Venäjän kieli

Venäjän kielen perusopinnot 30 op lähiopetuksena

Kuvaus Opintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija venäjän kieleen.
Kohderyhmä Opinnot soveltuvat esimerkiksi aineenhallinnan pätevyyttään lisääville opettajille ja tutkintotavoitteisille opiskelijoille sekä venäjänkielestä ja kulttuurista kiinnostuneille henkilöille.

Opintojaksot

A. kielitaito ja -tieto sekä käännösviestintä
Johdatus venäjän opintoihin 3 op
Puhevalmiusharjoitukset (venäjä) 3 op
Venäjän fonetiikka ja ääntäminen 3 op
Kääntämisen perusteet (venäjä) 5 op
Suorita äidinkielesi mukaiset kieliopin ja kirjallisen taidon kurssit:
Venäjän kielioppi I (venäjä vieraana kielenä) 6 op tai Venäjän kielioppi I (venäjä äidin- tai sivistyskielenä) 6 op
Kirjallinen taito (venäjä vieraana kielenä) 3 op tai Kirjallinen taito (venäjä äidin- tai sivistyskielenä) 3 op

B. Taustaopinnot ja kirjallisuus
Venäjän historia ja kulttuuri (3 op)
Venäjän kirjallisuus ja yhteiskunta (4 op)

Toteutus oppilaitoksessa

Opetus toteutetaan oppilaitoksessa lähiopetuksena. Oppilaitos huolehtii itse kaikesta opetuksesta, myös tenttien laatimisesta ja arvioinnista. Opetussuunnitelmassa määritellyt osaamistavoitteet ja sisällöt ohjaavat opetuksen toteutusta.

Perusopintoihin hakeutuville opiskelijoille oppilaitoksen tulee järjestää itsenäisesti sivuainekoe, jonka opiskelijan on hyväksytysti läpäistävä, jotta hän voi aloittaa opinnot. Sivuainekokeen laatii oppilaitoksen oma opettaja. Yliopistolta ei ole saatavissa mallia kokeeseen.

Opettaja/tuutori

Opettajilta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa sekä ko. oppiaineen opettajan pätevyyttä/ko. kielen yliopisto-opintoja. Opettajatieto tulee olla hakemuksissa opetusta haettaessa, muutoin hakemusta ei voida käsitellä.

Edeltävät opinnot Osallistumisen edellytys on hyväksytysti suoritettu sivuainekoe. Sivuainekoe mittaa lukion venäjän kielen lyhyen tai sitä vastaavan oppimäärän hallintaa niillä, joiden äidinkieli on suomi. Äidin-/sivistyskieleltään venäläisille on erillinen venäjän kielen testi. Koe koostuu kahdesta osiosta, joissa testataan kieliopin ja sanaston hallintaa sekä kirjallista ilmaisua.
Yhteyshenkilö

Suunnittelija Marjaana Mukkala, marjaana.mukkala@uef.fi, 029 445 7068