ”Tutkimussuunnitelma”  
 4. Jatko-opiskelijaksi aikova hakee jatko-opinto-oikeutta hakulomakkeella:
  Hakemus tieteelliseen jatkokoulutukseen -lomake (suomenkielinen lomake, docx)
  Hakemus tieteelliseen jatkokoulutukseen -lomake (suomenkielinen lomake, rtf)

Molekulaarisen lääketieteen tohtoriohjelman hakemuksen liitteet

Hakulomakkeessa mainittujen liitteiden

 • kopio perustutkintotodistuksesta ja muut opinto-oikeuden myöntämiseen vaikuttavat asiakirjat
 • aikaisempien opintojen opintorekisteriote
 • pääohjaajan hyväksymä alustava tutkimussuunnitelma (pituus max. 6 sivua)
 • tarvittaessa hakemukseen liitetään eettisen toimikunnan lausunto tutkimuksen eettisyydestä sekä esim. mahdollinen koe-eläinlupa.

lisäksi hakijoiden tulee toimittaa:

 • motivaatiokirje
  • Motivaatiokirje on yhden sivun mittainen ja vapaamuotoinen kuvaus hakijan motiiveista jatkotutkinnon suorittamiseen. Motivaatiokirjeessä tulisi kertoa miksi olet hakeutumassa jatko-opintoihin ja millaisena näet tulevaisuutesi väitöksen jälkeen, sekä mitä uusia valmiuksia ja mahdollisuuksia uskot tohtorin tutkinnon sinulle antavan?
 • ohjaajan suosituskirje

Allekirjoitetut hakemukset tulee toimittaa määräaikaan (31.8., 30.11., 28.2. ja 30.4.) mennessä terveystieteiden tiedekuntaan (Itä-Suomen yliopisto, Terveystieteiden tiedekunta, PL 1627, 70211 Kuopio). Mikäli haluat toimittaa hakemuksen perille henkilökohtaisesti käyntiosoite: Mediteknia, 4 krs. huone 4085 (Arja Afflekt). 

 1. Jatko-opinto-oikeushakemus käsitellään tohtoriohjelmassa noin kuukauden kuluessa.
 2. Dekaani päättää jatko-opinto-oikeuden myöntämisestä tohtoriohjelman esityksen perusteella. Opinto-oikeuden myöntämisen yhteydessä tiedekunta määrää mahdolliset täydentävät opinnot, vahvistaa tutkimustyön aiheen, nimeää tutkimustyön ohjaajat sekä hyväksyy tutkimussuunnitelman. 
 3. Tiedekunta lähettää tiedon päätöksestä hakijalle, ohjaajille, opintopalveluihin sekä ao. tohtoriohjelmalle. Myös kielteisestä päätöksestä perusteluineen ilmoitetaan hakijalle, ohjaajalle ja tohtoriohjelmalle. Lisäksi hakijalle annetaan ohjeet muutoksenhakuun (ks. alla). 
 4. Jatko-opinto-oikeuden saatuaan jatko-opiskelija ilmoittautuu välittömästi jatko-opiskelijaksi ilmoittautumislomakkeella, jonka toimittaa yliopiston opintopalveluihin. Seuraavina lukuvuosina ilmoittautuminen tapahtuu syyskuun puoliväliin mennessä. 
 5. Jatko-opiskelijan tulee toimittaa henkilökohtainen jatko-opintosuunnitelma sekä ohjausasiakirja allekirjoitettuina tiedekuntaan viimeistään 3 kk kuluessa jatko-opinto-opiskeluoikeuden saamista (Itä-Suomen yliopisto, Terveystieteiden tiedekunta, PL 1627, 70211 Kuopio). Mikäli haluat toimittaa hakemuksen perille henkilökohtaisesti käyntiosoite: Mediteknia, 4 krs. huone 4085 (Arja Afflekt). 

Muutoksenhaku

Opiskelijavalintaan tyytymätön hakija saa pyytää päätökseen oikaisua Itä-Suomen yliopiston muutoksenhakulautakunnalta. Määräaika oikaisupyynnön tekemiseen on neljätoista (14) päivää päätöksen ilmoittamisesta. Muutoksenhakulautakunnalle osoitettu oikaisupyyntö tulee toimittaa Itä-Suomen yliopiston kirjaamoon määräaikaan mennessä. Myöhässä saapuneita oikaisupyyntöjä ei tutkita.