Aineenopettajaksi tähtäävän maisteriopinnot

Vastuuhenkilöt

  • Professori Matti Tedre, matti.tedre(at)uef.fi

Kuvaus

Aineenopettajan erikoistumisalalla koulutetaan tietotekniikan opettajia ja kouluttajia.

Osaamistavoitteet

Opintojen aikana opiskeltavat  aineenopettajan pedagogiset opinnot antavat yhdessä ylemmän korkeakoulututkinnon ja toisen opetettavan aineen opintojen kanssa pätevyyden toimia aineenopettajana peruskoulussa ja lukiossa sekä yleisaineiden opettajana ammatillisissa oppilaitoksissa.

Opinnoissa on myös mahdollisuus erikoistua opetus- ja kehitysteknologian asiantuntijaksi sekä jatkaa jatko-opintoihin, jotka antavat pätevyyden esimerkiksi tutkijanuralle.

Urakehitys

Aineenopettajan opinnoista työllistytään mm. seuraaviin tehtäviin: aineenopettaja peruskoulu ja lukio, tietotekniikan opettaja ammatillisissa oppilaitoksissa; kouluttaja yrityksissä, kouluissa ja muissa yhteisöissä; opetusteknologian asiantuntijatehtävät.

Esitietovaatimukset

Opiskelijan tulee olla valittu aineenopettajan pedagogisiin opintoihin. Aineenopettajan opintoihin on erillinen opiskelijavalinta, josta vastaa Filosofisen tiedekunnan Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto (SKOPE). Opettajan pedagogisiin opintoihin voi hakea haluamanaan opintovuotena, mutta sitä suositellaan mahdollisimman pian (jo heti ensimmäisenä opiskeluvuonna). Pedagogiset opinnot on mahdollista suorittaa vain Joensuun kampuksella. Myös Kuopion kampuksella opintonsa aloittanut opiskelija voi hakeutua aineenopettajakoulutukseen, mutta silloin hänen on sopivassa vaiheessa opintojaan siirryttävä jatkamaan niitä Joensuun kampukselle.

Tarkempaa tietoa aineenopettajan pedagogisten opintojen sisällöstä löytyy sivulta https://www.uef.fi/web/skope/aineenopettajan-pedagogiset-opinnot.

Yhteyshenkilö, SKOPE: opintosihteeri Riitta-Liisa Mustonen, riitta-liisa.mustonen(at)uef.fi

Opinnäytteet ja harjoittelu

Aineenopettajan opintojen opinnäytetöiden aiheet liittyvät usein tietotekniikan opetuksen eri koulutuasteille tai opetuksen kehittämiseen teknologian avulla.

Aineenopettajalinjan opinnäytetöitä tehdään umyös laitoksen opetus- ja kehitysteknologian tutkimusryhmän tutkimusprojekteihin:

Syventävät kurssit

Pakolliset kurssit, 20 op

3621512 / 3621511 Ohjelmistotuotanto TAI Algoritmien suunnittelu ja analysointi 6 op
3621591 Tietojenkäsittelytieteen FM-seminaari 2 op
3621522 Opiskelulokikirja 6 op
3621513 Tietojenkäsittelytieteen tutkimusmenetelmät 6 op

 

Huom! Opintoihin ei sisälly pakollista erikoistyötä tai maisteriopintojen harjoittelua.

Opinnäytetyö, 20 op

3621594/3 Pro gradu -tutkielma ja kypsyysnäyte 20 op

Suositellut valinnaiset kurssit (väh. 20 op)

3621665 Digitalisaation perusteet, 5 op

3621527 Ohjelmoinnin oppimisen kognitiiviset teoriat, 5 op

3621546 Mentaaliset representaatiot tietotekniikan opetuksessa, 5 op

3621533 Käyttäjäkeskeinen suunnittelu, 5 op.

3621549 Käytettävyystekniikat, 5 op

3621586 Ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutus, 5 op

Suositeltava(t) sivuaine(et)

Aineenopettajan pätevyyteen vaaditaan sellaiset LuK- ja FM-tutkinnot, jotka yhdessä sisältävät aineenopettajan pedagogiset opinnot (60 op) sekä toisen opetettavan aineen perus- ja aineopinnot (60 op). (Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 14.12.1998/986). Toiseksi opetettavaksi aineeksi sopivat parhaiten perusopetuksen, lukion tai muun koulutuksen opetukseen kuuluvat aineet. Näiksi opinnoiksi suositellaan jonkin kolmannen sivuaineen perusopintoja (25 op), koska niitä voi myöhemmin täydentää aineopinnoilla (35 op) ja saada näin itselleen kolmannen opetettavan aineen.