Aiheen saaminen

Tutkielman aiheen valinnan yhteydessä ja tutkielman kirjoittamisen alkuvaiheessa kannattaa olla yhteydessä laitoksen graduohjauksen yhteyshenkilöihin, jotka ovat:

Joensuussa: yliopistonlehtori Marja Kuittinen ja
Kuopiossa: yliopistonlehtori Virpi Hotti.

Tutkielman aihe voi liittyä laitoksella harjoitettavaan tutkimustoimintaan, mutta se voi olla myös laitoksen  ulkopuolisten tahojen tai opiskelijan itsensä esittämä - kunhan laitokselta vain löytyy tutkielmalle riittävän asiantunteva ohjaaja. Tutkielmalle tarvitaan pääsääntöisesti vain yksi ohjaaja, jonka tulee olla laitoksen henkilökuntaan kuuluva jatkotutkinnon (eli filosofianlisensiaatti , filosofiantohtori tai vastaava) suorittanut tai sitä suorittava henkilö. Poikkeustapauksissa ohjaajia voi olla kaksi, jos tutkielman aihe tai muut painavat syyt näin edellyttävät.Jos tutkielma tehdään laitoksen ulkopuolella, laaditaan työpaikan, opiskelijan ja laitoksen kesken kirjallinen sopimus, joka sisältää tutkielman tavoitekuvauksen ja ohjausjärjestelyt. Opiskelija laatii ohjaajan kanssa aiheesta tutkimussuunnitelman. Lisäksi opiskelija ja ohjaaja(t) täyttävät ohjaajan nimeämislomakkeen.

Tarjolla olevia valmiiksi määriteltyjä pro gradu-aiheita

Tiedekunan ohjeita-osiosta löytyy kandidaatin tai pro gradu -tutkielman ohjaajan tai ohjaajien nimeämislomake.

Aiheeseen perehtyminen

Tässä vaiheessa opiskelija tutustuu tarkemmin aihepiiriin, kerää aiheeseen liittyviä tieteellisiä ja teknisiä lähteitä ja muodostaa tutkielman rakennekuvauksen. Rakennekuvauksessa opiskelija selvittää, miten uusi tieto tuodaan tutkielmassa esille lukijalle jäsennetysti, perustellusti ja johdonmukaisesti. Rakennekuvauksen pohjalta opiskelija tekee jäsennyksen, jossa kuvataan yksityiskohtaisesti tutkielman sisältö. Jäsennyksen pohjalta opiskelija laatii kirjoittamiselle aikataulun.