Tutkimusryhmiä ja  - hankkeita

UEF:n viimeaikaiset biotalouteen liittyvät tutkimukset löytyvät taulukkona EU luokituksen mukaisissa.aihepiireissä tästä linkistä.

 

ABBEE, Strategic Partnership (Accelerating the transition towards the Bio-Based Economy via Education), Aims to develop, transferr and implement innovative practices in the field of bio-based economy and to exchange experiences at a European level.ABBEE

BIOBM, born global yritykset, liiketoimintamallit ja verkostot, uudenlaiset tavat hyödyntää biotalouden tarjoamia mahdollisuuksia, Born global -yritysten liiketoimintamallit metsäbiotaloudessa

BIOHIILI tutkimus, pyrolyysin käyttö tisleiden ja puuhiilen tuottamiseksi puubiomassasta, Biohiilitutkimus Kuopion kampuksella

BIOGEOKEMIA, hiilidioksidin, metaanin, typpioksiduulin, typpimonoksidin, typpihapokkeen ja biogeenisten haihtuvien orgaanisten yhdisteiden virrat mm. maatalous- ja metsämaissa, http://www.uef.fi/fi/web/bgc/biogeokemia

BioDemoverstas Pohjois-Savo, Biojalostuksen resurssiälykäs demonstraatioympäristö: Hankkeessa kehitetään ja testaan uusia biopohjaisista materiaaleista saatavia tuotteita ja niiden kaupallistamista

BIOPLANNING - resurssiviisas maatila, biotalouden näkökulma, lisätietoja

BORFOR, metsät, globaalimuutos ja bioekonomia,http://www.uef.fi/fi/web/borfor

Farmasian laitos - analytiikka, korkealuokkaiset analyysilaitteistot vaativiin orgaanisten ja epäorgaanisten yhdisteiden mittauksiin, analytiikka

FINE - LABORATORIO, pienhiukkas- ja aerosolitekniikka, palamisprosessit, nanoteknologia, http://www.uef.fi/web/fine/research

FOKUDEMO, kehittää uusia fotoniikkaan- sekä kuvantamisteknologioihin perustuvia mittaustekniikoita, niiden sovelluksia sekä erilaisia informaation käsittelyjärjestelmiä metsäbiojalostamoympäristöihin, projektin nettisivut

FORBIO, kestävän, ilmastoneutraalin ja resurssitehokkaan metsäbiotalouden edellytykset, http://www.uef.fi/web/forbio

FRONTIER, kestävyys, kulttuuri ja politiikka Euroopan raja-alueilla, http://www.uef.fi/web/fst

Hallintorakenteet ja poikkeavat metsätoimenpiteet, tutkimus tarkastelee REDD+ prosessin ja oikeudellisesti harmaalla alueella tapahtuvien metsänkäsittelytoimien vuorovaikutusta Laosin tapauksen perusteella. Tutkimus keskittyy metsäkäsittelytoimien sosiaalisiin- ja ympäristövaikutuksiin sekä maankäyttö- ja omistusoikeuskysymyksiin.http://www.uef.fi/fi/web/geohistoria/hankkeet-ymparistopolitiikka

INTOLA, Inhalaatiotoksikologian laboratorion tutkimusaiheet keskittyvät hengitettävien ympäristöaltisteiden toksisiin vaikutuksiin erityisesti immuunijärjestelmässä, https://www.uef.fi/fi/web/intola

Ilmasto-, energia- ja ympäristöoikeuden keskus, uusiutuvat energialähteet sekä ilmasto-oikeus,  http://www.uef.fi/en/web/cceel

Industrial Forest Biotechnology Research group, uusia tuotteita, arvoketjuja ja liiketoimintamalleja biopohjaisten teollisuudenalojen lyhytkierto kasveista, teollisuuden sivuvirroista ja puussa elävistä sienistä, lisätietoja

INNOVATING FIRM, PK - yritysten taloudellinen kasvu ja vastuullisuus, http://www.uef.fi/web/kauppatieteet/innovating-firm

Institute of Photonics, fundamental properties of light to large scale fabrication of optical nanostructures. Strong theoretical background combined with applied research covers areas like coherence theory, micro and nano photonics, biophotonics and optical materials research.http://www.uef.fi/en/web/photonics/

KASVIBIOTEKNIIKKA, ympäristön muutos ja luonnonvarojen riittävyys ja terveys, https://www.uef.fi/fi/web/plant-biotechnology

KASVIEN EKOFYSIOLOGIA, lämpötilan, hiilidioksidin, kuivuuden ja tulvien vaikutus sekä ilmankosteuden muutosten vaikutukset kasvien sopeutumiseen ilmastomuutokseen, http://www.uef.fi/web/plant-ecophysiology/plant-ecophysiology-home

KEMIALLINEN JA MIKROBIOLOGINEN EKOLOGIA, kemialliset ja mikrobiologiset vuorovaikutukset eliöiden ja niiden ympäristön sekä ilmakehän kanssa, http://www.uef.fi/fi/web/ebsi/home

KILIKE, uudet liiketaloudellisesti kannattavat sovellukset kierrätysmateriaaleista, http://blogs.lut.fi/kilike/author/kilike/

Kohti vastuullista matkailua, hankkeen tarkoituksena on edistää matkailun vastuullisuutta Etelä-Savossa ja kehittää vastuullisuusviestintää niin, että siitä saadaan alueelle kilpailuetua. Hanke myös edistää matkailuyrittäjien ja matkailun sidosryhmien verkostoitumista kansainvälisten vastuullisen matkailun toimijoiden kanssa.http://www.uef.fi/fi/web/mot/kohti-vastuullista-matkailua

KUHAKO, kuituhampun kokonaisvaltainen käyttö, https://www.facebook.com/Kuhako-Kuituhampun-kokonaisvaltainen-k%C3%A4ytt%C3%B6-954958327957825

LUMA - keskus, keskuksen tavoitteina on kannustaa lapsia ja nuoria LUMA-aineiden pariin, tukea ja auttaa opettajia luonnontieteiden, teknologian ja matematiikan opettamisessa sekä vahvistaa tutkimuspohjaista opetuksen kehittämistyötä.https://luma.uef.fi/

LUMO-INKA. Luonnontuotteista uutta liiketoimintaa. Tavoitteena kasvattaa luonnontuotealan liikevaihtoa metsistä saatavien uusien raaka-aineiden ja uusien liiketoimintamallien avulla. UEF:n vastuulla on hankkeessa kerättyjen ja luotujen liiketoimintamallien arviointi ja kehittäminen https://www.uef.fi/-/luonnontuotteista-uutta-liiketoimintaa https://www.luke.fi/projektit/lumo-inka-tekes-eakr/

LYY - instituutti, luonnonvarat, ympäristö ja yhteiskunta tutkimus, https://www.uef.fi/fi/web/lyy

Materiaalitutkimus, erilaisten materiaalien ominaisuudet, http://www.uef.fi/web/sovfys/materiaalitutkimus

Metabolomiikka - laboratorio, pyrkii analysoimaan ja tunnistamaan kaikki kasvi- tai eläinnäytteen sisältämät yhdisteet, https://www.uef.fi/web/metabolomics

Metsä oppimisympäristönä, kehittää eri toimijoita, tiedonalueita ja asiantuntijakulttuureja yhdistäviä glokaaleja oppimisverkostoja, teknologiatuettuja oppimisympäristöjä sekä opetusmalleja, http://www.openmetsa.fi/wiki/index.php/Tutkimusryhm%C3%A4, http://www.openmetsa.fi/wiki/index.php/Hankeinfo

Metsävuo, päätavoite on muotoilla ja arvioida metsänvuokrauspalvelun vaihtoehtoisia ominaisuuksia, joiden pohjalta voidaan kehittää suomalaiseen yksityismetsätalouteen sopivaa uutta verkostomaista liiketoimintaa, lisätietoja

Peatland and Soil Ecology Group, research includes, carbon cycling and gas exchange, vegetation succession and dynamics, climate change and process modeling. http://www.uef.fi/fi/web/forest/peatland-and-soil-ecology-group

Pyreus, pyrolyysiöljyihin perustuvien energiaratkaisujen kehittäminen ja arvioiminen, https://www.uef.fi/web/fine/pyreus

REDD+: Globaalin ympäristöhallinnon uusi järjestelmä ja sen vaikutukset oikeudenmukaisuuteen, projektissa seurataa Meksikossa, Tansaniassa ja Laosissa paikallistason hankkeita, REDD+ politiikkaprosesseja sekä analysoidaan metsälainsäädäntö- ja toimeenpanoprosesseja, tavoitteena ymmärtää niiden suhdetta ja vaikutusta REDD+ interventioita toteutettaessa. http://www.uef.fi/fi/web/geohistoria/hankkeet-ymparistopolitiikka

Responsive Natural Resources Governance Research Group, analysoi metsätaloustoimia ja maailmanlaajuisia ympäristöhallintosopimuksia sekä politiikan muutoksia ja strategisia prosesseja esimerkiksi metsäbiotaloudessa, http://www.uef.fi/en/web/responsive-natural-resources-governance

SIB - LABS, huippuosaamista ja laiteinfrastruktuuria biomateriaalien, materiaalitekniikan, fotoniikan, spektriväritutkimuksen sekä digitalisoinnin aloilla, https://www.uef.fi/fi/web/siblabs sekä http://www.uef.fi/documents/623810/0/Info/9ddb8318-e85d-4e72-a9a5-215f98a80c81 (laite ja analyysikuvaus), biojalostuksen laitteistot (nettisivut)

SENSOTRA - Sensory Transformations and Transgenerational Environmental Relationships in Europe,projektissa selvitetään, miten aistitut elinympäristöt ja erityisesti ihmisten kokemukset aistiympäristöistään ovat muuttuneet Euroopassa vuosien 1950–2020 välillä. Tieteidenvälisessä hankkeessa keskitytään tutkimaan ylisukupolvisia ympäristösuhteita, http://www.uef.fi/fi/web/sensotra

SERM, kaivostoimintaan liittyvä sosiaalinen, kulttuurinen ja ekologinen ulottuvuus, kaivoslaki ja -politiikka, https://www.uef.fi/web/serm

SOBIO, Social Scientific Circular Bioeconomy Research, yhteiskuntatieteellinen tutkimus, kiertotalous ja luonnonvarojen hallinta, http://www.uef.fi/sobio

Sustainability governance of BioAssemblages: A trifold perspective on bioeconomy clusters in the making, kestävän kehityksn hallinta, kestävyyden käsitteen määrittäminen, http://www.uef.fi/documents/371347/1445910/Albrecht.pdf/a0937f56-733c-4fa3-8787-a1329b99c511

Säteily- ja kemikaalitutkimus, säteilyn ja kemikaalien riskit ihmisille ja ympäristölle, http://www.uef.fi/fi/web/rcr

The Changing Environment of the North: Cultural Representations and Uses of Water (CEN), project contends that both human experiences and natural spaces are part of the Arctic reality, and both should be analysed with the tools and methods provided by interdisciplinary humanist studies, including literary theory, linguistics, history, and environmental studies.https://blogs.uef.fi/cen-aqua/

TOURISM BUSINESS, elämysten syntymekanismi, viestintä, matkailijasegmenttien arvo-odotukset, miten odotuksia vastataan palveluilla ja niiden johtamisella ja kehittämisellä, http://www.uef.fi/web/kauppatieteet/tourismbusiness

TOWARDSLCS, vähähiilinen yhteiskunta, http://www.uef.fi/en/web/towardslcs

Uusia sensoritekniikoita biotalouteen, projektin nettisivut

UUTU, Uusia tuotteita metsästä, metsien monipuolinen ja kestävä käyttö. UEF on vastuussa työpaketin 3 toteuttamisesta, jossa kehitetään ja pilotoidaan luonnontuotteet huomioivaa tilakohtaista metsäsuunnittelua. , https://www.luke.fi/projektit/metsan-tuotteet-paaprojekti/  https://www.facebook.com/uusiatuotteitametsasta/?fref=ts

Vesikemia ja -mikrobiologia, kehittää uudenaikaisia ratkaisuja veden kemiallisen ja hygieenisen laadun parantamiseksi sekä lisätä veden kestävää käyttöä ja kierrätystä. https://www.uef.fi/fi/web/water-research

Virtuaaliluonto, hankkeessa luonto, digitaalisuus ja virtuaalisuus yhdistetään saumattomaksi elämykseksi, joka sekä koukuttaa verkkovierailijan, markkinoi Suomen luontomatkailua, että takaa digitaalisen luontoseikkailun paikan päällä luonnossa - luoden näin edellytyksiä maaseudun palveluiden ja elinkeinojen kehittämiseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen.http://www.uef.fi/fi/web/mot/tutkimushankkeet/virtuaaliluonto

WATER GROUP, vesibiotalouden tutkimusryhmä, Water group

WINLAND, tutkimushankkeessa tarkastellaan Suomen ruoka- ja energiaturvaa yhteiskehittämisen ja tulevaisuusskenaarioiden avulla.https://winlandtutkimus.fi/

YMPÄRISTÖEKOLOGIA,  ilmaston muutoksen vaikutusten ekologisten ja fysiologisten vasteiden selvittämiseen pohjoisissa kasveissa ja ekosysteemeissä, http://www.uef.fi/fi/web/eeg

YMPÄRISTÖFYSIIKKA, ilmakehän koostumuksen ja ilmastonmuutoksen fysiikka, https://www.uef.fi/web/sovfys/ymparistofysiikka

YMPÄRISTÖINFORMATIIKKA, informaatioteknologioita ja ympäristöhaasteisiin vastaaminen, "big data", edistyneet laskentamenetelmät, ympäristödatan yhdistäminen ja jalostaminen päätöksentekoon, http://www.uef.fi/fi/web/envi/

YMPÄRISTÖN MUUTOS JA PAJUKASVIEN EVOLUUTIO, lisääntyvän säteilyn, hiilidioksidin ja lämmön nousun vaikutukset kasvillisuuteen, http://www.uef.fi/fi/web/plant-resistance-ecology/salicaceaeclimate

YMPÄRISTÖTERVEYS, Ympäristöterveystutkimuksen aihekokonaisuuksia ovat kaupunkiympäristön merkitys terveydelle sekä ilmastonmuutoksen ja sen torjuntatoimien vaikutukset terveyteen. Yksittäisistä ympäristötekijöistä tutkimus on keskittynyt ilmansaasteisiin, ympäristömeluun, helleaaltoihin sekä kaupunkien viheralueisiin. Tämän lisäksi tutkitaan kansalaisten riskikäsityksiä, jotka vaikuttavat ympäristön haittatekijöiden päästöihin, niille altistumiseen ja tästä seuraaviin terveysvaikutuksiin. http://www.uef.fi/fi/web/kttravi/ymparistoterveys

YVA-oikeus murroksessa, ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) lainsäädännön tutkimus sekä konkreettisten kehittämismallien ja täytäntöönpanemisen kehittäminen Suomessa, http://www.uef.fi/fi/web/yva/home