Väitökset 2019

 • 15.11.2019

Rajeswari Sankaranarayanan

Alcohol use and periodontal condition – results of population-based surveys
(Alkoholin käyttö ja hampaiden kiinnityskudosten kunto)

Ohjaajat: Liisa Suominen, Pekka Ylöstalo, Tuomas Saxlin

 

 • 8.11.2019

Päivi Hämäläinen

Markers of iron metabolism and adipose tissue dysfunction in metabolic syndrome and in association with lipoprotein particle size and concentration
(Rauta-aineenvaihdunnan ja rasvakudoksen toimintahäiriön merkkiaineet metabolisessa oireyhtymässä ja suhteessa lipoproteiinipartikkelikokoon ja konsentraatioon)

Ohjaajat: Juho Saltevo, Mauno Vanhala

 

 • 25.10.2019

Kasper Katisko

Alterations of Immune System Function in Frontotemporal Lobar Degeneration – Emphasis on Comorbidities and Peripheral Inflammatory Markers
(Immuunijärjestelmän muutokset otsa-ohimolohkorappeumissa – Liitännäissairaudet ja perifeeriset tulehdusmerkkiaineet)

Ohjaajat: Anne Remes, Annakaisa Haapasalo, Eino Solje

 

 • 25.10.2019

Auni Lindgren

Multiparametric magnetic resonance imaging in epithelial ovarian cancer
(Multiparametrinen magnettikuvantaminen epiteliaalisessa munasarjasyövässä)

Ohjaajat: Maarit Anttila, Ritva Vanninen, Hanna Sallinen, Kirsi Hämäläinen

 

 • 27.9.2019

Mikko Pyysalo

Oral bacterial findings in patients with intracranial aneurysms
(Hammasperäiset bakteerilöydökset aivovaltimopullistumapotilailla)

Ohjaajat: Tanja Pessi, Timo Peltomäki

 

 • 21.9.2019

Olli Löfberg

The effects of auditory evoked arousal and habituation on motor cortex excitability
(Ääniärsykkeiden ja habituaation vaikutus liikeaivokuoren toimintaan)

Ohjaajat: Jari Karhu, Petro Julkunen

 

 • 13.9.2019

Antti Tanskanen

Drug use modelling method PRE2DUP, From Prescriptions to Drug Use Periods
(Lääkekäytön mallinnusmenetelmä PRE2DUP, Lääkeostoista lääkekäytön jaksoihin)

Ohjaajat: Jari Tiihonen, Sirpa Hartikainen

 

 • 13.9.2019

Saara Sillanmäki

Left ventricular electrical and mechanical dyssynchrony in patients with bundle branch block
(Sydämenvasemmankammionsähköisen jamekaanisentoiminnanyhteys haarakatkospotilailla)

Ohjaajat: Tomi Laitinen, Tiina Laitinen, Marja Hedman

 

 • 6.9.2019

Toni Tapaninen

Bone mineral density changes and histomorphometric findings after hip arthroplastic surgery (Luuntiheyden muutokset ja histomorfometriset löydökset lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen)

Ohjaajat: Heikki Kröger, Petri Venesmaa, Hannu Miettinen

 

 • 6.9.2019

Heidi Hakkarainen

Long-term health in women who have had gestational diabetes or an LGA newborn
(Raskausdiabeteksen ja LGA-vastasyntyneen merkitys naisen pitkäaikaisterveyteen)

Ohjaajat: Seppo Heinonen, Hanna Huopio

 

 • 23.8.2019

Mikko Joensuu

Serotonin transporter availability in major depression. Single photon emission tomography studies on drug-naïve depressed subjects: comparison with healthy subjects, effect of genotype, and follow-up during psychodynamic psychotherapy 
(Sitoutuminen serotoniinin takaisinottoproteiiniin depressiossa. Lääkenaiivien, depressiosta kärsivien henkilöiden yksifotoniemissiotomografiatutkimuksia: vertailu terveisiin koehenkilöihin, genotyypin vaikutus ja seuranta psykodynaamisen psykoterapian aikana) 

Ohjaajat: Johannes Lehtonen, Jari Tiihonen, Minna Valkonen-Korhonen

 

 • 9.8.2019

Mireille-Maria Suttle

Immunoregulatory Mast Cells in Psoriasis: The Role of the Cytokines IL-33 and IL-6, IL-6 Receptor, Chymase, and Regulatory T Cells in Experimentally Induced Psoriasis
(Immunoregulatoriset syöttösolut psoriaasissa: sytokiinien IL-33:n ja IL-6:n, IL-6-reseptorin, kymaasin ja regulatoristen T-solujen rooli kokeellisesti indusoidussa psoriaasissa)

Ohjaajat: Ilkka Harvima, Gunnar Nilsson

 

 • 31.5.2019

Anu Partanen

Impact of mobilization method and previous lenalidomide exposure in autologous stem cell transplantation
(Mobilisaatiomenetelmän ja aiemman lenalidomidihoidonvaikutus autologisessa kantasolujensiirrossa)

Ohjaajat: Esa Jantunen, Ville Varmavuo

 

 • 29.5.2019

Miia Kärkkäinen

Assessment of Disease Progression in Idiopathic Pulmonary Fibrosis – Predictors of Mortality, Course of Disease, Comorbidities and Causes of Death
(Idiopaattisen keuhkofibroosin taudinkulunarviointi – kuolemanriskiä ennustavat tekijät, sairauden etenemisnopeus, liitännäissairaudet ja kuolinsyyt)

Ohjaajat: Riitta Kaarteenaho, Minna Purokivi

 

 • 12.4.2019

Sakari Syväoja

Recognition of out-of-hospital cardiac arrest
(Sairaalan ulkopuolisen sydänpysähdyksen tunnistaminen)

Ohjaajat: Helena Jäntti, Ari Uusaro

 

 • 1.3.2019

Henrikki Nordman

Impact of birth size and early growth on cardiometabolic risk factors in prepubertal children
(Syntymäkoon ja varhaisen kasvun vaikutus kardiometabolisiin riskitekijöihin keskilapsuudessa)

Ohjaajat: Jarmo Jääskeläinen, Raimo Voutilainen

 

 • 25.1.2019

Heidi Lehtola

Ischaemic stroke and intracranial haemorrhage in patients with atrial fibrillation
(Iskeeminen aivotapahtuma ja aivoverenvuoto eteisvärinäpotilailla verenohennushoidon aikana)

Ohjaajat: Juha Hartikainen, Pirjo Mustonen